Propis o približavanju vjera

Popularno na sajtu

Pitanje: Ponavlja se na nekim državnim svečanostima teorija koja ukratko glasi: islam poštuje druge nebeske vjere, i to da nema razlike između ovih vjera – kako tvrde – i islama. Dešava se da se zbog ove teorije organizuju skupovi i sastanci a neke vođe islamskog svijeta prihvataju ovu teoriju.

Kakav je islamski sud po ovom pitanju?

Allah vam dao bereket i ispravnost. Allah vas pomogao u dobru.

Odgovor: Hvala Allahu Gospodaru svih svjetova neka je salavat i selam na najčasnijeg vjerovjesnika i poslanika Muhammeda, njegovu porodicu i sve njegove ashabe.

U zadnje vrijeme počeli smo slušati ponavljanje iskrivljenih slogana i čudnih izraza koji se bore protiv muslimana. Ti izrazi čija je unutrašnjost nevjerstvo (kufr) i otpadništvo (ridet) pokriveni su vještim nazivima kao što je sastanci i skupovi oko vjera, približavanje vjera, internacionalizam (kosmopolitizam – shvatanje o ujedinjavanju međudržavnih kultura) ili političke izjave pod nazivom poštivanje vjera.

Oni koji pozivaju u ovo tvrde da je kosmopolitizam put ka ujedinjavanju ljudi na jednom pravcu i da njime nestaju vjerske i etničke (rasne) razlike, i da je to put ka uspostavljanju mira na svjetskom nivou.

Neprijatelji islama su se zaista pobrinuli oko izmišljanja skrivenih načina i sredstava pomoću kojih će doći do svojih ciljeva pa su počeli javno govoriti o nuždi zajedničkog života između vjera i o nužnom poštivanju i priznavanju vjera.

Novi svjetski poredak ili globalizacija je glavni akter za oživljavanje ovih prljavih poziva, zbog toga možemo zapaziti mnoštvo političkih sastanaka i izjava o ovoj teoriji (približavanje vjera). To se da čuti od nekih laika, savremenika, kraljeva, predsjednika i političara koji se pripisuju islamu.

Poznato je da poziv u jedinstvo vjera datira još od prošlosti. Postojao je kod sufijskih nevjernika (mulhida) koji zagovaraju utelovljenej kao što je Ibn Sebin i Ibn Hud Telemesani koji su priznali islam, judaizam i kršćanstvo i govorili su da čovek može biti pripadnik ovih vjera. (Fetve Ibn Tejmije, 14/164)

Isto ovo su tvrdili Tatari i njihovi predvodnici. O njima je rekao Ibn Tejmije: “Isto takođe njihovi velikani od vezira i drugih od islama prave vjeru poput vjere jevreja i kršćana i (tvrde) da su to sve putevi ka Allahu, poput četiri pravca (hanbelijski, šafijski, malikijaski i hanefijski) kod muslimana.” (Fetve Ibn Tejmije, 28/ 523)

Poziv u ovu teoriju (jedinstvo vjera) je nakon toga obnovio Džemaludin Afgani u prošlom vijeku na tome ga je pomogao njegov učenik Muhamed Abduh. U našem vremenu ovu teoriju je izgradio Radžau Džarudi nazvavši je “išbilijski akt” (uvjerenje). Sada ovu teoriju izgrađuju neki mislioci i političari pod patronatom novog svjetskog poretka.

Rekao je Ibn Tejmije Allah mu se smilovao: “Nužno je poznato u islamu a i svi muslimani su saglasni na tome da ko dozvoli slijeđenje neke druge vjere mimo islama ili slijeđenje nekog drugog Šerijata mimo Šerijata Muhammeda alejhi selam, takav postaje nevjernikom.” (Fetve, 28/524)

Rekao je Muhammed ibn Abdulvehab u svojoj poznatoj knjizi “Deset stvari koje nište Islam”: “Ko ne proglasi mušrike nevjernicima ili posumnja u njihov kufr ili kaže da je njihov pravac ispravan postaje nevjernik po stavu svih muslimana.”

Rekao je Ibn Hazm u knjizi “Meratibul Idžma”: “Složili su se oko nazivanja jevreja i kršćana nevjernicima.”

Rekao je Kadi Ijad u njegovoj vrlo poznatoj knjizi “Šifa”: “I zbog ovoga proglašavamo svakog pripadnika druge vjere mimo islama nevjernikom, a i onoga ko se zaustavi kod proglašavanja istih nevjernicima ili posumnja u njihovo nevjerstvo (tj. u nevjerstvo pripadnika drugih vjera mimo islama, op.rec) ili kaže da je pravac navjernika ispravan, kažemo za ovakvog da je nevjernik pa makar ispoljavao islam.”

Iz prethodnih govora učenjaka razumije se da osoba koja kaže da je vjera kršćana i jevreja ispravna utjeruje Kur’an u laž. Rekao je Uzvišeni Allah: A onaj ko želi neku drugu vjeru osim islama, neće mu biti primljena, i on će na drugom svijetu biti među gubitnicima.” (Sura Ali Imran, 85), i kaže Uzvišeni: Vjera je kod Allaha, doista, islam!” (Sura Ali Imran, 19)

Isto takođe ovakva osoba utjeruje u laž i Allahova Poslanika alejhi selam jer je u ispravnim hadisima od Poslanika došlo da je on obavijestio da je islam derogirao sve druge vjere.

Prenosi se da je Poslanik vidio u Omerovoj ruci list Tevrata pa se žestoko rasrdio i rekao: “Da li si ti u sumnji, sine Hatabov”, a u drugoj predaji: “Da li ste u nedoumici u pogledu onoga sa čim sam vam došao, o sine Hatabov? Zaista sam vam došao sa onim što je sasvim čisto (od sumnji, neistine, grešaka idr, op.rec.). Tako mi Allaha, kada bi moj brat Musa bio živ ne bi mu bilo dozvoljeno osim da me slijedi.”

Prenosi se od Ebu Hurejre da je rekao: “Neki ashabi Allahovog Poslanika alejhi selam su pisali Tevrat pa je to spomenuto Allahovom Poslaniku alejhi selam pa je rekao: “Najmaloumniji i najzabludjeliji je narod koji nešto drugo voli više od onoga sa čim je došao njihov Poslanik.”

Iz ovih tekstova koje sam spomenuo a i iz onih koje nisam spomenuo postaje jasna derogacija i neispravnost bilo koje druge vjere mimo islama.

Mnogo je čudno da osobe koje su vođe muslimana proturaju ovu pokvarenu teoriju (jedinstvo vjera) i govore na nevjerničkim svjetskim skupovima o pozivanju u bratstvo “nebeskih vječnih vjera”.

Da li je moguće da razuman musliman pomisli da postoji mimo islama neka druga vječna vjera nakon što je te vjere derogirao Šerijat Muhammeda alejhi selam.

Znajući da je u prethodne nebeske vjere – jevrejstvo i krćanstvo – ušlo zamjenjivanje, iskrivljavanje, dodavanje, oduzimanje, prikrivanje i to sve zbog onoga što su radili zli i zabludjeli monasi, kaže Uzvišeni Allah:

A teško onima koji svojim rukama pišu knjigu, a zatim govore: “Ovo je od Allaha”, da bi to za malu vrijednost prodali. I teško njima zbog onoga što ruke njihove pišu, i teško njima što na taj način zarađuju! (Sura El-Bekara,  79)

I kaže Uzvišeni:

Oni ne poznaju Allaha kako treba, kad govore: “Nijednom čovjeku Allah nije ništa objavio!” Reci: “A ko je objavio Knjigu koju je donio Musa kao svjetlo i uputu ljudima, koju na listove stavljate i pokazujete, a mnogo i krijete, i poučeni ste onome što ni vi ni preci vaši niste znali?” Reci: “Allah!” Zatim ih ostavi, neka se lažima svojim zabavljaju. (Sura El- Ena’m, 91)

Nakon iskrivljavanja i zamjenjivanja koje se desilo od strane jevreja i kršćana kažemo da je šerijat Muhammeda alejhi selam derogirao te vjere i učinio ih nevažećim.

Molimo Allah za ponos Njegove vjere i da je uzdigne iznad svih vjera i neka je Allahov salavat i selam na našeg Poslanika Muhammeda, na njegovu porodicu i sve njegove ashabe.

Odgovorio: Hamud ibn ‘Ukla Šuajbij
Izvor originala na arapskom: www.ilmway.com/site/maqdis/MS_22437.html

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz