Fetve o okretanju prema Kibli u namazu (okretanje u pogrešnom pravcu, okretanju prema plamenu…)

Popularno na sajtu

Okretanje prema kibli

Koji je prvi namaz kojeg je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, klanjao nakon promjene pravca kible?

U hadisu Ibn Omera koji se nalazi u dva Sahiha, kao i hadisu Enesa kojeg bilježi imam Muslim, stoji da je to sabah namaz. Dok je hadisu Bera ibn Aziba kod imama Buharije došlo da je to ikindija namaz. Učenjaci se razilaze oko spoja između ova dva hadisa. Neki od njih daju prednost hadisu Ibn Omera i Enesa jer se pokopio govor njih dvojice da je to sabah. Dok su neki učenjaci pokušali spojiti između ovih hadisa pa su rekli da je prvi namaz kojeg je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, klanjao nakon promjene pravca kible bio ikindija, ali da stanovnici Kube nisu znali za propis sve do sabaha. Tako da se govor Bera ibn Aziba o tome da je prvi namaz bio sabah odnosi na postupak Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, a govor Ibn Omera i Enesa o tome da je prvi namaz bio sabah odnosi na stanovnike Kube.

Neki učenjaci su spomenuli i druga mišljenja.

Ukoliko si klanjao u pogrešnom pravcu kible potom shvatiš gdje je ispravna strana

On je svojim idžtihadom odredio pravac kible pa bude obaviješten da je pogriješio neće prekidati svoj namaz već će se okrenuti u pravcu kible u toku svog namaza. Ukoliko ponovo bude obaviješten da je pogriješio opet će se okrenuti.

Propis okretanja prema kibli u dobrovoljnim namazima u toku putovanja

Ebu Savud i drugi prenose hadis Enesa ibn Malika, radijellahu anhu, da bi se Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kada bi putovao i htio klanjati nafilu, okrenuo svojom kamilom prema kibli i donio tekbir, a potom bi klanjao bez obzira na koju stranu se deva usmjerila. Ovaj hadis je dobar iako ga neki učenjaci ocjenjuju slabim jer ga smatraju oprečnim drugim hadisima poput hadisa Amira ibn Rebie koji kaže: „Vidio sam Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kako klanja na svojoj jahalici gdje god se ona usmjerila.“ (Hadis bilježi Buhari)

Činjenica je da nema oprečnosti između ova dva hadisa jer hadis Enesa, radijellahu anhu, ukazuje na poželjnost (tj. na poželjnost okretanja prema kibli prilikom donošenja tekbira, op. prev.) a ne na obaveznost, dok drugi hadis ukazuje na dozvoljenost (tj. dozvoljenost otpočinjanja i klanjanja namaza na jahalici bez obzira na koju stranu ona bila usmjerena, op.prev)

Ili, pak, kažemo da je drugi hadis opći a prvi hadis, hadis Enesa, ga ograničava. Ali opet kažemo da hadis Enesa ukazuje samo na poželjnost a ne obavezu, tj. da je poželjno onome ko je na putovanju pa želi da klanja nafilu da se prilikom donošenja tekbira okrene prema kibli a da potom klanja bez obzira na koju stranu se usmjerila njegova jahalica ili prevozno sredstvo. A i kada ne bi tako postupio (tj. kada se pri donošenju tekbira ne bi okrenuo prema kibli) u takvom postupku ne bi bilo nikakve prepreke.

Napomena: Onaj ko klanja nafilu na jahalici ili prevoznom sredstvu, će samo pognuti svoju glavu, kako je došlo u hadisu Ibn Omera, kod Buharije. Ono što danas pojedini ljudi rade od savijanja i spuštanja svojih prsa1 je neispravno i nema nikakvu osnovu.

Propis okretanja prema plamenu u toku obavljanja namaza

Okretanje prema plamenu u toku obavljanja namaza je u potpunosti zabranjeno kako ne bi došlo do oponašanja medžusija (vatropoklonika) koji se okreću prema vatri. Stoga ukoliko vatra ima plamen onda nemoj klanjati prema njoj kako bi se čuvao oponašanja medžusija. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u hadisu kojeg bilježi Buhari od Abdullaha ibn Omera, kaže: „Ko oponaša jedan narod on je od njih.“

Isto tako klanjač ne smije oponašati mušrike pa stoga neće klanjati dok je kip ispred njega, iako klanjač svojim namazom želi da obožava Allaha. Mušrici čine sedždu kipovima stoga se ne poistovjećuj sa njima.

Ukoliko pak vatra ne bude imala plamena, onda je poželjno da je čovjek izbjegava2, jer u njoj ima vreline. Isti je slučaj i sa grijalicom koja pušta toplotu bez plamena, Bolje je i preče da se izbjegava klanjanje namaza okrenut prema njoj.

Iz djela: “Fetve u Namazu – odabrani stavovi šejha Sulejmana el Ulvana”
Prijevod: Put vjernika

Fusnote:

1 Tj. pri obavljanju rukua i sedžde.
2 Tj poželjno je da i tada ne klanja okrenut prema njoj. Op. Prev.

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz