Lijek ummeta za izlazak iz „vrtloga“

Popularno na sajtu

Pitanje: Koji je to uspješan lijek za islamski svijet pomoću kojeg će izaći iz „vrtloga“ u kojem se nalazi?

Odgovor:

Zaista izlazak islamskog svijeta iz „vrtloga“ u kojem se nalazi – od različitih pravaca: akaidskih, političkih, društvenih i ekonomskih pokreta – može se ostvariti samo njihovim pridržavanjem islama i uspostavljanjem Allahovog šerijata u svakoj stvari. Time će se spojiti redovi(safovi) i ujediniti srca.

Ovo je uspješan lijek za islamski svijet, a i za celokupan svijet za sve ono u čemu se nalazi od poremećaja, razilaženja, zabrinutosti, nereda(fesada) i širenja nereda.

Rekao je Allah Uzvišeni: „O vi koji vjerujete, ako Allaha pomognete, i On će vas pomoći i korake vaše učvrstiti.“ [1]

I u ajetu: „A Allah će sigurno pomoći one koji Njega pomažu -Allah je, zaista, moćan i silan. I oni koji će, ako im damo vlast na Zemlji, namaz obavljati i zekat udjeljivati i koji će tražiti da se čine dobra djela, a odvraćati od nevaljalih – a Allahu se, na kraju, sve vraća.“ [2]

Rekao je Allah: „Allah obećava da će one među vama koji budu vjerovali i dobra djela činili sigurno nasljednicima na Zemlji postaviti, kao što je postavio namjesnicima one prije njih, i da će im zacijelo vjeru njihovu učvrstiti, onu s kojom je zadovoljan da bude njihova, i da će im sigurno strah sigurnošću zamijeniti: ‘Oni će samo Meni ibadet činiti, i neće druge Meni u obožavanju pridruživati. A oni koji i poslije toga budu nezahvalni-oni su baš buntovnici’.“ [3]

I u ajetu: „Svi se čvrsto držite za Allahovo uže i ne razjedinjujte se!“ [4]

Mnogobrojni su ajeti sa ovakvim značenjem.

Ali, sve dok vođe – osim nekih od njih – budu tražili uputu i pravac u nečemu drugom mimo Allahove Knjige i sunneta Allahova poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i budu uspostavljali nešto drugo mimo Allahovog šerijata i budu sudili po onome što su im njihovi neprijatelji izmislili(od zakona), neće naći puta ka izlasku iz onoga u čemu se nalaze – od nazadnosti , međusobne borbe, poniženja od strane njihovih neprijatelja i uskraćivanja njihovih prava.

Rekao je Allah: „Njima Allah nije zulum učinio, nego ga oni sami sebi čine.“ [5]

Allaha molimo da ih okupi na Uputi i da popravi njihova srca i djela i da ih počasti sprovođenjem Allahovog šerijata i ustrajnošću na njemu. On je moćan da to uradi!

Neka je Allahov salavat i selam na Njegovog poslanika Muhammeda, njegovu porodicu i ashabe.

Izvor: https://www.binbaz.org.sa/fatawa/14
Preuzeto sa www.menhedz.com

Fusnote:

[1] Muhammed, 7.

[2] Hadždž, 40.-41.

[3] En-Nur, 55.

[4] Ali Imran, 103.

[5] Ali Imran, 117.

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz