Ibnu Tejmijje: Prilikom neprijateljskog napada, muslimani se dijele na tri tabora

Popularno na sajtu

Govoreći o tatarskom napadu na muslimanske zemlje, šejhul-islam Ibn Tejmijje, rahimehullah, kaže:

„Ova fitna (iskušenje)1 nekad može podijeliti ljude na tri tabora:

Prvi: taifa mensura (potpomognuta skupina), a to su mudžahidi koji se bore protiv tog naroda (tj. Tatara) koji čini nered na zemlji.

Drugi: taifa muhalifa (neprijateljska strana), a to je upravo taj narod (Tatari) i oni koji se njima pripoje, od kukavica i propalica koji se pripisuju islamu.

I treći tabor: taifa muhzila (dvoličnjaci), a to su oni koji druge ostavljaju na cjedilu i koji ne vode džihad protiv tog naroda (tj. Tatara), iako je njihov islam validan.

Stoga, neka svaki čovjek vidi hoće li biti iz prvog, drugog ili trećeg tabora, zbog toga što četvrti ne postoji!“ 2

Kažem (prevodilac):

Ako je šejhul-islam ovo rekao za učenjake svog vremena, koji su bez sumnje bili veliki i poznati pravnici, kadije i muftije – onda zasigurno znamo da se ovo isto tako, i još više, odnosi na one koji se pripisuju znanju u ovom našem vremenu, jer su ajeti i hadisi koji potvrđuju ova tri tabora općeg karaktera, i važe za svako vrijeme i mjesto.

Molimo Uzvišenog Allaha, da nam podari ustrajnost u vjeri, i da nas učini od iskrenih pomagača Njegovog dina.

Pripremio:
Ebu Abdur-Rahman El-Balkani


1 Tj. fitna Tatara.
2 Medžmu'ul-fetava (28/229).

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz