Savjet i opomena (el-wa’d)

Popularno na sajtu

Autor: Muhammed el-Emin eš-Šenkiti

Učenjaci su koncenzusom složni da Allah, subhanehu ve te'ala, nije na zemlju poslao većeg pozivača ili boljeg savjetnika od svjesnosti čovjeka da je pod stalnom pratnjom. Tako da je čovjek svjestan da ga Njegov Gospodar prati i da On zna sve ono što čovjek krije i što ispoljava (govori). Učenjaci su dali jedan izvanredan primjer o ovom velikom pozivaču, primjer koji otkriva skriveno.

Primjer:  

Ako pretpostavimo da postoji kralj koji prolijeva krv – koji ubija mnogo ljudi – žestoko i prestrogo kažnjava, posjeduje ljude sa sabljama koji sjeku ljude, koji krvare, dok su oko njega njegove žene i kćerke. Da li će neko od prisutnih ljudi na tren pomisliti ili potruditi se da učine neki zulum sa njegovim ženama ili kćerkama?!!

Ne! Nikako! A Allahu pripadaju najuzvišeniji primjeri!

Zaista, Allah mnogo bolje motri i mnogo je bolje informisan od tog kralja, bez sumnje, On je zasigurno i mnogo žešći, i jači u kažnjavanju. Njegove granice na Njegovoj zemlji su Njegove zabrane.

Kada bi stanovnici zemlje kad se probude znali da je Njihov Gospodar informisan o onome što su radili tokom noći, spavali bi u strahu, čuvajući se od svakog zla i grijeha, bojeći se Njega.

Allah je jasno ukazao na mudrost u stvaranju Njegovih stvorenja, a to je njihovo iskušenje:

“Sve što je na Zemlji mi smo kao ukras njoj stvorili da iskušamo ljude ko će se od njih ljepše vladati.” (Kehf, 7)

Uzvišeni također na početku sure Hud kaže:

“On je u šest vremenskih razdoblja nebesa i zemlju stvorio – a Njegov prijesto je iznad vode bio – da bi vas iskušao koji će od vas bolje postupati.” (Hud, 7)

Uzvišeni nije rekao ko od vas bude imao više djela.

U suri Mulk Uzvišeni kaže:

“Onaj koji je dao smrt i život da bi iskušao koji od vas će bolje postupati…” (Mulk, 2)

Ovi ajeti jasno iskazuju cilj Njegovog govora:

“Džinne i ljude sam stvorio samo zato da Mi se klanjaju.” (Ed Darijat, 56)

…jer je mudrost u stvaranju stvorenja – riječi koje smo spomenuli.

Džibril je htio da ukaže ljudima na put uspjeha pa je došao i upitao Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: ”Šta je ihsan”?

To je upravo cilj stvaranja ljudi – da budu iskušani. A Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem mu objasni da je put ihsana ono što smo već naveli – veliki savjetnik i pozivač.

Odgovorio mu je: ”Ihsan je da obožavaš Allaha kao da Ga vidiš. Iako ti Njega ne vidiš znaj da zaista On tebe vidi”.

Tako da nema stranice u Kur'anu gdje ne možete naći ovog savjetnika.

“Mi stvaramo čovjeka i znamo šta mu sve duša njegova haje, jer Mi smo njemu bliži od vratne žilu kucavice.” (Kaf, 16)

“I izložit ćemo im, pouzdano, sve što o njima znamo, jer Mi nismo odsutni bili.” (El E’raf, 7)

“Što god ti važno činio, i što god iz Kur'ana kazivao, i kakav god vi posao radili, Mi nad vama bdijemo dok god se time zanimate. Gospodaru tvome nije ništa skriveno ni na Zemlji ni na nebu, ni koliko trun jedan, i ne postoji ništa, ni manje ni veće od toga, što nije u Knjizi jasnoj.” (Junus, 61)

“Eto, oni grudi svoje okreću sa željom da se od Njega sakriju. A i kad se u ruho svoje umotavaju, On zna ono što skrivaju i ono što pokazuju, – On, uistinu, zna misli svačije.” (Hud, 5)

Autor: Muhammed el-Emin Eš-Šenkiti

Prevedeno sa: Bota islame

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz