Nagrada za strpljivost

Popularno na sajtu

Allah Uzvišeni veli: Reci: O robovi moji koji vjerujete, bojte se Gospodara svoga! One koji na ovome svijetu dobra djela budu činili čeka nagrada, a Allahova zemlja je prostrana; samo oni koji budu strpljivi biće bez računa nagrađeni. (Ez-Zumer, 10.)

I kaže: Mi ćemo vas dovoditi u iskušenje malo sa strahom i gladovanjem, i time što ćete gubiti imanja i živote, i ljetine. A ti obraduj izdržljive, one koji, kada ih kakva nevolja zadesi, samo kažu: Mi smo Allahovi i mi ćemo se Njemu vratiti! Njih čeka oprost od Gospodara njihova i milost; oni su na Pravome putu! (El-Bekare, 155-157.)

Ebu Seid el-Hudri kazuje: „Neke ensarije zatražiše nešto od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi, i on im to dade. Potom ponovo zatražiše i on im ponovo dade, a onda (kada je nestalo toga) reče: ‘Ono što budem imao, dat ću vam i neću vam uskratiti.

  • Onoga ko se bude trudio da ne traži od ljudi, Allah će pomoći da ne traži od ljudi,
  • onoga ko se trudi da bude neovisan od ljudi, Allah će ga učiniti neovisnim od ljudi,
  • a ko se bude trudio da bude strpljiv, Allah će mu dati da postane strpljiv.[1] Nikome od vas nije dato ništa obimnije i bolje od strpljivosti.“[2]

Ebu Hurejre prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: „Nije jak onaj koji je snažan u hrvanju, nego je jak onaj koji vlada sobom u srdžbi.[3]

Enes b. Malik prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem kazao: „Allah Uzvišeni veli: ‘Džennet ću podariti robu kojem oduzmem vid, pa se on strpi.‘“[4]

Ebu Hurejre prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: „Neprestano će vjernik i vjernica imati iskušenja u sebi, djeci i imetku, i to sve dok se ne susretnu sa Allahom, a na sebi nemaju nijednog grijeha.“[5]

Autor: Muhammed b. Ibrahim et-Tuvejdžiri


[1] Govoreći o razlici između ova tri stepena, Šerefuddin et-Tajjibi kaže: „Njegove riječi: ’Allah će pomoći da ne traži od ljudi…“, znače da ko od svoje duše bude tražio suzdržanost od traženja (od ljudi), s tim da ne ispoljava neovisnost od njih, Allah će pomoći da ne traži od ljudi, tj. učinit će ga čistim od toga. Ko se popne na veći stepen, a to je ispoljavanje neovisnosti od stvorenja, ali ako mu se ponudi – ne odbija, Allah će njegovo srce ispuniti bogatstvom. A ko se uspne na najviši stepen, i trudi se da bude strpljiv, pa čak i ako mu se ponudi – on odbije, onda je to to.“ Vidjeti: el-Kašif ’an haka’ikis-sunen, 5/1515., Šerefuddin et-Tibi.
[2] Bilježe Buharija, br. 1469., i ovo je njegova verzija, i Muslim, br. 1053.
[3] Bilježe Buharija, br. 6114., i ovo je njegova verzija, i Muslim, br. 2609.
[4] Bilježi Buharija, br. 5653.
[5] Hadis je dobar, a bilježi ga Tirmizi, br. 2399; Pogledati: Es-silsiletu-s-sahihah, br. 2280.

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz