Žene u da'vi

Popularno na sajtu

Od samog početka, žene igraju veoma važne uloge u propagiranju osnovnih istina islamske da’we – poziva u islam. Od žrtava Sumejje r.a. do sakupljenih hadisa od Aiše r.a, žene su sredstvo u širenju i napredovanju ovog dina.

Allah subhanehu ve teala također podiže status daija (tj. onih koji pozivaju u islam) i posebno ih hvali u Kur’anu, kao što On Uzvišeni kaže:

“A ko govori ljepše od onoga koji poziva Allahu?”(Sura Fusilet – 33)

Da’wa (pozivanje) ka Allahu je dužnost svakom muslimanu bilo kojeg životnog doba, u naše vrijeme ova da’wa je posebno važna i zbog toga što pokvareni napadi Allahovih neprijatelja prijete da uklone važnost da’we iz srca muslimana.

Uzvišeni Allah ne ograničava da’wu samo na muškarce već se ona odnosi na cijeli ummet Muhammeda, sallallahu alejhi we sellem, a Allah Kaže:

“Na put Gospodara svoga mudro i lijepim savjetom pozivaj, i s njima na najljepši način raspravljaj! (Sura En Nahl – 125)

Dakle, žene, baš kao i muškarci trebaju pozivati ka Allahu i naređivati na dobro i odvraćati od zla na razne načine, a i ponašanjem u skladu sa propisima Šerijata.

U vrijeme Poslanika Muhammeda, sallAllahu alejhi ve sellem, žene su svoju ulogu da’ija shvatile veoma ozbiljno. Prenosi se od Ebu Se’ida r.a. da su žene prilazile Poslaniku, sallAllahu alejhi ve sellem, i govorile, “Ljudi ti uzimaju puno vremena i mi ne dobijamo dovoljno tvoje pažnje, hoćeš li odrediti dan za nas?” On, sallAllahu alejhi ve sellem, im je obećao dan u kojem će ih sretati o podučavati. (El-Buhari).

Pored toga, Poslanik, sallAllahu alejhi ve sellem, je pri obraćanju ljudima govorio, “Neka onaj koji je prisutan prenese ono što je čuo onome ko je odsutan.” (Buhari) Ovo ukazuje da uz podučavanje žena, naredio im je i prenošenje onog što su čuli.

Žene su kroz historiju igrale važnu ulogu u širenju vjere islama. Sumejja, radijAllahu anha, je dala svoj život kada ju je Ebu Džehl ubio zbog njenog prihvatanja islama. Ona je bila prvi musliman i žena koja se žrtvovala za svoju vjeru. Hadidža, radijAllahu anha, prva žena Muhammeda, sallAllahu alejhi ve sellem, koja je bila vrlo imućna, potrošila je sav svoj novac radi pomaganja da’we. Ummu Seleme (ra) je ostavila svog muža i vidjela svoju djecu kako su mučena kada se preselila. Umm Imarah (ra) se borila u odbrani Poslanika, sallAllahu alejhi ve sellem, u bici na Uhudu.

Moramo razumjeti značaj ove obaveze i djelovati kao prenosioci za Poslanika, sallAllahu alejhi ve sellem, sa ciljem širenja islama i da ne ostajemo tihi i pasivni, kao što Allah Uzvišeni kaže, ”One koji budu tajili jasne dokaze koje smo Mi objavili, i Pravi put nakon što smo ga u Knjizi ljudima označili, Allah će prokleti, a proklet će ih i oni koji proklinju.” (Sura El Bekareh – 159)

Put vjernika

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz