O etici strpljivosti

Popularno na sajtu

U lijepu narav koja krasi muslimana između ostalog spada i strpljivost i podnošenje nepravde i vrijeđanja na putu svog vjerovanja u Allaha, dželle ša'nuhu.

Strpljivost je obuzdavanje duše i prisiljavanje na ono što joj se ne dopada i to tako da to podnese sa zadovoljstvom i pomirenjem. U tom smislu musliman svoju dušu posvećuje ibadetu i pokornosti Uzvišenom Allahu, primjenjujući prema njoj različita sredstva: od prisile na pokornost, preko suzdržavanja od nepokornosti, pa sve do nedopuštanja da čini ono što joj se prohtije, za čim čezne.

Uz to, on je navikava na moguće nevolje, pa je u slučaju kad je kakva nedaća zadesi, ne dopušta da se uznemirava niti da se ljuti, jer je, kako su mudri rekli uznemiravati se zbog onoga što je prošlo danguba, a zbog onoga što očekuje glupost, dok je ljutiti se na sudbinu prigovaranje Svemogućem Allahu.

Za svo to vrijeme musliman ne smeće sa uma ni lijepu nagradu, sevabe i obilje darova koje je Allah Uzvišeni obećao onima koji su Mu pokorni i koji čine dobra djela, kao što ne zaboravlja na Njegovu prijetnju bolnom kaznom i žestokom patnjom onima koji su Mu nepokorni. Uz to, stalno se prisjeća da je sudbina nezaustavljiva, da je odredba Allaha Uzvišenog pravedna i da je Njegova presuda izvršna, neovisno o tome da li je čovjek strpljiv ili nemaran, samo što za strpljivost sljeduje još i nagrada, a za nestrpljivost kazna.

Strpljivost i staloženost, kao vrline koje krase čovjekovu narav, stiču se upornom vježbom i borbom sa samim sobom. Pored toga što musliman moli Uzvišenog Allaha da ga obdari strpljivošću on je i nastoji postići sa što češćim razmišljanjima o kur'anskim ajetima u kojima ga Uzvišeni na nju obavezuje i za nju mu obećava nagradu. U tom smislu jesu i sljedeće riječi Uzvišenog Allaha:

“O vjernici budite strpljivi i izdžljivi, na granicama bdijte i Allaha se bojte, da biste postigli ono što želite!” (Prijevod značenja Alu-Imran, 200)

“Pomozite sebi strpljenjem i molitvom.” (Prijevod značenja El-Bekare, 45)

“Budi strpljiv! Ali strpljiv ćeš biti samo uz Allahovu pomoć.” (Prijevod značenja En-Nahl, 127)

“…i strpljivo podnosi ono što te zadesi – to je od dužnosti.” (Prijevod značenja Lukman, 17)

“A ti obraduj izdržljive, one koji, kad ih kakva nevolja zadesi, samo kažu: ‘Mi smo Allahovi i Njemu ćemo se vratiti!’ Njih čeka oprost od Gospodara njihova i milost; oni su na Pravom putu.” (Prijevod značenja El-Bekara, 155-157)

“One koji strpljivi budu, Mi ćemo sigurno nagraditi mnogostrukom nagradom za ono što su činili.” (Prijevod značenja En-Nahl, 96)

“Između njih Mi smo vođe određivali i oni su, odazivajući se zapovijedi Našoj, na Pravi put ukazivali, jer su strpljivi bili i u dokaze naše čvrsto vjerovali.” (Prijevod značenja Es-Sedžda, 24)

“Samo oni koji budu strpljivi bit će bez računa nagrađeni.” (Prijevod značenja Ez-Zumer, 10)

Kao i riječi Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi we sellem: “Strpljivost je svjetlo.” (Hadis prenosi Muslim)

“Ko zamoli za čednost Allah će mu dati da bude čedan, ko zamoli za bogatstvo, Allah će ga učiniti bogatim, a ko se strpljivo ponese, Allah će ga još strpljivijim učiniti. Od strpljivosti nikom nije dat bolji i trajniji dar.” (Hadis prenosi Buharija)

“Čudan li je slučaj vjernika! Šta god da mu se desi ispadne dobro po njega. To ne važi ni za kog drugog osim za vjernika. Ako ga zadesi kakva sreća, bude zahvalan, pa mu se to upiše u dobro djelo, a ako ga pogodi kakva nesreća, bude strpljiv, pa mu se i to upiše u dobro djelo.” (Hadis prenosi Muslim)

Zamoljen od svoje kćerke da joj što prije dođe jer joj je dijete na samrti Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, joj je po izaslaniku kojeg je do nje poslao poručio: “Poselami je i reci: ‘Allahovo je ono što je uzeo i ono što je dao. Kod Njega je sve do roka određenog.’ Zato se strpi i nadaj se nagradi!” (Hadis prenosi Buharija)

Uzvišeni Allah kaže: “Ako svoga roba iskušam sa dvije njemu najdraže stvari (tj. sa dva oka u glavi) pa se strpi, to ću mu nadoknaditi Džennetom.” (Prenosi Buharija)

“Velika nagrada ide uz veliku nesreću. Kada zavoli jedan narod, Uzvišeni Allah ga stavi na iskušenje, pa sa onim ko to sa zadovoljstvom prihvati bude zadovoljan, a na onoga ko to prihvati sa ogorčenjem, rasrdi se.” (Tirmizi, Ibn-Madže)

“Vjernika će u njegovom životu, njegovoj djeci i imetku pratiti nedaće, sve dok, oslobođen od grijeha ne izađe pred Allaha Uzvišenog.” (Hadis bilježi Tirmizi i ocjenjuje ga kao sahih)

Iz knjige O pravilima lijepog ponašanja i naravi
Autor: Ebu-Bekr Džabir el-Džezairi

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz