Vrijednost i koristi posta

Popularno na sajtu

Autor: Šejh Muhammed Salih el–Munedždžid

Ima mnogo mudrosti i koristi u postu, a koji su vezani za bogobojaznost. Njegovo značenje je da ako se čovjek drži halala u nadi da zaradi Allahovo zadovoljstvo, i zbog strah od Allahove kazne, na taj način mu postaje lakše da odustane od harama.

Hvala Allahu, Njemu zahvaljujemo i od Njega pomoć i oprost tražimo. Njemu se utječemo od zla naših duša i zla naših djela. Koga Allah uputi, niko ga ne može odvesti u zabludu, a koga Allah ostavi u zabludi, niko ga ne može na pravi put izvesti. Svjedočim da nema božanstva sem Allaha i da je Muhammed, sallAllahu alejhi we sellem, Njegov rob i poslanik.  

Allah je blagoslovio Svoje robove sa mnogim vidovima Svoje dobrote, u kojima se njihova dobra djela umnogostručavaju, njihova loša djela opraštaju, njihovi stepeni podižu, srca vjernika se okreću Svome Gospodaru, oni koji se čiste postižu ono što žele, a oni koji se kvare propadaju. Allah je stvorio Svoje robove da Mu ibadet čine, kao što On kaže (u prijevodu značenja):

“Džinove i ljude sam stvorio samo zato da Mi se klanjaju.” ( 51;56)

Jedan on najvećih oblika ibadeta je post, koji je Allah propisao Svojim robovima, kao što On kaže:

“O, vjernici! Propisuje vam se post, kao što je propisan onima prije vas, da bi ste se grijeha klonili.” (Prijevod značenja, 2;183)

Allah podstiče Svoje robove na post:

“A bolje vam je neka znate da postite.” (Prijevod značenja, 2;184)

On ih upućuje da Mu zahvaljuju, zbog propisanog posta:

“….i da Allaha veličate zato što vam je ukazao na pravi put, i da zahvalni budete.” (prijevod značenja, 2;185)

On im je omilio post, učinio im ga lakim, pa ljudima nije teško da napuste svoje navike. Allah, subhanehu we te'ala, kaže:

”…i to neznatan broj dana…” (prijevod značenja, 2;184).

Allah ima milosti prema njima, i zadržava nevolje i haram daleko od njih, kao što kaže:

“…a onome od vas koji bude bolestan ili na putu, isti broj drugih dana.” (Prijevod značenja, 2;184)

Nema sumnja da se u ovom mjesecu srca vjernika okreću Najmilostivijem Gospodaru, da strahuju od Gospodara na nebesima, i nadaju se Njegovoj nagradi i uspjehu, Džennetu.

Pošto je nagrada ovog ibadet velika, neophodno je naučiti njegove propise, da bi muslimani znali šta je obavezno, pa da to čine, i šta je haram, pa da ga ostave, i šta je dozvoljeno pa da si ne otežavaju.

Definicija posta

“Sijam” je arapska riječ koja znači “suzdržati se”, a šerijatsko značenje ove riječi je “suzdržavanje od stvari koje kvare post od izlaska do zalaska sunca, a prije toga imajući nijjet da se posti.”

Pravila posta

Ummet se složio da je post mjeseca ramazana obavezan, i za to postoje dokazi u Kur'anu i sunnetu. Allah kaže (prijevod značenja):

“O, vjernici! Propisuje vam se post, kao što je propisan onima prije vas, da bi ste se grijeha klonili.” (2;183).

Kaže Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem: “Islamskih stubova je pet…” i među njima spominje post ramazana. (Buhari, El-Feth, 1/49).

Ko god prekine post ramazana, bez legitimnog šerijatskog razloga, počinio je veliki grijeh. Kaže Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem, opisujući san koji je vidio: “….dok nisam stigao do planine, gdje sam čuo jake glasove. Upitao sam: Kakvi su to glasovi? Pa mi je rečeno: To su krici stanovnka Džehennema. Pa su me odveli na drugo mjesto, gdje sam vidio ljude kako vise okačeni za tetive koljena, a krajevi usta im razderani i iz njih teče krv. Pa sam pitao: Ko su ovi? Kažu: To su oni koji su prekidali post prije nego je vrijeme, tj. prije vremena iftara.” (Sahih el-Targib, 1/420)

Hafiz Zehebi, rahimehullahu, kaže: “Među vjernicima je opće poznato da onaj koji ne posti ramazan, a nema razloga za to, je gori od onoga koji čini blud i pije alkohol; muslimani sumnjaju da li je takav uopšte musliman, smatraju ga otpadnikom i rasipnikom.”

Šejhul Islam ibn Tejmije kaže: “Ako neko ne posti ramazan, a zna da je to haram, a on sam sebi čini halalom, ubijte ga. A ako to čini zato što je nemoralan, kaznite ga zbog toga što ne posti.”  (Medžmu'ul-Fataawa, 25/265)

Vrijednosti posta

Zaista je mnogo vrijednosti u postu, jedna od tih se prenosu u sahih hadisu, a to je da je Allah odabrao post za Sebe, tj. On Sam nagrađuje i umnožava nagradu, kao što Allah kaže u hadisu kudsi: “Izuzev posta, koji je samo Moja stvar, i Ja nagrađujem za njega”. (El-Buhri, El-Feth, br. 1904; Sahih el-Tergib, 1/407)

“Postu nema sličnog” (El-Nisaa”i, 4/165; Sahih el-Tergib, 1/413),

“a dova postača se ne odbija”(Bilježi ga El- Bejheki, 3/345; El-Silsilat el-Sahih, 1797).

“Postač se raduje dva puta: Kad prekida svoj post i kad sretne Svoga Gospodara”. (Muslim, 2/807)

“Post će se zauzimati za postača na Sudnjem danu, kad kaže: O Allahu, ja sam ga sprečavao od hrane i uživanja u toku dana, pa dozvoli da se zauzmem za njega.” (Ahmed, 2/174)

„Miris iz usta postača je kod Allaha bolji od miska.“ (Muslim, 2/807)

“Post je zaštita i tvrđava koja te čuva od vatre.” (Ahmed, 2/402; Sahih el-Tergib , 1/411; Sahih el-Džaami”, 3880).

“Ko god posti jedan dan radi Allaha, Allah će udaljiti njegovo lice 70 godina od Vatre”. (Muslim, 2/808)

“Ko god posti jedan dan tražeći Allahovo zadovoljstvo, pa to bude zadnji dan njegovog života, ući će u Džennet.” (Ahmed, 5/391; Sahih el-Tergib, 1/412).

“U Džennetu su vrata po imenu Rejjan, kroz koju će ući samo postači, i niko osim njih, kad i zadnji od njih uđe, biće zaključana, i niko više tuda neće proći”. (Buhari, Feth, br. 1797)

“Ramazan je stub islama, Kur'an se počeo objavljivati u njemu, i u njemu je noć koja je bolja od 1000 mjeseci. Kad počne ramazan, otvore se vrata Dženneta, a zatvore kapije Džehennema, i okuju se šejtani”. (Buhari, El-Feth, br. 3277)

“Postiti ramazan je jednako postu 10 mjeseci”. (Musned, Ahmed, 5/280; Sahih el-Tergib, 1/421).

“Ko god posti ramazan zbog imana i nade za nagradom, opraštaju mu se svi počinjeni grijesi”. (Buhari, Feth, br. 37).

“Na kraju svakog posta, Allah bira one koji se oslobađaju Džehennema”. (Ahmed, 5/256; Sahih el-Tergib, 1/419)

Koristi posta

Ima mnogo mudrosti i koristi u postu, a koji su vezani za bogobojaznost. Njegovo značenje je da ako se čovjek drži halala u nadi da zaradi Allahovo zadovoljstvo, i zbog strah od Allahove kazne, na taj način mu postaje lakše da odustane od harama. Ako nečiji stomak osjeća glad, mnogi drugi njegovi organi to neće osjećati, ali ako je neko punog stomaka, onda njegov jezik, oči, ruke i spolni organ osjećaju glad.

Post vodi ka pobjedi nad šejtanom, kontroliše prohtjeve i štiti organe.

Kada postač osjeti glad, on proživljava ono što siromašni proživljavaju svaki dan, pa tako on suosjeća sa njima, i udjeljuje im da utole glad. Slušati o gladnima, nije isto što i djeliti glad sa njima, isto kao što ni jahač ne razumije pješaka, sve dok sam ne sjaše i ne prohoda.

Post vježba želju da se izbjegnu prohtjevi i čuva od grijeha. Pomaže ti da pobjediš svoju prirodu, i da se odvojiš od svojih navika. Vježba te također da budeš tačan i organizovan, samo kad bi ljudi to razumjeli. Post je oblik jednistva muslimana, kad cjeli ummet posti i mrsi istovremeno.

Post daje veliku priliku daijama, onima koji druge pozivaju u islam. U ramazanu mnogi dolaze u džamije, mnogo je onih koji su tu po prvi put, ili koji nisu bili u džamiji dugo vremena, pa im se u ovom mjesecu srca otvore, i zato treba iskoristiti priliku, i pozivati ih na lijep način, držati pogodne dersove, govoriti korisne riječi, potpomagati se na dobročinstvu i takvaluku. Daija ne bi trebao da se poptuno preda drugima, a da na sebe zaboravi.

Autor: Šejh Muhammed Salih el–Munedždžid

Iz knjige: Kratki sažetak o postu

Izvor: Stazom islama

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz