Žene u Da'wi

625

Od samog početka, žene igraju veoma važne uloge u propagiranju osnovnih istina Islamske da’we. Od žrtava Sumejje (ra) do sakupljenih hadisa od Aiše (ra), žene su sredstvo u širenju i napredovanju ovog Dina.

Allah (swt) također podiže status daija i posebno ih hvali u Kur’anu, kao što On (swt) kaže:

“A ko govori ljepše od onoga koji poziva Allahu?”(Sura Fusilet – 33)

Da’wa (pozivanje) ka Allahu (swt) je dužnost svakom muslimanu bilo kojeg životnog doba, u naše vrijeme ova da’wa je posebno važna u zbog toga što pokvareni napadi Allahovih (swt) neprijatelja prijete da uklone važnost da’we iz srca Muslimana.

Allah (swt) ne ograničava da’wu samo na muškarce već se ona odnosi na cijeli Ummet Muhammeda (sallallahu alejhi we sellem), a Allah Kaže:

“Na put Gospodara svoga mudro i lijepim savjetom pozivaj, i s njima na najljepši način raspravljaj! (Sura En Nahl – 125)

Dakle, žene, baš kao i muškarci trebaju pozivati ka Allahu (swt) i naređivati na dobro i odvraćati od zla na razne načine, a i ponašanjem u skladu sa propisima Šerijata.

U vrijeme Poslanika Muhammeda (saw), žene su svoju ulogu da’ija shvatile veoma ozbiljno. Prenosi se od Ebu Se’ida (ra) da su žene prilazile Poslaniku (saw) i govorile, “Ljudi ti uzimaju puno vremena i mi ne dobijamo dovoljno tvoje pažnje, hoćeš li odrediti dan za nas?” On (saw) im je obećao dan u kojem će ih sretati o podučavati. (el-Buhari). Pored toga, Poslanik (saw), je pri obraćanju ljudima govorio, “Neka onaj koji je prisutan prenese ono što je čuo onome ko je odsutan” (al-Bukhaari). Ovo ukazuje da uz podučavanje žena, naredio im je I prenošenje onog što su čuli.

Moramo imati široke poglede i shvatiti da historija nema dokaza das u žene igrale važnu ulogu u širenju vjere Islama. Sumejja (ra) je dala svoj život kada ju je Ebu Džehl ubio zbog njenog prihvatanja Islama. Ona je bila prvi Musliman i žena koja se žrtvovala za svoju vjeru. Hadiidža (ra), prva žena Muhammeda (saw), koja je bila vrlo imućna, potrošila je sav svoj novac radi pomaganja Da’we. Ummu Seleme (ra) je ostavila svog muža i vidjela svoju djecu kako su mučena kada se preselila. Umm Imarah (ra) se borila u odbrani Poslanika (saw) u bitci na Uhudu.

Moramo razumjeti značaj ove obaveze i djelovati kao prenosioci za Poslanika (saw) sa ciljem širenja Islama i da ne ostajemo tihi I pasivni, kao što Allah (swt) kaže, ”One koji budu tajili jasne dokaze koje smo Mi objavili, i Pravi put nakon što smo ga u Knjizi ljudima označili, Allah će prokleti, a proklet će ih I oni koji proklinju.” (Sura El Beqareh – 159)

Put vjernika