Allah je Iscjelitelj koji nas liječi, a ne lijek koji uzimamo

Popularno na sajtu

Kao muslimani, veoma je bitno da imamo ispravno vjerovanje u Allaha. Allah je taj koji nas liječi kada smo bolesni. Također je od sunneta da mi tražimo i uzimamo lijek. Tako da ne upadnemo u dvije uobičajene greške:

Prva je da ne uzimamo lijek, kada znamo da nam može pomoći da se izliječimo Allahovom voljom. I druga je da vjerujemo da nas samo lijek ili ljekovito sredstvo mogu izliječiti.

Ovdje bismo ušli u veliki grijeh, zato što je Allah taj koji liječi (Iscjelitelj) i ako On hoće mi smo izliječeni, a ako neće nismo.

Moramo vjerovati da je samo Allah Izlječitelj (Iscjelitelj) u suprotnom bismo počinili širk (pripisali bismo Allahu sudruga).

Stoga, mi tražimo i uzimamo ljekovito sredstvo oslanjajući se na Allaha, tražeći od Njega da nas izliječi i vjerujući da je samo On taj koji liječi.

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao:

وَاشْفِ أَنْتَ الشّافِي لا شِفَاءَ إلا شِفَاؤُك

“Izliječi nas jer Ti si Izlječitelj, i nema lijeka osim Tvoga lijeka ( ili – i nema lijeka osim kod Tebe).” (Sahih Buhari i Muslim)

Aburrahman es-Sadi, Allah mu se smilovao, također nam pokazuje da se ne trebamo previše pouzdati na lijek kao da je to jedino sredstvo koje nas može izliječiti. Allah je učinio lijek (izlječenje) u drugim aspektima koje mi ne možemo pojmiti.

Primjer toga je događaj Jusufovog, alejhis-selam, oca, kome je dato parče njegove (Jusufove) odjeće. Pa kada je Jusufov otac osjetio Jusufov miris njegov vid se povratio i bio je izliječen. Tako je Jusufov miris bio lijek za vid (sljepilo) njegovog oca. Allah je moćan da izliječi Jusufovog oca bez ikakvog razloga ali Allah je Sveznajući.

Slična ovoj priči je i priča Ejuba, alejhis-selam, gdje ni ljekari ni lijekovi nisu mogli izliječiti teško stanje njegove kožne bolesti. Allah mu je naredio da jako udari zemlju svojim stopalom tako da je čista voda izašla na površinu. Zatim mu je Allah naredio da pije i okupa se tom vodom. Zatim je Allah odstranio svaku bolest unutar njega i spolja, tako da je Ejub bio izliječen. Tako, da Allah liječi svoje robove poznatim jasnim sebebom (uzroko) kao što je lijek ili drugim nejasnim i nepoznatim sebebom koje čak ni ljudski um ne može da shvati.

Allah kaže:

وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو

“Ako te od Allaha neka nevolja pogodi – pa, niko je osim Njega ne može otkloniti; a ako ti kakvo dobro podari – pa, samo je On Svemoćni.” (Al-An’aam,17)


Izvor: https://www.healthmeanswealth.co.uk/
Preuzeto iz  Bahjatu kulub el-abraar, od šejha Abdurrahmana es-Sa’dija (Allah mu se smilovao).
Naslov je od Puta vjernika

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz