Neke od grešaka u namazu

Popularno na sajtu

U narednih nekoliko redova želimo ukazati na nekoliko ustaljenih grešaka koje se primjećuju u našim džamijama prilikom obavljanja namaza:

1. Obavljanje namaza u uskoj i prozirnoj odjeći

2. Obavljanje namazu u odjeći sa slikama ili okrenut prema nečemu što odvlači pažnju

3. Namaz prema kaburu (grobu)
4. Pokuđeno je da klanjač odabere sebi posebno mjesto u mesdžidu i da na njemu uvijek klanja
5.Izgovaranje nijjeta rječima
6. Učenje Kur’ana bez pomicanja jezika, tj. u sebi
7. Dizanje pogleda ka nebesima ili gledanje oko sebe
8. Ne upotpunjavanje namaskih radnji
9. Neispravno obavljanje sedžde
10. Učenje euze i bismile prije tešehuda

1. Obavljanje namaza u uskoj i prozirnoj odjeći

Često se u našim džamijama prilikom obavljanja namaza može primjetiti kako neki od klanjača obavljaju namaz u uskoj odjeći, koja ocrtava stidna mjesta, što je u suprotnosti sa šerijatskim stavom po tom pitanju. Nažalost, ovaj problem ostaje otvoren i primjetan je kako kod muškaraca tako i kod žena, što je zapravo prijestup o kojem većina malo ili nikad ne razmišlja. Oblačenje uske odjeće, koja ocrtava stidna mjesta, je pokazatelj slabih moralnih kvaliteta u samome društvu. Pored toga, obavljanje namaza u kućama u odjeći koja ne dolikuje da se u njoj pojavljujemo u javnosti (spavaćice i sl.), predstavlja vid pokuđenog djela. Sigurno je da te osobe u takvoj odjeći ne odlaze na svoja radna mjesta, niti takvi izlaze u čaršiju niti sjede sa svojim prijateljima, pa kako onda takvi staju pred Gospodarem Koji je preči da Ga se stidimo.

2. Obavljanje namazu u odjeći sa slikama ili okrenut prema nečemu što odvlači pažnju

Od Aiše r.a. se prenosi da je Poslanik sallAllahu alejhi we sellem klanjao, a ispred njega je bilo neko šareno platno, pa je nakon namaza naredio Aiši r.a. da ga ukloni zbog toga što je odvraćalo njegovu pažnju u namazu. Imam Malik je upitan o prstenu na kojem su ugravirani likovi, da li se može nositi i klanjati sa njim, na što je on odgovorio: Ne treba ga nositi, niti klanjati sa njime.
Stav većine islamskih učenjaka je taj da je mekruh (pokuđeno) klanjati u odjeći na kojoj su oslikani likovi. Neki od učenjaka hanefijskog mezheba su olakšali, po pitanju namaza onoga koji nosi novac na kojem imaju slike. Onaj koji nosi na svojoj odjeći sliku ne samo da njemu samome može odvratiti pažnju nego i nekim od klanjača koji klanjaju u njegovoj blizini što čini stvar još pokuđenijom.

3. Namaz prema kaburu (grobu)

Rekao je Poslanik sallAllahu alejhi we sellem: Ne sjedite na kaburovima i ne obavljajte namaz okrenuti prema njima. (Muslim)

Iz hadisa se zaključuje da su kaburovi mjesta na kojima se ne obavlja namaz, a niti u pravcu njih. Imam Šafija rhm. objašnjavajući zašto je to zabranjeno kaže: Odvratno je to da se obožava stvorenje, i da se njegov kabur učini mjestom obavljanja namaza iz straha da ne obuzme iskušenje one koji dolaze poslije njega – tj. da se u pomanjkanju ispravnih saznanja ne bi došlo do obožavanja tog kabura. Ovo potvrđuje govor Poslanika sallAllahu alejhi we sellem: Gospodaru moj, nemoj učiniti moj kabur idolom koji se obožava. (Imam Malik)

4. Pokuđeno je da klanjač odabere sebi posebno mjesto u mesdžidu (džamiji) i da na njemu uvijek klanja

Kaže Abdurrahman bin Šibl: Zabranio je Poslanik sallAllahu alejhi we sellem da čovjek odabere sebi mjesto u mesdžidu kao što deva sebi odabere mjesto. (Ahmed, Darimi, Ibn Hiban, Nesai, Ebu Davud a Hakim kaže da je hadis sahih)

Razlozi zbog kojih je ovo djelo pokuđeno: može biti uzrokom rija'a – činjenje djela da bi to drugi vidjeli; klanjač sam sebi umanjuje broj mjesta na kojima je klanjao, a koja će mu svjedočiti na Sudnjem danu; obavljanje namaza na tom mjestu postaje navikom, pa kada ga obavlja na nekome drugom to mu je teško, pa može dovesti do ostavljanja namaza u džematu ili namaza u potpunosti.

5. Izgovaranje nijjeta rječima

Praksa dosta klanjača je da prije izgovaranja tekbira izgovore nijet za namaz koji žele da klanjaju što je suprotno praksi Allahova Poslanika sallAllahu alejhi we sellem što potvrđuju mnogi hadisi, a navešćemo neke:

Prenosi se od Aiše r.a. da je rekla: Allahov Poslanik bi počinjao namaz izgovaranjem tekbira. (Muslim)

Jedne prilike vidio je Poslanik sallAllahu alejhi we sellem čovjeka u mesdžidu kako klanja i da to ne radi na ispravan način, pa mu je rekao: Kada želiš obaviti namaz upotpuni abdest potom se okreni prema Kibli i donesi tekbir …”

Kaže Abdullah bin Omer r.a.: Vidio sam Poslanika kako otpočinje namaz sa tekbirom, pa je digao ruke. (Buharija)

Gore navedeni hadisi i još mnogo drugih govore da je Poslanik sallAllahu alejhi we sellem počinjao svoj namaz tekbirom i ni jedan ne spominje da bi nešto izgovarao prije tekbira, što je jasan dokaz tome da je izgovaranje nijeta riječima novotarija i suprotno praksi Allahova Poslanika sallAllahu alejhi we sellem.

Takođe su islamski učenjaci složni na tome da ako se izgovoreni nijet bude razlikovao od nijeta koji je u srcu, da se prima i uvažava nijet koji je u srcu, pa koja je onda korist od izgovaranja nijeta?

Izgovaranje nijeta riječima često je razlog pojave šejtanskih vesvesa, pa nije čudno da vidimo čovjeka koji za jedan namaz nijeti po deset puta, jer pokušava da u isto vrjeme izgovori nijet i zanijeti srcem i donese tekbir, pa mu šejtan dođe i kaže nisi to dobro uradio, pa ponovi i tako dok mu namaz ne učini teškim pa ga ostavi, utječemo se Allahu od toga.

6. Učenje Kur’ana bez pomicanja jezika tj. u sebi

Primjetna je pojava da pojedini klanjači u toku namaza uče u sebi Kur’an ne pokretajući pri tome svoj jezik. Ovakav način obavljanja namaza nije ispravan i “učenje srcem” se ne naziva učenjem.

Kaže Allahov Poslanik sallAllahu alejhi we sellem: Allah je oprostio mome ummetu ono što im duše govore samo ako to ne urade. (sahih) Značenje hadisa je da ako čovjek u sebi nešto zamišlja od haram stvari neće biti pitan za to ako to ne bude uradio, što znači da se govor duše ne smatra stvarnim govorom, jer je opšte poznato da će ljudi na Sudnjeme danu biti pitani za ono što su govorili.

Takođe je poznato da je džunup osobi i ženi u hajdu zabranjeno učenje Kur'ana, a Imam Nevevi rhm. kaže: Dozvoljeno je džunupu i ženi u hajdu i nifasu da uče Kur'an u sebi bez izgovaranja … On također objašnjava koliko je obavezno da učač podigne glas da bi učenje bilo ispravno, pa kaže: Učač treba učiti u sebi, a najmanja granica toga je da može sam sebe čuti kako uči Kur’an. Kaže Muhammed bin Rušd: Što se tiče učenja čovjeka u sebi to se ne smatra učenjem, nego je učenje izgovaranje.

7. Dizanje pogleda ka nebesima ili gledanje oko sebe

Praksa nekih klanjača je da nakon izgovorenog početnog tekbira usmjeravaju svoj pogled prema predmetima ili ljudima u svojoj blizini, gledajući lijevo-desno ili u pravcu neba. Nažalost, ove navike idu do tog stepena do posmatrač sa strane ima osjećaj kako dotična osoba nije u namazu! Kaže Poslanik sallAllahu alejhi we sellem: Ili će ljudi prestati podizati svoje poglede u namazu pri dovi ili će im biti oduzeti. (Muslim)

Upitan je El-I'z bin Abdus-selam, šta je dokaz onima koji kažu da klanjač treba na ruku'u gledati u noge, a pri sedždi u nos, a pri sjedenju u krilo – pa je odgovorio: To nije ispravno mišljenje i za to nema dokaza u sunnetu. Ispravan stav je da klanjač treba gledati u mjesto sedžde osim ne sjedenju kada treba gledati u kažiprst desne ruke, koji je sunnet pomicati na tešehudu.

8. Ne upotpunjavanje namaskih radnji

Došao je jedan od ashaba u mesdžid Allahova Poslanika sallAllahu alejhi we sellem pa je klanjao, neupotpunivši pojedine djelove namaza, a potom je došao do Poslanika da se poselami, a Poslanik sallAllahu alejhi we sellem mu reče: Vrati se i klanjaj, jer ti nisi klanjao! On ponovi namaz na isti način, pa ga Poslanik ponovo vrati, pa kada on to ponovi i treći put, obrati se Poslaniku sallAllahu alejhi we sellem: Allahov Poslaniče ja ne znam bolje, pa me pouči – nakon čega mu on reče: Kada htjedneš obaviti namaz … pa kada učiniš ruku smiri se, pa kada se podigneš sa ruku'a potpuno se ispravi, pa kada učiniš sedždu smiri se … “. Ovaj hadis je jasan dokaz tome da namaz sa nepotpunim ili na brzinu obavljenim sastavnim dijelovima, čineći to kao što kokoš kljuca žito, nije ispravan i da je obaveza klanjaču upotpunjavati namaske radnje s potpunom skrušenošću i bogobojaznosti. U jednom od hadisa Poslanik sallAllahu alejhi we sellem kaže da je najgori kradljivac onaj koji krade od svog namaza.

9. Neispravno obavljanje sedžde

Prenosi se da je Poslanik sallAllahu alejhi we sellem rekao: Naređeno mi je da činim sedždu na sedam djelova tjela: lice, šake, koljena i stopala. (Muslim) Takođe je Poslanik sallAllahu alejhi we sellem rekao: Nije ispravan namaz onome ko ne dodirne zemlju nosom. (Hakim) Iz navedenih hadisa se vidi greška onih koji ne upotpunjavaju sedždu dižući jedan od navedenih djelova tjela, a naročito je primjetno da dosta klanjača ne stavlja svoj nos na pod u toku sedžde što čini namaz neispravim.

10. Učenje euze i bismile prije tešehuda

Primjetno je da neki klanjači prije učenja tešehuda uče euzu i bismilu, pa potom uče “et-tehijatu lillahi ve salavatu… ” što nije ispravno i nigdje u sunnetu Alahova Poslanika sallAllahu alejhi we sellem nije prenešeno da je učio euzu i bismilu prije tešehuda, i to je u suprotnosti njegova sunneta sallAllahu alejhi we sellem tj. to je novotarija.

Pripremio: brat Muhammed I.

Essunne.com

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz