Odgovaranje na selam nevjerniku

Popularno na sajtu

Pitanje:

Ako bi nevjernik nazvao selam muslimanu da li je potrebno odgovoriti na njega? Ako bi pružio ruku radi rukovanja s njim kakav je tu propis? Također, kakav je propis njegovog posluživanja čajem, ako bi on sjedio na stolici ?

Odgovor:

Zahvala pripada Allahu!

Odgovor na pitanje je dao šejh Muhammed bn Usejmin, Allah mu se smilovao, rekavši:

„Ako bi nevjernik nazvao muslimanu jasan i razgovjetan selam rekavši: „Esselamu alejkum.“, onda mu trebaš reći: „Alejkesselamˮ , shodno govoru Uzvišenog:

“Kada nekim pozdravom pozdravljeni budete, ljepšim od njega otpozdravite, ili ga uzvratite.” (Sura en-Nisa’, 86.)

A u slučaju da taj pozdrav ne bude jasan i razgovjetan, onda trebaš reći: „Ve alejke.ˮ – i na tebe. Tako treba uraditi i u slučaju ako bi taj pozdrav bio jasan u kome bi on rekao: „Essamu alejkumˮ – neka vas smrt pogodi, onda bi mu odgovorili: „Ve alejkeˮ – i na tebe.

Dakle, dijeli se na tri kategorije:

Prva: Da kaže jasnim govorom: „Essamu alejkumˮ – smrt na vas, odgovara mu se: „Ve alejkumˮ.

Druga: Da budemo u nedoumici da li je rekao „Essamuˮ ili „Esselamu“, odgovara mu se: „Ve alejkumˮ.

Treća: Da kaže jasnim govorom: „Esselamu alejkum“, odgovara mu se: „Alejkumusselam“, shodno govoru Uzvišenog: “Kada nekim pozdravom pozdravljeni budete , ljepšim od njega otpozdravite , ili ga uzvratite.”

Ibnu Kajjim  – Allah mu se smilovao –  je rekao:

„Ako bi onaj kojem je nazvam selam bio uvjeren da mu je onaj koji naziva selam rekao: Esselamu alejkum, da li je na njemu da odgovori riječima:  Ve alejkesselam, ili da se zadovolji samo sa Ve alejke?

Ono što se razumije iz dokaza i šerijatskih pravila jeste da treba reći : Ve alejkumusselam, jer je to od pravednosti, a Allah naređuje da se pravedan bude i čini dobročinstvo. Uzvišeni je rekao: Kada pozdravom pozdravljeni budete, ljepšim od njega otpozdravite, ili ga uzvratite…, pa je preporučio dobročinstvo, a pravednost učinio obaveznom, i to se ne kosi ni na koji način sa hadisima koji govore o ovoj stvari.

Poslanik – neka je Allahov salavat i selam na njega – naredio je da se ograniči na odgovor sa Ve alejkum zbog određenog razloga koji im je bio cilj prilikom nazivanja selama na njihov način.“

Zatim je Ibn Kajjim rekao:

„A podrazumijeva se, iako se radi o opštem izrazu, da se taj propis uzima u obzir onda kada se odnosi na sličnu situaciju  u kojoj je spomenut taj povod, ne u onome što se razlikuje od toga. Uzvišeni je rekao: A kada ti dolaze, pozdravljaju te onako kako te Allah nikad nije pozdravio, i među sobom govore: Trebalo bi da nas Allah već jednom kazni za ono sto govorimo!  (Sura El-Mudzadele 8.)

Pa ako se ne bi našao ovaj razlog, i ako bi sljedbenik Knjige rekao: Esselamu alejkum ve rahmetullah, pravedno bi bilo da odgovorimo onako kako smo pozdravljeni.“[1]

Bilježi se u Buharijinom Sahihu od Ibn Omera – Allah bio njima zadovoljan – da je Poslanik – neka je Allahov salavat i selam na njega – rekao:

“Kada vam jevreji nazivaju selam, neki od njih kažu: Essamu alejkum, pa recite: Ve alejke, a  Essam to je smrt.”

A ako bi ti pružio ruku da se rukujete onda i ti učini isto, a ako on to nebi učinio onda ne trebaš ti otpočinjati s tim.

A što se tiče njegovog posluživanja čajem dok sjedi na stolici, to je pokuđeno, ali ostavi čašu na stolu, jer u tome nema smetnje.

 

Izvor originala: www.islamqa.info

Prijevod: Islamhouse.com

[1] Ahkam ehliz-zimmeh – Propisi o Sljedbenicima knjige, 1/200.

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz