Islamski propis o učlanjenju u političke partije

Popularno na sajtu

Zahvala pripada samo Allahu, subhanehu ve te'ala, neka je salavat i selam na Njegovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, njegove drugove, porodicu i sve one koji ga slijede sve do Sudnjeg dana.

Prenosi imam Buhari od Enesa, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Neće nastupiti vremenski period a da onaj poslije ne bude gori sve dok ne susretnete svoga Gospodara.”

Također se prenosi od Amira Eš-Ša'bija da je rekao: ”Kad god je nastupao neki vremenski period plakao sam za njegov dolazak, i kad god je prolazio taj period plakao bi što odlazi.”[1]

Spomenuti hadis i predaja Amira Eš-Ša'bija jasno govore da će se stanje islama i muslimana sa prolaskom vremena sve više pogoršavati.

To će tako trajati sve dok ne nastupi vrijeme velikih događaja u kojima se očekuje dolazak Mehdije i Isa'a, alejhi selam.

Ovu realnost vidimo i doživljavamo svakodnevno u svim muslimanskim mjestima. Ako bi govorili o hronologiji i broju stvari koje su se desile u poslednjih nekoliko decenija vidjeli bi čudne stvari, koje su nam više-manje poznate. Razlog zbog kojeg one čovjeku ne izgledaju mnogo čudno je što one ne dolaze sve odjednom, već dolaze postepeno i polagano. Čak im se u većini slučajeva navlači i vjerska odjeća kako bi kod ljudi bila prihvatljivije. Ako bi se osvrnuli na skoriju prošlost, vidjeli bi ogromne promjene u vjerskom stanju kod muslimana uopšte, a posebno kod dobrog dijela vjerskih vođa (daija).

Ovom prilikom ćemo se malo zadržati kod pitanja koje je jedno od niza popuštanja i udaljavanja od osnovnih uputstava i učenja islama, konkretnije, kod propisa islama o ljudima koji se učlanjuju u političke partije.

Poznato je da svaka politička partija ili bilo kakva organizacija posjeduje svoje posebnosti, pravila i ciljeve zbog kojih ona postoji i vrši svoje aktivnosti u demokratskim zemljama ili u bilo kojem mjestu gdje je dozvoljeno njeno formiranje.

Glavne specifičnosti političkih partija su:

1. Partija se smatra trajnom organizacijom.

2. Ona je narodna organizacija.

3. Nastoji se ući u vlast kako bi uspjela primijeniti njen program zbog kojeg je i formirana.

4. Nastoji da dobije što veću podršku naroda trudeći se da ubijedi ljude o koristima njenog političkog programa.

5. Sa sobom nosi ideologiju (akidu) koju mora braniti. Ova ideologija sadrži pravila, ciljeve i sredstva za realizaciju.

Političke partije su realan prikaz suštinskog izgleda demokratije u njenoj političko-zapadnoj ideologiji čije je značenje sloboda govora, kretanja, djelovanja… Demokratija gubi smisao bez političkih partija.

U stvarnosti sve političke partije (u velikoj većini zemalja) imaju laičke programe po kojima hrle i nastoje da ih sprovode. Jednostavnije rečeno, oni kažu: Allah ima pravo da uspostavlja zakone samo u bogomoljama a ne i van njih, dok partija koja dobije vlast ima pravo na sve što je Allah stvorio. Čak ima pravo i da se umiješa u Allahove kompetencije.

Svako ko želi da postane član partije obavezno mora prihvatiti zadatke i ciljeve partije i da nastoji da ih realizuje u saradnji sa drugim članovima partije. U posebnim slučajevima predviđenim partijskim pravilnikom član se može izbaciti iz partije ako prekrši njene propise.

Polazeći od ovog što smo rekli može se zaključiti da je svaka partija u stvarnosti vjera sa svojim propisima zbog kojih se trudi i bori. Ona u svojim redovima prihvata ljude koji se slažu s njenim propisima i koji su u stanju da te propise primijenu u svom životu, i također ona isključuje iz svojih redova ljude koji se ne slažu sa njenim propisima ili ciljevima zbog kojih partija hrli da ih realizuje.

Stoga, nije dozvoljeno jednom muslimanu koji se prihvatio islama, istinite vjere, povjerovao u Kur'an – jedinom ispravnom zakonodavstvu na zemlji, da se učlanjuje u neku od političkih partija čiji su propisi i ciljevi oprečni Kur'anu i islamu uopšte.

Vjerski dokazi o ovome trebaju biti jasni muslimanima, jer je ovo velika stvar. Islam ne prihvata sekularizam, komunizam, kapitalizam (sa njegovim zapadnim značenjem) i druge ideologije koje su podržane od strane političkih partija i koje su suprotne islamskim principima. Islam ne dozvoljava da zakonodavstvo bude u rukama stvorenja. Apsolutna pravda je samo pravda Allaha, subhanehu ve te'ala, dok su stvorenja podložna griješenju iz mnogo razloga. Samo zapadno društvo i moralni haos u koji je Zapad upao, predstavljaju gorke plodove koje sakuplja to društvo zbog “pravde” i “prava ljudi” koje je uspostavio ljudski um putem demokratskih programa političkih partija.

U nastavku ćemo izložiti dvije fetve učenjaka o učlanjivanju u političke partije koje sadrže laičke programe.

Prva fetva:

Fetva Islamske unije učenjaka i da'ija Sudana

Zahvala pripada samo Allahu, subhanehu ve te'ala, neka je mir na Njegove odabrane robove, i neka je salavat i selam na Muhammeda, najboljeg čovjeka.

Uzvišeni Allah nam je naredio na pomažemo jedni drugima u dobročinstvu i pokornosti, kao što nam je zabranio da pomažemo nekog u njegovom grijehu i neprijateljstvu.

Također, Šerijat je zabranio muslimanu da podržava nevjernike, munafike i neprijatelje vjere kao što je naredio da njegovu podršku usmjeri vjernicima na osnovu njihovog vjerovanja i pokornosti.

Također, Uzvišeni Allah je naredio vjernicima da nastoje da se poveća broj muslimana i da ne nastoje da se poveća broj nevjernika ili munafika i onih koji njih podržavaju.

Iz tog razloga nije dozvoljeno jednom muslimanu, koji vjeruje u Allaha i Sudnji dan, da se učlanjuje i postaje dio nevjerničkih partija bilo da su one kršćanske, komunističke, ili nevjerničke iz bilo kog drugog razloga, bilo da se radi o dunjalučkom ili strateškom cilju, na univerzitetima, školama, sindikatima i visokim institucijama, ili drugim institucijama koje mogu da nose razne nazive.

Ko učini nešto poput toga on je zaista učinio djelo koje je suprotno islamu. Iz tog razloga njemu se ne prihvataju namaz, post niti bilo koje dobro djelo ako se ne pokaje i ne povrati.

Dokazi o ovome što govorimo su sljedeći:

1. Uzvišeni Allah kaže: „Jedni drugima pomažite u dobročinstvu i čestitosti, a ne sudjelujte u grijehu i neprijateljstvu.“ (Al-Ma'ide, 2) A sudjelovanje u nevjerničkim i laičkim partijama je jasno pomaganje u grijehu i neprijateljstvu.

2. „A njihov je onaj među vama koji ih bude za prijatelje uzeo.“ (Al-Ma'ide, 51) Onaj koji se učlani u nevjerničku stranku on je time pomogao kafire i munafike i objavio je svoje neprijateljstvo prema islamu i muslimanima.

3. Nevjerničke partije nisu formirane osim da uklone islam sa terena, a muslimanu je naređeno da nastoji da islam ojača na zemlji.

4. Ovo djelo se smatra ostavljanjem muslimana na cjedilu, a pomaganjem nevjernicima i munaficima.

I na kraju, podsjećamo muslimane da budu oprezni i da ne daju dobro za zlo, da ne daju prednost kratkom i prolaznom životu nad vječnim životom. Također, da ne prodaju njihovu vjeru za nešto što je dunjalučko i bezvrijedno, i da znaju da ih je Uzvišeni Allah počastio njihovim prihvatanjem vjere pečata Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, najboljeg čovjeka, vjere koja je poništila sve ostale prijašnje vjere.

“A onaj ko želi neku drugu vjeru osim islama, neće mu biti primljena, i on će na ahiretu biti među gubitnicima.” (Ali Imran, 85)

Uzvišeni Allah nema potrebe za svjetovima i Njemu ne koristi ubjeđenje onih koji Mu vjeruju, niti Mu ikakvu štetu nanose neznalice koje ne vjeruju i koje se suprotstavljaju.  Allah, subhanehu ve te'ala, će pomoći i uzdići Njegovu vjeru pa makar to bilo mrsko nevjernicima. Zahvala pripada samo Allahu neka je salavati selam na Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, Njegova najodabranijeg Poslanika.

(Islamska unija učenjaka i da'ija u Sudanu 25/2/1426)[2]

Druga fetva:

Rekao je Salih El-Fevzan pod temom[3]: “Islamski propis o učlanivanju u ideologije kufra ili džahilijetske partije.”

Prvo:

Učlanjivanje u ateističke ideologije kao što su komunizam, sekularizam ili kapitalizam i ostale nevjerničke ideoligije smatra se izlaskom iz Allahove, subhanehu ve te'ala, vjere.  Ako onaj ko postane njihov član i dalje smatra sebe muslimanom to se smatra velikim licemjerstvom jer munafici pripadaju islamu njihovom vanjštinom, ali su u njihovoj nutrini nevjernici, kao što je Uzvišeni Allah o njima rekao: “Kada susretnu one koji vjeruju, oni govore: “Vjerujemo!”, a čim ostanu nasamo, sa šejtanima svojim, govore: “Mi smo s vama. Mi se samo izrugujemo.”” (El-Bekare, 14)

Također je Uzvišeni o njima rekao: “… one koji iščekuju šta će biti s vama. Pa ako vam Allah daruje pobjedu, oni reknu: “Zar nismo bili uz vas, a ako sreća posluži nevjernike, onda govore njima: “Zar vas nismo mogli pobijediti, i zar vas nismo odbranili od vjernika? Na Sudnjem danu Allah će vam svima presuditi! A Allah neće dati priliku nevjernicima da unište vjernike.” (En-Nisa’, 141)

Svako od ovih munafika i prevaranata posjeduje po dva lica, jedno sa kojim susreće vjernike a drugo sa kojim susreće svoju braću kafire. Također posjeduju i po dva jezika, jedan koji muslimani prihvataju, dok drugi jezik pokazuje njegovu tajnu skrivenost.

“Kada susretnu one koji vjeruju, oni govore: “Vjerujemo!”, a čim ostanu nasamo, sa šejtanima svojim, govore: “Mi smo s vama. Mi se samo izrugujemo.”” (El-Bekare, 14)

Oni su se udaljili od Kur'ana i sunneta ismijavajući se njihovim sljedbenicima. Ne prihvataju da se pokore objavljenom zakonu, raduju se tom njihovom ‘znanju’ čije povećanje ne donosi nikakvu korist osim oholosti. Svuda ćeš ih vidjeti kako se ismijavaju sljedbenicima Allahove objave, ali “Allah se njima ismijava i ostavlja ih u njihovom slijepom pretjerivanju.” (Al-Baqara, 15)

Uzvišeni nas je obavijestio da budemo na strani vjernika: “O vjernici, bojte se Allaha I budite s onima koji su iskreni.” (Et-Tevbe, 119)

Ove ideologije kufra su oprečne jedna drugoj, jer su izgrađene na temeljima zablude. Komunizam negira postojanje Stvoritelja i bori se protiv nebeskih vjera. Ko je taj koji uživa u življenju bez vjere, negiranju najjasnijih i najsigurnijih stvari, ništeći sve to svojom ‘logikom?’

Također, sekularizam negira vjere i oslanja se na materijalizam koji nema nikakvog upravitelja niti ikakav uzvišeniji cilj, poput životinja.

Također, kapitalizam ima za cilj samo sakupljanje novca na svaki mogući način ne uzimajući u obzir da li je to halal ili haram, bez milosti prema siromašnom sloju ljudi. Njihova ekonomija počiva na kamati koja se smatra borbom protiv Allaha i Njegova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Ona je razlog za rušenje država i naroda.

Kamata ispija krv siromašnim ljudima. Može li čovjek sa malo logike prihvatiti – a naročito onaj koji ima bar malo vjere u sebi – da živi sa ovim ideologijama koje ne posjeduju logiku, vjeru niti jasne ciljeve u životu, i da se za njih bori!! Ove ideologije su napale muslimanska mjesta onda kada je kod većine njih nestalo istinite vjere, koji su odgojeni u zabludi i živjeli sa ubjeđenjem da moraju slijepo slijediti druge.

Drugo:

Učlanjivanje u džahilijetske i fanatične nacionalističke partije se također smatra izlaskom iz Allahove, subhanehu ve tea'la vjere, jer islam zabranjuje fanatizam i poziv neznanju.

O ljudi, Mi smo vas od muškarca i žene stvorili i plemenima i narodima vas učinili da biste se upoznali. Najugledniji od vas kod Allaha je onaj koji Ga se najviše boji; Allah, uistinu sve zna i nije Mu skriveno ništa.” (El-Hudžurat, 13)

Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: Nije od nas onaj koji poziva fanatizmu[4]. Nije od nas onaj koji se za fanatizam bori, i nije od nas onaj koji zbog fanatizma histeriše.[5]

Također, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: Allah je otklonio džahilijetski ponos i ponos svojih predaka, (ljudi su) pokorni vjernici ili izgubljeni nevjernici. Ljudi su Ademovi sinovi, a Adem je stvoren od zemlje. Nije arap bolji od nearapa osim sa pokornošću.[6]

Zaista ove partije razdvajaju muslimane, a Uzvišeni Allah nam je naredio da se ujedinjujemo i da jedni drugima pomažemo u pokornosti i dobročinstvu, a zabranio nam je Uzvišeni Allah razdvajanje i kontradiktornost.

Rekao je Uzvišeni Allah: “Svi se čvrsto držite za Al­lahovo uže i ne razjedinjujte se! I sjetite se blagodati Allahove prema vama, kada ste bili neprijatelji, pa je On sakupio srca vaša i pos­tali ste, Njegovom milošću, braća! I bili ste na ivici vatrene jame, pa vas je On od nje spasio! Tako vam Allah objašnjava znamenja Svoja da biste na Pravome putu bili! ” (Ali Imran, 113)

I na kraju, molim Allaha, subhanehu ve te'ala, da nas sačuva od vidljive i sakrivene fitne, da nas uputi na najbolju stvar, Njegovu uputu, i da nas učvrsti na njoj sve dok Ga ne sretnemo a On bude zadovoljan nama.  Amin!

Zahvala pripada samo Allahu čijim se dobročinstvom završavaju dobra djela.

Pripremio: Abdurrahim Balla

Napomena PV: Tekst iznad govori o propisu učlanjenja u političke partije, a ne o propisu glasača na demokratskim izborima. Z apropis glasanja i glasača pogledajte i pročitajte sljedeće priloge:

1. Islamski stav o glasanju na demokratskim izborima – šerijatski dokazi
2. Greške u tekfiru učesnika na parlamentarnim izborima
3. Sredstvo dobija hukm (sud) cilja koji se njime postiže


[1] Hiljetu el-evlija 5/265
[2]

[3] Pogledaj knjigu Kitabu Tevhid str. 57-60.
[4] Fanatizmom se cilja striktan stav za jednom idejom, osobom ili grupom ljudi zbog kojih on voli i mrzi ljude i zbog kojih se žrtvuje, bez obraćanja pažnje da li je to dozvoljeno u islamu ili ne. Uporedi ovo sa stvarnošću, vidjećeš čuda kod dobrog dijela ljudi koji sebe nazivaju muslimanima.
[5] Prenosi Tirmizi i dr.
[6] Prenosi Muslim

 

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz