Vrijednost i odlike ramazanskoga posta

Popularno na sajtu

Onaj ko sebi uskrati post ovog mjeseca nemajući za to opravdani razlog, taj je zaista sebi uskratio svaki hajr i svako dobro…

Neka ne posti samo naš stomak već neka poste svi naši organi. Neka poste naše oči na taj način što neće gledati u ono što je Allah zabranio…


Dugo očekivani gost je konačno zakucao na naša vrata. Vrijeme je prošlo brzo kao da smo jučer ispratili minuli ramazan. To je ujedno jedan od malih predznaka Sudnjeg dana, tj. brzina prolaska vremena, jer Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem, kaže : “Neće nastupiti Sudnji dan sve dok se ne približi vrijeme (tj. brzo će prolaziti), tako da će godina biti poput mjeseca, a mjesec kao nedjelja, a nedjelja poput dana, a dan poput sata.” (Hadis je vjerodostojan a bilježe ga Ahmed i Tirmizi)

Ramazan sa sobom donosi puno blagodati i darova, međutim, s obzirom da je njegova glavna odlika i glavno obilježije post, zato ćemo u ovom prvom danu ovog mubareka mjeseca kazati malo više o fadiletima, tj. vrijednostima posta, a koje su itekakao mnogobrojne.

Prva od tih vrijednosti jeste ta što ga Allah, subhanehu we te’ala, prepisuje Sebi, što dovoljno govori o njegovom značaju i vrlini. Buhari bilježi hadis od Ebu Hurejre, radijAllahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem, rekao: “Svako djelo sina Ademovog pripada njemu osim posta, On je moj i Ja za njega posebno nagrađujem. Post je štit, zato kada neko od vas posti nek se okani ružnog govora i neka ne galami, a ako ga neko kori ili pak napadne nek mu kaže: ‘Ja postim, ja postim’.” U drugom rivajetu pak stoji da Allah, subhanehu we te’ala, kaže: “Svako djelo sina Ademovog se udvostručava. Dobro djelo se umnožava do deset, pa i do sedamsto puta, osim posta, on je Moj i Ja za njega nagrađujem. Postač ostavlja svoju strast i hranu radi Mene.”

Riječi Allaha, subhanehu we te’ala, “Post je moj i Ja za njega nagrađujem ” upućuje bez sumnje na viskok stepen posta kod Allaha, subhannehu we te’ala. Međutim, postavlja se pitanje zašto Allah, azze we dželle, kaže “Post je moj i Ja za njega nagrađujem “ kada svako djelo pripada Njemu Uzvišenom i za sve njih On Uzvišeni nagrađuje? Učenjaci, rahimehullahu, kažu: “Allah je posebno spomenuo post zato što čovjek prilikom posta ne ispoljava svoj ibadet, kao što je slučaj kod drugih djela, poput namaza, zekata, hadždža i njima sličnima. Tako da je postač sačuvan od rijja'a, tj. od pretvaranja, te je njegov post isključivo Allaha radi, što nije slučaj sa drugim ibadetima.

Druga vrijednost posta se ogleda u tome što post podiže svog vlasnika na visoke stepene kod svog Stvoritelja, Allaha, subhanehu we te’ala. Ibn Hadžer, rahimehullahu, kaže u komentaru Allahovih riječi: “Ja za post posebno nagrađujem ” kaže: tj. jedino Allah zna veličinu njegove nagrade i koliko se on udvostručuje dok kod nekih drugih ibadeta neko od ljudi ili pak od meleka može znati veličinu nagrade tog ibadeta. Međutim kod posta samo Allaha, subahnehu we te’ala, zna kolika je nagrada koja čeka postača. Allah, azze we dželle, kaže (u prijevodu značenja):

“ Samo oni koji budu strpljivi bit će bez računa nagrađeni ” (Ez-Zumer, 10. ajet)

A post je ustvari pola strpljivosti kao što se prenosi od Poslanika, sallAllahu alejhi we sellem, i u njemu se objedinjuju sve tri vrste strpljivosti, jer strpljivosti ima tri vrste (tri su vrste sabura).

§ Prva vrsta strpljivosti u pokornosti Allahu, subhanehu we te'ala. Dakle, postač se tokom svog (cijelog) dana strpi na ibadetu i pokornosti Allahu, subahnehu we te'ala. Zatim, u toku noći je opet u strpljivosti u pokornosti Allahu, subhanehu we te'ala, klanjajući teravih namaz, noćni namaz itd.

§ Druga vrsta strpljivosti, strpljivost u sustezanju od onoga što je Allah zabranio. A postač se u toku dana susteže od stvarih koje su mu inače mimo ramazana dozvoljene poput jela, pića i ostalih stvari.

§ Treća vrsta strpljivosti se ogleda na kaderskim iskušenjima. Strpljivost na onome što je Allah, subahnehu we te'ala, odredio i zapisao u Lewhi-mehfuzi.

Treća vrijednost posta se ogleda u tome što post briše grijehe. Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem, kaže: „Grijehe koje čovjek čini zbog svoje žene, imetka, svog nefsa, djeteta i komšije briše post, namaz, sadaka te naređivanje dobra i odvraćanje od zla.“ Grijeh koji čovjek čini radi svoje žene ili pak djeteta biva na taj način što zauzetost i preokupiranost njima ponekad biva sebeb da on učini neki grijeh ili pak ostavi dužnost i obavezu koju mu je Allah, subahnehu we te'ala, propisao. Grijeh koji čovjek učini radi svog nefsa – duše biva na taj način što njegov nefs – duša ponekad biva sebeb da čovjek učini neki grijeh da bi zadovoljio svome nefsu i svojim prohtjevima. Što se pak tiče imetaka čovjek griješi na takav način što ponekad možda steken taj imetak na haram način, ili pak stekne taj imetak na halal, ali ga utroši na haram način, ili ga, pak, njegovo sticanje imetka odvrati od nekih šerijatskih obaveza i propisa kojim ga je Allaha, subhanehu we te'ala, obavezao. I grijeh kojeg čovjek čini  prema komšiji biva na taj način što čovjek zavidi svome komšiji zbog njegova imetka, bogatstva ili nečega drugoga. Normalno, ovdje se ne podrazumjeva da komšija komšiji čini zulum – nasilje, jer Allah, subhanehu we te'ala, takav grijeh ne oprašta sve dok se onaj kome je učinjena nepravda ne halali onome koji je njemu učinio nepravdu. Dakle, grijehe koje smo spomenuli briše prije svega post, zatim namaz, sadaka te naređivanje dobra i odvraćenje od zla. U tom smislu Allah, subhanehu we te'ala, kaže (u prijevodu značenja):

„Zaista, dobra djela brišu loša djela“ (Hud, 114. ajet)

Govoreći o postu ramazana Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem, kaže: „Ko posti mjesec ramazana vjerujući i nadajući se nagradi kod Allaha, subhanehu we te'ala, Allah će mu oprostiti grijehe koje je do tada počinio.“

Četvrta vrijednost posta jeste to što Allah i Njegovi meleci (meleki) donose salavat na postače kada sehure. U hadisu kojeg bilježi Ibnu Hiban, sa vjerodostojnim lancem prenosioca, stoji da je Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem, rekao: „Zaista Allah i Njegovi meleci (meleki) donose salavate na mutasahirine – oni koji ustaju za sehur, da bi se jelom potpomogli u postu tog dana“.

Kada Allah donese salavat na određenog roba to znači da ga Allah spomene u najuzvišenijoj skupini meleka. A kada meleci (meleki) donose salavat onda to znači da mu oni upućuju dovu Allahu, subhanehu we te'ala, da oprosti tom robu i smiluje mu se. Iz ovog hadisa ujedno i vidimo kako veliku počast i veliki sevap propuštaju oni koji se ne ustaju za sehur, već zanijete da poste kada legnu. Takav post je  bez sumnje ispravan, ali takvog postača je mimoišao i salavat Njegova Stvoritelja i selam meleka.

Peta odlika posta jeste štit, tj. da on štiti čovjeka od džehennemske vatre. U tom smislu kaže Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem, u hadisu kojeg bilježe Ahmed i Nesai i ostali, a koji je vjerodostojan: “Post je štit od Allahove kazne.“ U drugom rivajetu pak Vjerovjesnik, sallAllahu alejhi we sellem, veli: “Post je štit kojim se čovjek štiti od džehennemske vatre.“ I kaže Allahov Vjerovjesnik, sallAllahu alejhi we sellem: “Post je štit od Vatre poput štita nekog od vas kada se bori.“ U komentaru ovih hadisa Munavirah, rahimehullahu, kaže: “Post je štit na dunjaluku  spriječvajući čovjeka od činjenja loših djela, kroteći njegovu strast, a na Sudnjem danu on je štit udovima od džehennemske vatre.“ Post je štit od vatre tako da ona nema prilazu postaču kao što nema prilazu djelovima tjela koji uzimaju abdest, te na takav način Allahovom milošću post štiti čovjeka od džehenemmske vatre.

Šesta odlika posta se ogleda u tome što je Allah, subhanehu we te'ala, postačima odredio posebna vrata u Džennetu kroz koja će oni ući u Džennet. Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem, kaže: “Džennet ima osmero vrata jedna od njih jeste vrata Rejjan, vrata koja se zovu Rejjan, na njih će ući jedino postači.“ (Hadis bilježi Buharija)

U drugom rivajetu Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem, kaže: “U Džennetu postoje vrata koja se zovu Rejjan na njih neće ući niko osim postača na Sudnjem danu i niko drugi mimo njih neće ući, pa kada uđu vrata će se zatvoriti i nikome se više neće otvoriti nakon postača.” (Hadis bilježi Buhari)

I kaže Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem: “Ko bude od onih koji su često klanjali bit će pozvani na vrata namaza, ko se bude borio na Allahovom putu bit će pozvan na vrata džihada, ko bude od onih koji budu često postili bit će pozvani na vrata Rejjan, a ko bude djelio sadaku bit će pozvan na vrata sadake.” Pa je rekao Ebu Bekr, radijAllahu anhu: “O Allahove Poslaniče, a hoće li neko biti pozvan na sva ta vrata? – Hoće, odgovori on. A ja se nadam da si ti jedan od njih.” (Hadis bilježi Buharija i Muslim)

Sedma odlika posta se ogleda u tome što post vodi ka džennetskim vrtovima kroz koje će rijeke teći i u kojima će svega i svačega biti. U hadisu kojeg bilježi Ahmed od Huzejfa b. Jemena stoji da je Allahov Vjerovjesnik, sallAllahu alejhi we sellem, rekao: “Ko završi svoj život postom ući će u Džennet”, tj. onaj koji preseli sa ovog dunjaluka u danu u kojem je postio ili pak preseli nakon što se iftario ući će u Džennet sa najodabranijom skupinom bez da bude uopšte kažnjen. Isto tako Huzejf prenosi da je Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem, rekao: “Ko kaže la illahe illAllah, te zatim nakon toga preseli, ući će u Džennet. I ko udjeli sadaku Allaha radi te zatim nakon toga preseli, ući će u Džennet.”

Jedne prilike  Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem, upita prisutne ashabe: Ko je od vas osvanuo posteči? – Ja, odgovori Ebu Bekr. Ko je od vas danas nahranio siromaha? – Ja, odgovori Ebu Bekr. Ko je od vas danas ispratio dženazu? – Ja, ponovo odgovori Ebu Bekr, radijAllahu anhu. Poslanik zatim upita: Ko je od vas posjetio bolesnika?, a Ebu Bekr ponovo odgovori: Ja, Allahove Poslaniče.  Tada Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem, reče: Neće se čovjek okititi ovim osobinama, a da ga Allah neće uvesti u Džennet. (Hadis bilježi Muslim)

Ko ostavi neku stvar Allaha radi, Allah će ga nagraditi boljim od onoga što je on ostavio. Ko ostavi svoje jelo i piće i strast u ovom mjesecu Allaha radi, Allah će ga zauzvrat nagraditi Džennetom. I ko ostavi svoju hranu Allaha radi nekoliko sati na ovom dunjaluku Allah će mu zauzvrat u Džennetu podariti hranu i piće kakvo ranije nije okusio i kojeg će uvijek imati.

Osma odlika posta jeste šefat, tj. post će na Sudnjem danu zagovarati za svog vlasnika kod Allaha, subhanehu we te’ala. Abdullah b. Amr, radijAllahu anhu, kaže da je Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem, rekao: ‘Post i Kur’an će zagovarati za čovjeka na Sudnjem danu.’ Post će reći: ‘O Gospodaru, ja sam mu  uskratio hranu i njegove prohtjeve, pa primi moje zalaganje za njega.’ A Kur’an će reći: ‘O Gospodaru, ja sam mu uskratio njegov san noću pa prihvati moje zalaganje, pa će njihovo zalaganje biti prihvaćeno kod Allaha, subhanehu we te’ala.’ Zato blago onome kome će njegov post doći na Sudnjem danu i zauzimat se za njega kod Allaha, subhanehu we te’ala, a teško onome kome će post u ovom mjesecu svjedočiti protiv njega kod Allaha, subhnaehu we te’ala, na Sudnjem danu, te će reći: “Ja Rabb (O Gospodaru) tvoj rob me je upropastio, ja Rabb tvoj rob nije vodio računa o meni, nije vodio računa o emanetu koji si Mu povjerio.”

Deveta odlika posta jeste da postač ima dovu kod Allaha, subhanehu we te’ala, koju Allah, azze we dželle, ne odbija, dovu koju će Allah, azze we dželle, uslišati. U tom smislu Allahov Vjerovjesnik, sallAllahu alejhi we sellem, kaže: “Tri su dove uslišane (tj. biti će uslišane kod Allaha, subhanehu we te’ala, i Allah će ih prihvatiti): dova postača, dova onoga kome je učinjena kakva nepravda i dova putnika (osobe koja se nalazi na putu)”. I kaže Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem: “Tri dove se ne odbijaju: dova svog roditelja za svoje dijete, dova postača i dova musafira (tj. onoga koji je na putu).”

Deseta odlika posta jeste da postač ima dvije radosti. Kaže Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem: “Postač ima dvije radosti: radost kada se iftari i radost kada sretne Allaha, subhanehu we te’ala, na Sudnjem danu.” Što se tiče radosti postača kada posti, to je zato što su duše po prirodi sklone jelu i piću, pa kada im se to zabrani u određenom vremenu, zatim nakon toga dozvoli, ljudska duša se obraduje vremenu dozvole tj. iftaru. A što se tiče pak njegove radosti kada sretne svoga Gospodara, to je zbog velike nagrade koja ga čeka i to u trenutku kada mu je najpotrebnija, nagrada za dobra djela koja je činio na ovom dunjaluku. Allah, subhanehu we te’ala, kaže (u prijevodu značenja): “A dobro koje za sebe unaprijed osigurate naći ćete kod Allaha još većim i dobit ćete još veću nagradu.” (El-Muzzemmil, 20. ajet)

“Na Dan kada će svaki čovjek pred sobom naći dobro djelo kojeg je uradio.” ( Ali Imran, 30. ajet)

I kaže Uzvišeni, govoreći o nagradama koje je pripremio vjernicima na Sudnjem danu (u prijevodu značenja): “I niko ne zna kakve ih skrivene radosti čekaju kao nagrada za ono što su činili ” (Es-Sedžda, 17. ajet)

Ibn Kesir, rahimehullahu, u komentaru ovog ajeta kaže: “Niko ne zna veličinu onoga što je Allah, subhanehu we te’ala, prikrio u Džennetu od postojećih blagodati i uživanja kojim slično niko nikada nije vidio. Pošto su oni krili svoja djela tj. činili ih tajno kada su bili u stanju činiti i plašeći pretvaranja, i Allah, azze we dželle, je sakrio sevap, sakrio nagradu kao odgovarajuće nagrade za vjernike. A nagrada je adekvatna samoj vrsti djela. ”

Buharija prenosi od Ebu Hurejre, radijAllahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem, rekao: “Uzvišeni Allah kaže svojim dobrim robovima: Pripremio samo ono što oko nikada nije vidjelo, uho nije čulo, niti je čovjek ikad nešto takvo i pomislio.”

Prenosi se da je Isa, sin Merjemin, alejhisselam, rekao: “ Zaista su dan i noć riznice, zato gledajte šta ćete staviti u njima, jer na Dan kijameta riznice će se otvoriti, što se tiče bogobojaznih, oni će u svojim riznicama naći ponos i čast, a što se tiče griješnika oni će u svojim riznicama naći samo propast i kajanje.”

Jedanesta odlika posta se ogleda u tome što zadah iz postačevih usta bolji kod Allaha na Sudnjem danu od mirisa miska. Ebu Hurejra, radijAllahu anhu, prenosi da je Allahov Vjerovjesnik, sallAllahu alejhi we sellem, rekao: “Tako mi Onoga u čijoj je ruci Muhammedova duša, zadah iz postačevih usta je kod Allaha, azze we dželle, na Sudnjem danu bolji od miska“.

Ebu Hatim, rahimehullahu, kaže: ”Znak raspoznavanje vjernika na Sudnjem danu bit će svijetlost po djelovima tjela koja je doticala voda abdesta i po izdahu njhovih usta koji će biti ljepši od miska.”

S obzirom da je post bio tajna na ovom dunjaluku između roba i njegova Stvoritelja, Allah će ga na Sudnjem danu nagraditi na taj način što će ispoljiti njegovu nagradu, a ta nagrada jeste to što će njegov zadah biti bolji i ljepši na Sudnjem danu od mirisa miska – najljepše vrste mirisa. Od Harisa b. Harisa se prenosi da je Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem, rekao: ”Allah, azze we dželle, je Jahji b. Zekrijau naredio pet stvari, da radi po njima i da naredi Benu-israilu (tj. jevrejima) da i oni rade po njima. Te je Jahja, alejhisselam, sakupio ljude u Bejtul Makdisu, pa kada su se oni okupili, zahvalio je Allahu, subhanehu we te’ala, a zatim nakon toga rekao: ‘Allah mi je naredio pet stvari da radim po njima i da vama naredim da radite po njima.

• Prva od tih stvari jeste da Allaha obožavate i da Mu širk ne činite, jer primjer onoga ko Allahu širk čini jeste poput primjera čovjeka koji je iz svog ličnog i vlastitog imetka kupio roba, zatim ga doveo svojoj kući i rekao mu: ‘Radi i izvršavaj moje naredbe.'Pa je rob počeo raditi i izvršavati drugom čovjeku, a ne svom vlasniku. Pa ko od vas želi da njegov rob bude takav?

Zaista je vas Allah stvorio i opskrbio i zato Njega obožavajte i nemoj te Mu druga pripisivati. (Dakle, samo Allah, subhanehu we te'ala, je Taj Koji stvara čovjeka i Allah je Taj Koji je čovjeku podario sve blagodati, tako da čovjek nakon toga ne može činiti ibadet nekom drugom, ne može pasti kipu ili nekom drugom na sedždu i obožavati nekog drugog mimo Allaha, subhanehu we te'ala).

• Druga od tih stvari jeste da namaz obavljate, a kada namaz obavljate nemoj te se onda okretati, jer Allah, azze we dželle, se okreće Svojim licem prema robu dok se on ne okrene u svome namazu.

• I zatim, treća stvar koju vam naređujem jeste da postite, jer primjer posta jeste primjer poput čovjeka koji nosi miris u skupini ljudi, svako od njih osjeća miris miska i zaista je miris iz postačevih usta bolji kod Allaha od mirisa miska.

• I naređujem vam da udjelite sadaku, jer primjer sadake jeste poput primjera čovjeka kojeg je zarobio neprijatelj te su ga svezali i htjeli ubiti, te im on nakon toga reče: ‘Hoćete li prihvatiti imetak kao otkup za moj život, te se počeo iskupljivati malo-pomalo sve dok se nije iskupio ropstva i spasio se.’ (Tj. isto tako i sadaka, kada čovjek udjeljuje malo-pomalo, na taj način on se iskupljuje od džehennemske vatre sve dok se potpuno ne iskupi od nje)

• I narađujem vam da Allaha često spominjete, jer primjer takvoga čovjeka jeste poput primjera čovjeka kojeg traži neprijatelj, te se ovaj sakrije u čvrstu utvrđenu tvrđavu, a zaista je rob najsigurniji od šejtana kada spominje Allaha, subhanehu we te'ala.'”

(Hadis je vjerodostojan a bilježi ga Ahmed)

Dvanesta odlika posta se ogleda u zahvalnosti postača na blagodatima koje mu je Allah, subhanehu we te’ala, podario. Jer postač kada posti osjeti glad i žeđ, te se prisjeti gladnih i žednih, pa zahvali Allahu, subhanehu we te’ala, jer čovjek ne zna veličinu jedne blagodati sve dok ne izgubi tu blagodat. Govoreći o onima koji zahvaljuju Allahu, subhanehu we te’ala, na blagodatima koje im je podario, Uzvišeni kaže (u prijevodu značenja): “I kada je Gospodar vaš objavio ako budete zahvalni Ja ću vam zacijelo još više dati, budete li nezahvalni kazna Moja će doista stroga biti ” (Ibrahim, 7. ajet) I kaže na drugom mjestu Allah, subhanehu we te’ala: “Obavjesti moje robove da sam Ja milostiv i da primam pokajanje. I obavjesti ih isto tako o Muhammede, da je Moja kazna strašna ”

Isto tako post postiče čovjeka na činjene dobrih djela i udjelivanje sadake. Jer se prilikom posta postač prisjetih i gladnih i siromašnih. Prenosi se od Jusufa, alejhisselam, Allahovog Vjerovjesnika da se u godinama suše i nestašice nikad nije zasitio iako su riznice hrane bile u njegovim rukama, da ne bi zaboravio siromašne i gladne.

I istinu je rekao Allah, azze we dželle, kada kaže: “O vi koji vjerujete, propisan vam je post kao što je propisan onima prije vas da biste bili bogobojazni ” (Prijevod značenja, El-Bekara, 183. ajet)

Zaista, draga braćo, nema te stvari koju je Allah, azze we dželle, propisao, a da u njoj nije hajr, da u njoj nije dobro za čovjeka, donosit će mu korist i na dunjaluku i na Ahiretu. I nema te stvari koju Allah, subhanehu we te’ala, zabranio a da ona nije štetna po čovjeka i škodi mu ili na njegovom dunjaluku ili Ahiretu ili mu pak škodi na obadva svijeta.

Allah, azze we dželle, kaže govoreći o tome: “Allah želi da vam olakša, a ne da vam oteža.” (Prijevod  značenja, El-Bekara, 185. ajet)

Zato, dragi brate i cjenjena sestro, nemojte dozvoliti da te mimoiđu ove blagodati posta koje smo spomenuli. Znaj, da Allahu nije potreban ni tvoj post, niti tvoj namaz, niti tvoj ibadet, već su oni tebi potrebni. Znaj, da si ovisan o Allahu, subhanehu we te’ala, a Allah nije ovisan o tebi. U hadisu kudsi Allah, azze we dželle, kaže (prijevod značenja): “O robovi moji, kada bi se svi vi okupili na jednom mjestu i kada bi svi vi bili na srcu najbogobojaznijeg čovjeka od vas, to ništa ne bi povećalo od Moje moći. I kada bi vi svi bili na srcu najgoreg čovjeka od vas, to ništa ne bi umanjilo od Moje moći. O robovi moji, to su vaša djela koja činite i koja vam se bilježe. Pa ako nađete hajr (dobro) zahvalite Allahu, a onaj koji nađe šerr (zlo) neka ne kori nikog osim samog sebe”.

Zato iskoristimo ovaj mjesec dok još imamo vremena i provodimo ga u ibadetu i u postu. Neka ne posti samo naš stomak već neka poste svi naši organi. Neka poste naše oči na taj način što neće gledati u ono što je Allah zabranio, neka poste naše uši na taj način što neće slušati ono što je Allah zabranio da se sluša. Neka poste i naše ruke na taj način što neće uzimati ono što je Allah zabranio, niti će spriječiti hakk (pravo) kojim je Allah propisao. I neka posti naš jezik, a on je najpriječi našeg posta jer jezik je taj koji će najviše trpati ljude u džehennemsku vatu, jezik je taj koji čoveku poništava njegova dobra djela.

Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem, je upitao svoje ashabe: ”Znate li ko je bankrot? Pa su rekli: Bankrot je, o Allahove Poslaniče, onaj koji nema niti imetka, niti para, niti dinara, niti dirhema. Pa je Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem, odgovorio: Ne. Već bankrot je onaj ko dođe Allahu na Sudnjem danu sa dobrim djelima poput brda, sa namazima, postom, zekatom i ostalim djelima, ali je udario ovoga, opsovao onoga, prolio krv ovoga, a ogovorio onoga, pa će biti uzimano od njegovih dobrih djela i bit će dato onima kojima je učinio nepravdu, pa ako mu nestane dobrih djela bit će uzimano od njihovih loših djela, te će se strovaliti na njegova leđa i on će biti bačen u dženennemsku vatru. Takav je pravi bankrot.”

Onaj ko sebi uskrati post ovog mjeseca nemajući za to opravdani razlog, taj je zaista sebi uskratio svaki hajr i svako dobro.

Dakle, bile su to najvažnije odlike i vrijednosti posta kao glavnog obilježija ovog blagoslovljenog mubarek mjeseca.

I na kraju, molim Allaha, dželle šanuhu, da nas učini od onih koji će ovaj mjesec provesti u postu i ibadetu. Da nas učini od onih koji će steći vrline i blagodati posta koje smo spomenuli.

Molim Allaha, subhanehu we te’ala, da nam oprosti naše grijehe. Molim Allaha, azze we dželle, da nas uvede u Džennet. Amin!

Izvor: Stazomislama.com

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz