Dali je dozvoljeno organizovati proslavu povodom otvaranja džamije (mesdžida)?

Popularno na sajtu

Propis okupljanja i proslave prilikom otvaranja novog mesdžida

Pitanje:

Kada se kod nas sagradi novi mesdžid i treba se početi sa obavljanjem namaza u njemu, pozovu se ljudi iz okolnih mjesta, pa se ljudi sakupe zbog onoga što oni nazivaju „otvaranjem novog mesdžida“ pa kakav je propis odlaska na takvoj proslavi (tj. okupljanju) iz gore navedenog razloga? I da li hadis „ne osedlavaju se jahalice osim za jedan od tri mesdžida…“ upućuje na zabranjenost takvog postupka? I šta je dokaz onima koji to smatraju dozvoljenim? I da li predaja u kojoj se spominje da je neki ashab pozvao Poslanika, sallallahu alejhi  ve sellem, da klanja u njegovoj kući da bi on nakon toga to isto mjesto uzeo za musallu (tj. mjeto na kome se obavlja namaz) upućuje na dozvoljenost toga? I da li se iz događaja sa Mesdžidu ed-dirarom može izvući dokaz da je to dozvoljeno, zato što Allah Uzvišeni nije ukorio Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, zbog toga što je odlučio da ide i klanja u njemu, nego mu je zabranio zbog toga što taj mesdžid nije sagrađen osim zbog kufra i nanošenja štete muslimanima?

Odgovor: Hvala pripada samo Allahu!

Otvaranje džamija biva tako što se u njima klanja, i  nastojanjem da se oživi sa zikrom, učenjem Kur'ana, izgovaranjem riječi subhanallah, elhamdulillah, la ilahe illallah, izučavanjem šerijatskih nauka i stvari slične tome. Rekao je Uzvišeni  Allah:

„U džamijama, koje se voljom Njegovom podižu i u kojima se spominje Njegovo ime – slave i veličaju Njega ujutru i navečer, ljudi koje kupovina i prodaja ne ometaju da Allaha spominju i koji namaz obavljaju i zekat daju, i koji strepe od Dana u kome će srca i pogledi biti uznemireni. Da bi ih Allah za ono bolje što su radili nagradio i da bi im od dobrote Svoje i više dao. A Allah daje opskrbu kome hoće, bez računa”.

Sa ovim i ovome sličnim od nasihata, vaza i šure (dogovaranja) Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je oživljavao mesdžide, a u tome su ga slijedili i pravedne halife i ostali ashabi i upućeni imami nakon njih, Allah se svima smilovao i bio zadovoljan njima, a nema većeg hajra od slijeđenja njih u njihovim postupcima i onoga što su radili prilikom otvaranja mesdžida, i njihovog oživljavanja na način na koji su radili sa činjenjem ibadeta u njima i onoga što je tome slično od islamskih obilježja.

I nije pritvrđeno od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, niti od onih koji su ga slijedili od upućenih imama da su otvorili mesdžid sa proslavom ili da su pozivali kao što to danas ljudi rade, od okupljanja ljudi iz raznih krajeva nakon što se završi sa izgradnjom kako bi se vijest o tome proširila, a da je ovakav postupak bio nešto što je pohvalno raditi, pa Poslanik, sallalahu alejhi ve sellem, bi bio prvi koji bi to uradio i pojasnio bi to svom ummetu i u tome bi ga slijedili pravedne halife  i imami upute nakon njih, i da su tako postupali bilo bi nam prenešeno.

Shodno gore navedenim razlozima nije dozvoljeno organizovati spomenuta okupljanja i proslave, i nije dozvoljeno odazivati se na iste, kao ni potpomaganje u organizovanju istih ni imetkom niti nečim drugim, jer je zaista hajr u slijeđenju selefa, a šerr (zlo) je u izmišljotinama (bidatima) onih koji su došli nakon njih.

A to što je neko od ashaba pozvao Poslanika, sallallahu alehi ve sellem, svojoj kući i od njega zatražio da klanja na određenom mjestu, kako bi to mjesto uzeo sebi  za musallu i u njemu klanjao nafile, nije dokaz s kojim se može dokazivati dozvoljenost organizovanja proslave prilikom otvaranja mesdžida, zato što ovaj ashab nije pozvao Poslanika, sallallahu alehi ve sellem, da zbog toga proslave, već samo da tu klanja, nije putovao radi tog namaza.     Zatim, putovanje radi te proslave ili obavljanja namaza u tom mesdžidu potpada pod uopštenost zabrane ciljanog putovanja ka nekom drugom mesdžidu mimo tri koja su spomenuta u hadisu. I zato je potrebno udaljiti se od tog novotarskog običaja, i kada su u pitanju mesdžidi zadovoljiti se sa onim što je bilo poznato u vrijeme Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i njegovih sljedbenika od imama upute rahimehumullah.

Izvor: https://islamqa.info/ar/14393

Dali je dozvoljeno organizovati proslavu povodom otvaranja džamije (mesdžida)?

Pitanje: Esellamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu

Ve alejkum sellam ve rahmetullahi ve berekatuhu,

Hvala pridada Allahu! Nije dozvoljeno organizovati proslavu povodom otvaranja novog mesdžida ili džamije, zato što to nema nikakve osnove u šerijatu, i nije prenešeno od Poslanika, sallallahu alejhi  ve sellem, niti od ijednog ashaba da su tako postupali. I sa takvim se postupcima otvaraju vrata šerra, i to može biti korak ka organizovanju novotarskih proslava kao što je mevlud, dan Ašure i drugo. Ono što je propisano u takvim situacijama je obavljanje namaza u njemu, oživljavanje mesdžida sa halkama zikra i traženja znanja. A Allah najbolje zna i neka je sallavat i sellam na našeg Vjerovjesnika Muhammeda, njegovu porodicu i sve njegove ashabe.

Napisao: Halid b. Saud El-Bulejhid

https://saaid.net/Doat/binbulihed/f/04.htm

Prijevod: Put vjernika

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz