Studentima islamskih univerziteta

Popularno na sajtu

Abdullah ibn Mubarak je umjesto godinu dana studiranja proveo godinu dana  u tvrđavi na granici Šama1. Zašto se i vi ne pridružite mudžahidima barem na svojim odmorima ako su vam vaše lekcije toliko drage? Možda ćete reći: “Mi ne znamo put do mjesta džihada.“ Ali, kunem se Allahom, put je uvijek bio tu za one koji žele da odu u Džennet.

 


Sva hvala pripada Allahu, Gospodaru svjetova, neka je Allahov salavat i selam na Njegova roba i poslanika Muhammeda, sallAllahu alejhi ve sellem, na njegovu porodicu i sve ashabe.

Nakon ponovljenih i neuspješnih poziva upućenim studentima islamskih univerziteta da se pridruže džihadu na Kavkazu, odlučili smo da napišemo otvoreno pismo žalbe onima koji se nazivaju talibul ilm (studenti, oni koji traže znanje).

Iz redova takozvanih “talibul ilm”, često čujemo da mudžahidi na Kavkazu ne poznaju temelje islama, ali kada ih pozovemo da nam se pridruže i da pomognu mudžahidima sa svojim znanjem, onda vidite “… one čija su srca pritvorna kako te gledaju pogledom pred smrt onesviještenog.” (Muhammed, 47:20)

Čuo sam razna opravdanja. Za jednog od njih su se „vrata“ znanja upravo otvorila, i bio je spreman da se priključi mudžahidima (ali tek poslije 10 godina). Drugi će obavljati da’wu u džamiji u prisustvu takozvanog muftijstva? A treći je rekao: „Nemojte me uznemiravati još 5 godina.”

Sada ću, obraćajući se vama – bjeguncima iz redova Allahovih robova – reći nekoliko riječi. Zar niste čuli kako su vam svi pravedni šejhovi ukazali na vašu obavezu da učestvujete u džihadu na Kavkazu?

Abdullah ibn Mubarak je umjesto godinu dana studiranja proveo godinu dana  u tvrđavi na granici Šama1. Zašto se i vi ne pridružite mudžahidima barem na svojim odmorima ako su vam vaše lekcije toliko drage? Možda ćete reći: “Mi ne znamo put do mjesta džihada.“ Ali, kunem se Allahom, put je uvijek bio tu za one koji žele da odu u Džennet. Možda mislite da ćete otići u Džennet zbog toga što ste sjedeli u društvu šejha Bin Baza, rahimehullah, ili šejha Usejmina, rahimehullah? Kada je ashab, Bašir ibn Hasasija, rahimehullah, pristao da prihvati islam i da ispoštuje sve osim sadake i džihada, Poslanik Muhammed, sallAllahu alejhi ve sellem, mu je rekao:

„Bez sadake i bez džihada? A šta ćete onda odvesti u džennet?“

Kunem se tri puta Allahom! Ne možete imati izgovor da ne idete u džihad osim ako ste bolesni, hromi ili slijepi! Allah je rekao:

“Nije grijeh slijepom, ni hromom, ni bolesnom! Onoga koji se pokorava Allahu i Poslaniku Njegovu, On će u džennetske bašče kroz koje teku rijeke uvesti, a onoga ko leđa okrene, patnjom nesnosnom će kazniti.” (El-Feth, 48:17)

Mnogi od vas idu u teretane i ne izgledate (tako mršavo) kao prosjaci.

Vi znate mnogo bolje od svih nas da je džihad na Kavkazu obavezan, i zbog toga se ušutite i gledate u stranu kad god vidite Saida Burijatskog među mudžahidima! Plemeniti Kur’an kaže:

“O vjernici, zašto ste neki oklijevali kada vam je bilo rečeno: ‘Krenite u borbu na Allahovom putu!’, kao da ste za zemlju prikovani? Zar vam je draži život na ovom svijetu od onoga svijeta? A uživanje na ovom svijetu, prema onom na onom svijetu, nije ništa.” (Et-Tevbe, 9:38)

Kako ste se samo čvrsto prikovali za zemlju! Šejh Ebu Umar es-Sajf, rahimehullah, koji je bio učenik šejha Usejmina i koji je postao šehid u Babijartu, rekao je u sličnoj situaciji:

“Allah Svemogući je uporedio ljude koji imaju znanje, ali ne postupaju u skladu sa njim, i koji poznaju Allahove znakove, ali su se okrenuli od njih, sa magarcima natovarenim knjigama ili sa psima koji ližu mrvice. Sve bi oni uradili samo da ostanu živi. Nije ih briga da li žive u skladu sa Allahovim ajetima ili u skladu sa nečim drugim. Takvi ljudi su se potpuno „prilijepili“ za zemlju i postali su šejtanovi sljedbenici, a strast im je postala put.”

Kako ste se samo čvrsto prikovali za zemlju!!!

Allah Svemogući je rekao: „Oni kojima je naređeno da prema Tevratu postupaju, pa ne postupaju, slični su magarcu koji knjige nosi. O kako su loši oni koji poriču Allahove ajete! – A Allah neće ukazati na pravi put narodu koji ne vjeruje.“ (El-Džumu’a, 62:5)

On, Uzvišeni, je takođe rekao: „I kaži im vijest o onome kome smo dokaze Naše dali, ali koji se od njih udaljio pa ga je šejtan dostigao, i on je zalutao. A da smo htjeli, mogli smo ga s njima uzvisiti, ali se on ovome svijetu priklonio i za svojom strašću krenuo. Njegov slučaj je kao slučaj psa: ako ga potjeraš, on isplažena jezika dahće, a ako ga se okaniš, on opet dahće. Takvi su ljudi koji Naše dokaze smatraju lažnim; zato kazuj događaje da bi oni razmislili.“

(El-A'raf, 7:175-176)

El-Kurtubi je komentarišući ovaj ajet rekao: „Ovo je primjer svakoga ko je poznavao Kur’an, ali nije postupao u skladu sa njim.”

Šejh Ebu Umar je također rekao: „Jedan od razloga slabljenja ummeta i neslaganja u opisu pobjedničke skupine bio je i nedostatak značajnijeg broja talibul ilma u zemljama džihada.”

Ali, Poslanik Muhammed, sallAllahu alejhi ve sellem, je rekao: “Postojat će jedna skupina u mom ummetu koja će se sve do Sudnjeg dana boriti za istinu.” (Muslim)

I gdje god da se razvije zastava džihada, vidjet ćete kako mudžahidi idu tamo žureći u potrazi za smrću, gdje god se ona nalazila. Ali, među njima nećete vidjeti studente kako uče muslimane u zemljama džihada, daju im instrukcije, odgovaraju na njihova pitanja, i na taj način ispunjavaju fard kifaju. Vidjet ćete samo one koji su nekada nešto usput studirali, ali je i takvih ljudi nedovoljno. Ovo je dovelo do osjećaja poraženosti među muslimanima, tako da oni više ne podržavaju vojnike koji bi ih odvratili od neprijatelja. Taj porast buđenja odziva u džihad, koji ummet doživljava danas, predstavlja šansu za talibul ilm (studente) da učine hidžru (isele se) i da se uključe u džihad na Allahovom putu, jer je Allah Svemogući rekao: “Onaj ko se iseli Allaha radi naći će na Zemlji mnogo mjesta, uprkos svojih neprijatelja, i slobodu. A onome ko napusti svoj rodni kraj radi Allaha i Poslanika Njegova, pa ga stigne smrt, nagrada od Allaha njemu je sigurna. – A Allah mnogo prašta I milostiv je.” (En-Nisa, 4: 100)

Šejh Ebu Umar je također napisao:

“Ne radi se samo o memorisanju tekstova i studiranju nauke. Najvažnija stvar je da ovo znanje bude od koristi. Treba da se započne sa čišćenjem duše i povećanjem pobožnosti u srcu. Ako je srce očišćeno, onda je i znanje bilo od koristi. A uz Allahovu volju, od njih će se okoristiti i drugi muslimani. Ali, ako je srce onog koji prima znanje – srce licemjera tj. slabo srce, onda će vlasnik tog znanja sakriti istinu i počet će da širi laž. Počet će da odvraća ljude sa Allahovog puta, a njegove fetve i njegove riječi će postati sredstvo za otpadničke vlasti da pod plaštom Šerijata opravdaju svoje zločine protiv muslimana…“( kao što je to danas slučaj sa režimskom ulemom u arapskim tiranijama, op.rec.)

Imam Ibn Kajjim je komentarisao Allahove riječi: ”Zaokuplja vas nastojanje da što imućniji budete.” (Et-Tekasur, 102:1)

“Međusobno natjecanje u gomilanju imetka je u stvari uvećanje istog iz dana u dan. Allah Svemogući nije bio konkretan u tome pogledu, upravo zbog toga što uvećanje imetka ima opšti smisao i obuhvata sve ono što osoba uvećava osim pokornosti Allahu i Njegovom Poslaniku i sve ono što bi mu pomoglo nakon njegove smrti. Ovome se može pridodati gomilanje koje je u vezi uvećavanja bogatstva, prestiža, moći, žena, besjedništva, znanja, a pogotovo kada je u pitanju nepotrebno znanje. Bježanje od džihada je jedan od znakova slabosti iskrenosti. Džihad otkriva lažljivce. Allah Svemogući je rekao: “Pravi vjernici su samo oni koji u Allaha i Poslanika Njegova vjeruju, i poslije više ne sumnjaju, i bore se na Allahovom putu imecima svojim i životima svojim. Oni su iskreni!” (El-Hudžurat, 49: 15)

Molim Allaha da vas uputi!

Mudžahid Jusuf iz Gubdena

Izvor: Kavkaz centar


Fusnota:

1. Oblast današnje Sirije, Palestine, Libanona, Jordana.

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz