Ispravno vjerovanje, autori i knjige ehlu sunneta wel džemata

Popularno na sajtu

Sva hvala Allahu, neka je blagoslov i mir na Poslanika, salallahu alejhi ve sellem, na njegovu porodicu i sve drugove.

Zaista, vjerovanje sljedbenika suneta i džemata je jedina ispravna vjera i obaveza je svih muslimana da u nju vjeruju, zato što je to vjerovanje Allahovog Poslanika, salallahu alejhi ve sellem, njegovih plemenitih drugova, Allah je sa njima zadovoljan. Ko bude vjerovao u suprotno izlozio je sebe žestokoj kazni, preziru i srdžbi Allahovoj.

Rekao je Allahov Poslanik, salallahu alejhi ve sellem, o skupinama koje će se pojaviti u njegovom umetu, njihov broj će biti sedamdeset tri skupine: “Sve će u vatru osim jedne, a to je džemat.” Hadis prenosi Imam Ahmed i Ebu Davud od Muavije, i prenosi ga Ibni Madže i Ibni ebi Asim od Enesa.

Allahov Vjerovjesnik, salallahu alejhi ve sellem je opisao skupinu koja će se spasiti vatre riječima: “To su oni koji su na ovome na čemu sam ja i moji drugovi.” Hadis prenosi El Adžurri u “Eš-šeri'ah” od Abdullaha ibni Amra i Taberani u “Es-sagiru” i “El Evsatu” od Enesa ibni Malika.

Ovo je pravilo po kojem se vladaju sljedbenici suneta i džemata: Čvrsto pridržavanje suneta Allahovog Poslanika salallahu alejhi ve sellem, i njegovih ispravnih halifa. Za njega se drže čvrsto kutnjacima i zato su spašena skupina. Spašeni od vatre na Sudnjem danu i spašeni novotarija na ovom svijetu.

Oni su i potpomognuta skupina zbog riječi Vjerovjesnika, salallahu alejhi ve sellem: “Neprestano će skupina iz mog umeta biti dominantna sve dok im ne dođe Allahova odredba a oni su i dalje dominantni.” Hadis prenose autori dva “Sahiha” od Mugire ibni Šu'be.

“Dominantna” ovdje znači potpomognuta od Allaha. Rekao je Uzvišeni: “Pa smo mi one koji su povjerovali protiv njihovih neprijatelja osnažili, pa su postali pobjednici.” (Essaff, 14)

I rekao je Uzvišeni: “Zaista će naša vojska pobjediti.” (Essafat, 137)

Pobjediće  sabljom i snagom i  dokazima i činjenicama.

Oni su jedina skupina i zbog toga se zovu  džemat (skupina). Rekao je  Uzvišeni: “A šta je poslije istine osim zabluda.” (Junus, 32.)

Oni nemaju drugog imena osim Islama i Suneta ili imena koje ukazuje na ove dvije riječi, kao što kaže Imam Malik: “Ehli sunet nemaju drugog nadimka po kome se poznaju, a ne kao džehmije ili kaderije ili rafidije.“

Imam Malik, Allah mu se smilovao, je upitan o ehli sunetu pa je rekao: “Nemaju drugog imena osim suneta.” Znači ehli sunet nemaju drugog imena koje im se pripisuje osim njega.

U mnogobrojnim dijelima skupine najvećih učenjaka su pojašnjavali vjerovanje sljedbenika suneta potvrđujući i pojašnjavajući njegove dokaze i komentarišući ga. Kako su  napisana zasebna djela tako je vjerovanje spominjano u sklopu nekih drugih djela. Neka djela su nazvana “Essuneh” odnosno vjerovanje sljedbenika i njihov broj prelazi 250 dijela.

Od tih dijela su: “Essuneh” Ibni ebi Šejbeh,  “Essuneh” Ahmed ibni Hambel,  “Essuneh” Ibni ebi Asim,  “Essuneh” Abdullah ibni Ahmed,  “Essuneh” El Hallal,  “Essuneh” Ahmed ibni el Furat ebu Mes'ud Errazi,  “Essuneh” Esed ibni Musa, “Essuneh” Ibni El Kasim učenik Malikov,  “Essuneh” Muhamed ibni Selam ElBikendi, “Essifat ve redu ala el džehmijeh” Nu'ajm ibni Hamad.

“Essuneh” El Esrem, “Essuneh” Harb bin Isma'il El Keremani, “Essuneh” Ibni ebi Hatim, “Essuneh” Ibni ebi Dunja, “Essuneh” i “Ettebsiru fi me'alimiddini” Ibni Džerir Ettaberi, “Essuneh” Ettaberani, “Essuneh” Ebu Eššejh el Asbahani, “Essuneh” Ebu el Kasim Ellalekai, “Essuneh” Muhamed bin Nasr el Mervezi.

“Akidetu selefi ashabil hadisi” Essabuni, “El Ibaneh” Ibni El Bettah, “Ettevhid” Ibni Huzejmeh, “Ettevhid” Ibni Mendeh, “El Iman”  Ibni ebi Šejbeh, “El Iman” Ebu ‘Ubejd el Kasim bin Selam, “Šerh mezahibi ehli suneeh” Ibni Šahin, “Essuneh” čiji je potpuni naziv “El hudžetu fi bejani el mehadžeti ve šerhu akideti ehli essunneh” Ebu el Kasim Ettejmi el Asbehani.

“Usulu essuneh” Ebu Abdullah ibni ebi Zemenin, “Eššeri'ah” El Adžiri, “I'tiqadu ehli essuneh” Ebu Bekr El Ismaili, “Essuneh” El Berbehari, “El Iman” Ibni Mendeh, “El Iman” El Adeni, “El Aršu”  Ibni ebi Šejbeh, “El Qaderu” Ibni Vehb, “El Qaderu” Ebu Davud, “Erru'jeh” i “Essifat” i “Ennuzul” Ed Darekutni, “Risaletu sidžije ila ehli zebid” Ebu Nasr Es Sidžijj, “Dževabu ehli Dimešk fi essifat” El Hatib el Bagdadi, “Essuneh” Ebu Ahmed el Asbahani poznat kao El ‘Assal,  “Essuneh” Ja'kub El Fesevi,  “Essuneh” El Kasab, “Usulu essuneh” Ebu Bekr Abdullah bin Ez Zubejr el Humejdi,  “Essuneh”  Hanbel bin Ishak, “El Usul Ebu Amr Ettalemenki i puno puno drugih.

Isto tako knjige onih koji su došli poslije ovih od učenjaka ehli suneta kao knjige Ibni Abdulberra, Abdulganijja el Maqdisija, Ibni Qudame el Maqdisija, Ibni Tejmije, Ibni el Qajjima, Ezzehebija, Ibni Kesira, Muhameda  ibni Abulvehhaba, i drugih. U njima je pojašnjenje ispravnog vjerovanja, njegovo dokazivanje i razotkrivanje sumnji sljedbenika prohtjeva.

Mi ćemo spomenuti sažeto nešto od vjerovanja ovih blistavih prethodnika. Pomoć tražim samo od Allaha na Njega se oslanjam i Njemu se vraćam.

Autor:  Šejh Abdus-Selam Abdul Kerim

“Ispravno vjerovanje obaveza svakog muslimana”

Sa arapskog preveo: Ebu Abdullah

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz