SUŠTINA I VRIJEDNOST TEWHIDA

Popularno na sajtu

Suština tewhida je često ponavljana od strane Svemoćnoga u Kur’anu u različitim kontekstima, od kojih su sledeći:

1. Kada je Uzvišeni objasnio svrhu ljudskog života i roda:

“Džine i ljude sam stvorio samo zato da Me obožavaju.” (Ez-Zarijat, 56)

2. Također kada je poslanik Ibrahim, alejhisselam, pozivao svog oca i svoj narod:

“A kad Ibrahim reče ocu svome i narodu svome: ‘Nemam ja ništa s onima koje vi obožavate osim s Onim Koji me je stvorio.'” (Ez-Zuhruf, 26-27)

3. Kada je Uzvišeni objasnio svrhu života jednog vjernika:

“Reci: ‘Klanjanje moje, i obredi moji, i život moj, i smrt moja, doista, posvećeni su Allahu, Gospodaru svjetova, Koji nema saučesnika; to mi je naređeno i ja sam prvi musliman.'” (El-En'am, 162-163)

4. Kada Uzvišeni zabranjuje molitvu drugome osim Njemu:

“I, pored Allaha, ne moli se onome ko ti ne može ni koristiti ni nauditi, jer ako bi to uradio bio bi, uistinu, nevjernik. Ako ti Allah dade kakvu nevolju, niko je osim Njega ne može otkloniti, a ako ti zaželi dobro pa – niko ne može blagodat Njegovu spriječiti; On njome nagrađuje onoga koga hoće od robova Svojih; On prašta i milostiv je.″ (Junus, 106-107)

5. Kada Uzvišeni objašnjava greške u ibadetu onih koji se mole nekom drugom mimo Njemu Uzvišenom:

“Ko je u većoj zabludi od onih koji se, umjesto Allahu, obraćaju onima koji im se do Sudnjeg dana neće odazvati i koji su prema njihovim molbama ravnodušni.” (El-Ahkaf, 5)

6. Kao što objašnjava i slabost onoga što se obožava pored Allaha:

“Zar da Njemu smatraju ravnim one koji ne mogu ništa stvoriti, i sami su stvoreni, i koji im ne mogu pomoći niti mogu pomoći sebi?” (El-E'raf, 191-192)

7. Kada Uzvišeni osuđuje ono što se obožava pored Njega

“A oni kojima se, pored Njega, klanjate ne posjeduju ništa.” (Fatir, 13)

8. Kada Uzvišeni objašnjava ljubav nevjernika prema onome što obožavaju:

“Ima ljudi koji umjesto Allaha kumire prihvaćaju; vole ih kao što se Allah voli!” (El-Bekare, 165)

9. Kada Uzvišeni upućuje na polaganje nade u Njega:

“A u Allaha se pouzdajte, ako ste vjernici!” (El-Maide, 23)

10. I kada Uzvišeni zabranjuje ružne postupke prema Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem:

“Ne smatrajte Poslanikov poziv upućen vama kao poziv koji vi jedni drugima upućujete; Allah sigurno zna one među vama koji se kradom izvlače. Neka se pripaze oni koji postupaju suprotno naređenju Njegovu, da ih iskušenje kakvo ne stigne ili da ih patnja bolna ne snađe.“ (En-Nur, 63).

Imam Ahmad je objasnio da je u ovom ajetu riječ poruge širk.

Vrijednost Tewhida

Evo nekih prioriteta tewhida spomenutih od strane učenjaka, koji nas mogu ohrabriti na dalje istraživanje i praktikovanje.

1. Tajna tewhida je Kur’an

Hafiz Ibn Kesir, rahimehullah, kaže:

“… Navedeno je od strane nekih učenjaka selefa da je Fatiha tajna Kur'ana, dok tajne harfa su sadržane u ovoj frazi  ‘ijjake na’budu we ijjake neste'in’samo Tebe obožavamo i samo od tebe pomoć tražimo… ” (Tefsir Kur'ana 1/36, CET, Dar al-Fikr)

Ibn Abil ‘Izz el-Hanefi, rahimehullah, je rekao:

“Kur'an govori o jedinstvu, o povratku, i o širku, kao i o nagradama ili kaznama za izvršioce nekih djela…” (Šerh Tahawijine Akide, pp. 89 CET. Al-Maktab al-islami)

2. Tewhid  je uslov bezbjednosti, upute

Allah, te'ala, kaže (u prijevodu značenja):

“Bit će sigurni samo oni koji vjeruju i vjerovanje svoje s mnogoboštvom ne miješaju – oni će biti na pravom putu.“ (El-En'am, 82)

3. Tewhid je uslov prihvatanja dobrih djela

Allah, te'ala, kaže (u prijevodu značenja):

“Pa ko se nada susretu s Gospodarom svojim, neka čini dobra djela i neka u ibadetu Gospodaru svome ne smatra Njemu ravnim nikoga.” (El-Kehf, 110)

4. Tewhid je ključ za sreću

Allah, te'ala, kaže (u prijevodu značenja):

“Čovjek je na gubitku, doista, samo ne oni koji vjeruju i dobra djela čine, i koji jedni drugima istinu preporučuju i koji jedni drugima preporučuju strpljenje.” (El-Asr, 1-3)

5. Tewhid je ključ za Džennet

Allah, te'ala, kaže (u prijevodu značenja):

“Ko drugog Allahu smatra ravnim, Allah će mu ulazak u Džennet zabraniti i boravište njegovo će Džehennem biti; a nevjernicima neće niko moći pomoći.” (El-Maide, 72)

Izvor: www.islampolicy.com

Obrada: Put vjernika

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz

%d