Obaveznost dobročinstva prema roditeljima

Popularno na sajtu

Hvala Allahu, neka je salavat i selam na Allahova Poslanika, njegovu porodicu, ashabe i sve one koji slijede njihovu uputu, a zatim:

Zaista je Allah u mnogim ajetima u Kur'anu spomenuo pravo(hakk) roditelja zajedno sa njegovim pravom(hakkom), kao što je Njegov govor:
„I Allahu ibadet činite I ništa Mu ne pridružujete, a roditeljima činite dobro…“ [1]

Zatim u ajetu:
„Gospodar tvoj zapovijeda da samo Njemu ibadet činite i da roditeljima dobročinstvo činite.“ [2]

Pa u ajetu:
„Mi smo zapovjedili čovjeku da bude poslušan roditeljima svojim. Majka ga nosi, iz slabosti u slabost, i doji ga u toku dvije godine. Budi zahvalan Meni i roditeljima svojim, kod Mene je krajnje odredište.“ [3]

Mnogobrojni su ajeti ovakvog  značenja. Ovi ajeti upućuju na obaveznost (vadžib) dobročinstva prema roditeljima, lijep odnos prema njima, zahvalnost njima na dobročinstvu prema njihovom djetetu od trenutka kada je bilo u majčinoj utrobi pa sve dok nije sazrelo i raspoznalo ono što mu koristi.

U dobročinstvo prema roditeljima spada i:

  • trošenje na njih onda kada ima potrebe,
  • slušanje i pokornost njima u dobru,
  • poniznost prema njima,
  • ne podizanje glasa na njih,
  • obraćanje njima lijepim govorom i na lijep način, kao što je rekao Allah u suri Isra: „Gospodar tvoj zapovijeda da samo Njemu ibadet činite i da roditeljima dobročinstvo činite. Kad jedno od njih dvoje, ili oboje, kod tebe starost dožive, ne reci im ni: ‘Uh!’, i ne odbij ih od sebe, i obraćaj im se riječima poštovanja punim.“ [4]

U dva Sahiha se prenosi hadis gdje je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bio upitan:
„Koje djelo je najbolje?“
-Rekao je: „Namaz u njegovo vrijeme.“
-„A zatim koje?“
-Odgovori: „Dobročinstvo prema roditeljima.“
-„A zatim koje ?“
-Rekao je: „Borba na Allahovom putu.“

Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem:
„Allahovo zadovoljstvo je u zadovoljstvu roditelja, a Allahova srdžba je u srdžbi roditelja.“ [5]

Hadisi o dobročinstvu prema roditeljima su mnogobrojni.

Suprotno dobročinstvu roditeljima je neposlušnost njima, a to je od najvećih grijeha (kebair) zbog hadisa Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, koji se prenosi u dva Sahiha, a u kome je rekao:
-„Hoćete li da vas obavijestim o najvećim grijesima(kebair)? (Ovo je Poslanik ponovio tri puta)
-Rekosmo: „Da, o Allahov Poslaniče!“
Reče: „Pripisivanje Allahu druga, nepokornost roditeljima…“ – pa je sjeo, a bio je naslonjen – „i lažni govor i lažno svjedočenje.“

Prenosi se u dva Sahiha od Abdullaha ibn Amra ibn ‘Asa od Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao:
„Od velikih grijeha je čovjekovo grđenje roditelja.“
Neko upita: „O, Allahov Poslaniče, zar čovjek može grditi svoje roditelje?“
Reče: „Da! Izgrdit će roditelja nekog čovjeka pa će on grditi njegovog roditelja, ili će izgrditi njegovu majku pa će on grditi njegovu majku.“

Ovdje nam je Poslanik , sallallahu alejhi ve sellem, objasnio da je grđenje nečijih roditelja upravo grđenje svojih roditelja.

Obaveza(vadžib) je svakom muslimanu i muslimanki briga o dobročinstvu prema roditeljima, a naročito u starosti i kada su u potrebi za blagošću, dobročinstvom i uslugom, uz maksimalnu opreznost da ne budu neposlušni ili loši prema njima u govoru i djelu.

Allah je moćan da muslimane učini uspješnim u svemu u čemu se nalazi Allahovo zadovoljstvo, da ih pomogne u vjeri, da ih pomogne u dobročinstvu prema roditeljima i spajanju rodbinskih veza, da ih zaštiti od neposlušnosti prema njihovim roditeljima i kidanja rodbinskih veza i od svega onoga sto srdi Allah i udaljuje od Njegove milosti.

Neka je Allahov slavat i selam na našeg Vjerovjesnika Muhammeda, njegovu porodicu i ashabe.

 

Napisao: Ibn Baz

Izvor:

Priprema: Put Vjernika


[1] En-Nisa, 36.

[2] Isra’, 23.

[3] Lukman, 14.

[4] Isra’, 23.

[5] Hadis bilježi Tirmizi, vjerodostojnim su ga ocijenili Ibn Hiban i Hakim, a hadis prenosi Abdullah ibn Amar ibn ‘As.

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz