Da li je dozvoljeno zaklinjati se Kur'anom i nečim drugim mimo Allaha?

Popularno na sajtu

Upitan je šejh Muhamed b. Salih El-Usejmin Allah mu se smilovao o tome koji je propis zaklinjanja nečim drugim mimo Allaha i zaklinjanja Kur'anom?

Pa je odgovorio: Zaklinjanje nečim drugim mimo Allaha ili Njegovih svojstava je haram, i to je vrsta širka, zato je Poslanik s.a.w.s rekao: “Nemojte se zaklinjati vašim očevima, a  onaj ko se zaklinje neka se zaklinje Allahom ili neka šuti”, bilježe Buhari i Muslim.

Također, došlo je od Poslanika s.a.w.s da je rekao: “Onaj ko se zakune nečim drugim mimo Allaha taj je počinio kufr ili širk”, zabilježio ga je Tirmizi i ocijenio ga je dobrim, a Hakim ga smatra vjerodostojnim.

I pritvrdjeno je od njega s.a.w.s da je rekao: „Onaj ko kaže: ‘Tako mi Lata i Uzza’, neka (ponovo) kaže la illahe ilallah”, bilježe Buhari i Muslim.

I ovo ukazuje da je zaklinjanje mimo Allaha širk koji se čisti riječima tevhida la illahe ilallah (nema Boga osim Allaha), i shodno ovome, muslimanu je strogo zabranjeno da se zaklinje nečim drugim mimo Allaha bilo da je to Ka'ba, ili Vjerovesnik s.a.w.s, ili Džibril, ili neko od Allahovih evlija, ili halifa muslimana, ili čast, ili nacia, ili država, zato što je svako zaklinjanje mimo Allaha zabranjeno i potpada pod širk ili kufr.

A što se tiče zaklinjanja Kur'anom smatram da nema smetnje zato što je Kur'an plemeniti govor Allaha subhanehu ve tea'la, Allah je njime progovorio u stvarnom smislu sa njegovim riječima i želeći njegovo pravo značenje, i On, subhanehu ve tea'ala, je opisao sa govorom stoga se zaklinjanje Plemenitim Kur'anom moze nazvati zaklinjanjem jednim od Allahovih svojstava Uzvišen neka je i Slavljen, a to je dozvoljeno.[1]

[1] Medžmu'u fetava Ibn Usejmin (2/217,218).

Prijevod sa arapskog: Put vjernika

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz