Da li će naklanjati propuštene namaze čovjek koji je namjerno ostavio namaz pa ponovo počeo klanjati?

Popularno na sajtu

Pitanje: Da li će naklanjati namaz onaj ko ga propusti namjerno, nakon što ga Allah uputi na tevbu, bilo da se radi o jednom namazu ili više?

Odgovor: Nije mu obavezno da naklanja ono što je propustio namjerno po ispravnijem mišljenju učenjaka zato što ga namjerno propuštanje namaza izvodi iz okrilja islama u okrilje nevjerstva.Kafir ne nadoknaćuje ono što je uradio dok je bio nevjernik shodno riječima Poslanika, salallahu alejhi ve sellem: “Između čovjeka i kufra i širka je napuštanje namaza” (Muslim). I riječima Poslanika, salallahu alejhi ve sellem: “Ugovor između njih i nas je namaz pa ko ga ostavi – nevjernik je” (hadis bilježi imam Ahmed i Ashabu sunen sa ispravnim lancom prenosilaca od Burejde ibn el-Husejba, radijallahu anhu). I zato što Poslanik, salallahu alejhi ve sellem, nije naređivao nevjernicima koji su prihvatali islam da nadoknade ono što su propustili, isto tako ashabi nisu naređivali otpadnicima koji su se vratili islamu da nadoknađuju (namaze).

Onaj ko nadoknadi namaz koji je namjerno propustio a nije zanegirao obaveznost, radi sugurnosti nije problem. To da bi izašao iz razilaženja zbog onih koji kažu da ostavljač namaza ako ne zaniječe njegovu obaveznost nije kafir i na tom stavu je većina uleme.

A Allah najbolje zna.

Autor: šejh Bin Baz, rahimehullah
Iz knjige: Tuhfetul ihvan bi edžvibeti muhimme muteallika berkani el-islam, 18. pitanje str. 76.

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz