Da li je dozvoljeno klanjati dženaze maturidijama, sufijama…?

Popularno na sajtu

Pitanje: Da li je dozvoljeno klanjanje dženaze maturidijama, sufijama, murdžijama i da li ima razlike po tom pitanju? Allah vas pomogao!

Odgovor: We alejkum selam we rahmetullahi we berekatuhu. Allah i tebe pomogao i dao ti svako dobro.

Šejhu Sulejmanu el Ulvanu, Allah ga sačuvao i izbavio iz zatvora taguta, je postavljeno slično pitanje te je on odgovorio:

Mejjit novotar kojeg njegova novotarija ne izvodi iz vjere, njegov propis je propis ostalih muslimana. Dozvoljeno je klanjati mu dženazu, iako nije obaveza svakom pojedinačno, doviti za njega oprostom i milošću.

Ne znam nikoga od ehlu sunneta da je generalno zabranio dovu i istigfar za novotare. Generalna zabrana dove i istigfara za novotare je stav haridžija i zabludjelih koji su skrenuli sa puta istine.

Sveobuhvatna osnova za ovo jeste da svako ko kaže la ilahe illallah i posvjedoči da je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, Njegov poslanik i ne znamo da je počinio očit kufr, dozvoljeno je klanjati mu dženazu i činiti istigfar za njega.

Kada je Uzvišeni Allah zabranio istigfar mušricima riječima:

ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى

“Vjerovjesniku i vjernicima nije dopušteno da mole oprosta za mušrike, makar im bili i rod najbliži…”

onda je to dokaz da je dozvoljen istigfar za novotare, i griješnike od sljedbenika Kible.

Neki ljudi mislje da je suzdržavanje određenih imama selefa od klanjanja namaza novotarima dokaz da nije dozvoljeno doviti za njih (novotare), međutim ovo je pogrešno shvatanje postupka selefa i oprečno (tj. takvo shvatanje) Kur’anu, sunnetu i idžmau. Muslimani, i na istoku i na zapadu, su oduvijek klanjali dženazu onome ko je ispoljio islam i nije počinio nifak ili riddet. Onaj ko počini nifak (cilja se na veliki nifak koji izvodi iz vjere) ili riddet nije mu dozvoljeno klanjati dženazu.

Stoga, ako se ne zna da je osoba počinila nifak ili riddet nije dozvoljeno približavati se Allahu ostavljanjem dženaze namaza njemu osim ako u ostavljanju klanjanja dženaze njemu nema neke očite maslehe. Tako su pojedini imami od selefa ostavljali klanjanje dženaze namaza određenim sljedbenicima strasti, mudžahirima (mudžahir je onaj ko javno ispoljava svoj grijeh) kako bi novotari suzdržali od svojih novotarija a sljedbenici strasti od strasti. Takav postupak imama selefa je predstavljao negiranje munkera i vid ostvarivanja opće koristi po muslimane tako da je u takvom obliku dozvoljen i ima dokaza u šerijatu.

Ko kaže la ilahe illallah i posvjedoči da je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, Njegov poslanik i ne znamo da je počinio očit kufr, dozvoljeno je klanjati mu dženazu i činiti istigfar za njega. (šejh Sulejman el-Ulvan(

Tako je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ostavio klanjanje namaza onome ko je izvršio samoubistvo, kako to bilježi Muslim u svom Sahihu (hadis br. 978). Ostavio je isto tako klanjanje namaza onome ko je ostavio dug a nije ostavio oporuku da se vrati, te je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Klanjajte vašem drugu” , (a on sam nije klanjao). Hadis bilježi Buhari 2298, Muslim 1619.

Ostavio je i klanjanje namaza onome ko je ukrao od ratnog plijena kako bilježi imam Ahmed 4/286, Ebu Davud 2710 i drugi.

Šejhul-islam Ibn Tejmije, rahimehullahu teala kaže: “Za svaku osobu za koju ne znamo da je munafik a musliman je, dozvoljeno je činiti istigfar i klanjati mu namaz. Šta više to je propisano i naređeno riječima Uzvišenog:

واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات

‘I traži oprost za svoj grijeh i za vjernike i vjernice’…” Medžmu’ul fetava 24/286

I kaže na drugom mjestu: Svaki musliman, za koga ne znamo da je munafik, dozvoljeno je činiti istigfar za njega i klanjati mu dženazu, makar posjedovao novotariju ili fisk, s tim što nije obaveza svakom da mu klanja dženazu. A ako će u ostavljanju namaza onome ko poziva novotariji i ko ispoljava razvrat biti korist time što će to predstavljati vid ukora onda je ostavljanje namaza takvoj osobi propisano za onoga ko će svojim ostavljanjem namaza njima uticati na sustezanje ljudi (od fiska i novotarije).” Minadžu es-sunne 5/235. [Završen citat fetve šejha Ulvana, hafizahullah]

Rezime ove fetve šejha jeste da je dozvoljeno klanjati novotaru kojeg njegova novotarija nije izvela iz vjere, s tim da ako se radi o pozivaču u novotariju ili onome ko javno ispoljava grijehe i razvrat, onda je poželjno da u takvoj situaciji učeni i ugledni ljudi ostave klanjanje namaza takvoj osobi kao vid ukora onima koji čine te grijehe ili pozivaju u novotariju.

Odgovorio: Idriz Bilibani, prof. fikha

Izvor: www.stazomislama.com

Obrada: Put vjernika

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz