Sedam vrijednosti posta

Popularno na sajtu

1. Post je štit od džehennemske vatre

Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem, kaže: “Post je štit od Allahove kazne.” Hadis bilježi Bejheki u svom djelu “Šuabul iman”. Također, bilježi ga imam Ahmed, Nesai, Ibn Madže, i drugi. Sujuti i Albani, Allah im se smilovao, ocijenili su ga vjerodostojnim. Pogledaj Sahihul džami’ hadis br. 3867.

U drugom rivajetu stoji: “Post je štit kojim se rob štiti od vatre.”

Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem, također kaže: “Post je štit od vatre poput štita kojim se neko od vas brani u borbi.” Hadis bilježi imam Ahmed, Nesai, Ibn, Madže i drugi, a šejh Albani ga je ocijenio vjerodostojnim. Pogledaj Sahihul džami’ hadis br. 3879.

Munavi, rahimehullahu te'ala, kaže: “Post je na dunjaluku štit od grijeha time što lomi šehvet (strast) i čuva udove. A na Ahiretu je štit od vatre… Post je štit od Allahove kazne tako da mu vatra ne može prići, kao što također ne može prići dijelovima tijela koji se peru pri abdestu. Post obuhvata čitavo tijelo tako da je, Allahovom milošću, štit cijelom tijelu.” Fejdul Kadir 4/242, 250.

Ibn Abdul Berr kaže: “Samo ova odlika posta ti je dovoljna.”

2. Vrata Rejjan kroz koja će ući samo postači

Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem, kaže: “Džennet ima osam vrata. Jedna od njih su i vrata Rejjan kroz koja će ući samo postači.” Hadis bilježi Buharija od Sehla ibn Sada.

U drugom rivajetu kojeg bilježe Buharija, Muslim i drugi stoji: “U Džennetu postoji vrata koja se zove Rejjan, kroz nju će ući postači na Sudnjem danu. Kada oni uđu vrata će se zatvoriti i više niko kroz njih neće ući.” Tirmizi dodaje: “Ko na njih uđe nikada neće osjetiti žeđ.”

Od Ebu Hurejre, radijAllahu anhu, se prenosi da je Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem, rekao: “Ko bude od onih koji su klanjali biće pozvan na vrata namaza. Ko bude od onih koji su se borili na Allahov putu biće pozvan na vrata džihada. Ko bude od onih koji su postili biće pozvan na vrata Rejjan.” Hadis bilježi Buharija, Muslim, imam Ahmed i drugi.

3. Uzvišeni Allah je post pripisao sebi zbog njegove vrijednosti i značaja

Od Ebu Hurejre, radijAllahu anhu, se prenosi da je rekao: “Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem, je rekao: Uzvišeni Allah kaže:’ Svako djelo pripada sinu Ademovom, osim posta, on je Moj i Ja za njega posebno nagrađujem.'” Bilježi ga Buharija i Muslim.

Ibn Hadžer, rahimehullahu te'ala, kaže: “Ulema se razilazi oko značenja riječi ‘on je Moj i Ja za njega posebno nagrađujem‘, jer sva djela pripadaju Allahu i On za njih nagrađuje.

Jedna skupina učenjaka kaže da je to zbog toga što se u postu ne može naći rija’ (pretvaranje) što nije slučaj sa ostalim djelima… Kurtubi kaže: “S obzirom da se djela mogu pomiješati sa rijaom mimo posta za kojeg ne zna osim Uzvišeni Allah (tj. samo Allah zna da li čovjek posti ili ne), iz tog razloga je Allah post pripisao Sebi.” Fethul Bari 4/129.

4. Post uzdiže deredže

Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem, kaže: “Svako djelo sina Ademovog se udvostručava od deset do sedam stotina puta, Uzvišeni kaže: Osim posta, on je Moj i Ja za njega nagrađujem. Postač radi Mene ostavlja svoju strast i hranu.” Hadis bilježi Muslim.

Ibn Hadžer kaže: “Njegove riječi ‘Ja za njega nagrađujem‘ znače: Samo Ja znam kolika je nagrada za post i koliko će biti umnogostručena.” Fethul Bari 4/130.

Ibn Redžeb el-Hanbeli kaže: “Post je poseban izuzetak iz djela koja se umnogostručavaju. Svako dobro djelo se umnogostručava od deset do sedam stotinu puta osim posta, njegovo umnogostručavanje se ne ograničava na pomenutu cifru već ga Allah umnogostručava bez ograničenja na određeni broj.” Letaiful me'arif 168.str.

5. Post briše grijehe

Huzejfe, radijAllahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem, rekao: “Fitnu (ovdje je fitna u značenju grijeha i zablude kako spominje Minuavi ) čovjeka u familiji, imetku, samom sebi, djetetu i komšiji, briše post, namaz, sadaka, naređivanje na dobro i odvraćanje od zla.” Hadis bilježi Buharija, Muslim i drugi.

Od Ebu Hurejre, radijAllahu anhu, se prenosi da je Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem, rekao: “Ko posti mjesec ramazan, vjerujući i očekujući nagradu, biće mu oprošteni prijašnji grijesi.” Bilježi ga Buharija, Muslim i drugi.

Od Ebu Seida el – Hudrija, radijAllahu anhu, se prenosi da je Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem, rekao: “Post na dan Arefata je keffaret (oprost, briše grijehe) prijašnje i sljedeće godine.” Bilježi ga Taberani, a šejh Albani ga je ocijenio vjerodostojnim. Pogledaj Sahihul džami’ hadis br. 3805.

6. Post na Allahovom putu udaljava od džehennemske vatre

Od Ebu Seida el – Hudrija, radijAllahu anhu, se također prenosi da je Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem, rekao: “Ko bude postio jedan dan na Allahovom putu Allah će ga tim danom udaljiti njegovo lice od vatre za sedamdeset godina.” Buharija, Muslim i drugi.

Ibn Dževzi kaže: “Kada se riječ fi sebilillah (na Allahovom putu) spomene općenito onda se pod njom cilja na džihad.”

7. Post je put ka Džennetu

Od Huzejfe, radijAllahu anhu, se prenosi da je Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi we sellm, rekao: “Kome bude zapečaćeno postom ući će u Džennet.” Bezzar, imam Ahmed i drugi, a šejh Albani ga je ocijenio vjerodostojnim. Pogledaj Sahihul džami’ hadis br. 6224.

Munavi kaže: “Tj. ko završi svoj život posteći ili nakon iftara ući će u Džennet.”

Huzejfe, radijAllahu anhu, također prenosi od Allahova Poslanika, sallAllahu alejhi we sellem, da je rekao: “Ko kaže la ilahe illallah i njome završi svoj život ući će u Džennet. Ko posti dan želeći Allahovo lice i njime okonča svoj život ući će u Džennet. I ko udijeli sadaku želeći Allahovo lice i njome okonča svoj život ući će u Džennet.” Bilježi ga imam Ahmed, a šejh Albani ga je ocijenio vjerodostojnim. Pogledaj Sahihu et-tergibi vet-terhib 1/412.

Iz knjige: Nidau er-rejjan

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz