Šta će klanjač prvo uraditi: predati selam ili okrenuti svoju glavu?

Popularno na sajtu

Klanjač će najprije predati selam prije nego li okrene glavu na desnu stranu, tj. reći će: es–selamu alejkum we rahmetullah, a potom okrenuti glavu.

To zbog toga što okretanje glave nije djelo kojim čovjek izlazi iz svog namaza (završava namaz). Okretanje glave je sunnet. Najbolji postupak je predati selam a potom okrenuti glavu, a ne predati selam i okrenuti glavu istovremeno.1

Kakva je vjerodostojnost hadisa o davanju samo jednog selama na kraju namaza?

Svi hadisi u kojima stoji da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, dao selam samo na jednu stranu, su slabi.

Imam Jahja ibn Seid el Kattan, Muhammed ibn Jahja Ez-Zuheli, imam Ahmed, Ukajli, i Darekutni su složni da je slab svaki hadis u kojem se spominje davanje jednog selama na kraju namaza. 2

Kakav je propis dodavanja riječi „ve berekatuhu“ u selamu na kraju namaza?

Dodatak „ve breketuhu“ koji se spominje u hadisu jeste slab (šaz) i nije vjerodostojan.3

Iz djela: Fetve u Namazu – odabrani stavovi šejha Sulejmana el Ulvana

Fusnote:


1 Šejh Abdul Aziz et Tarifi kaže: „Selam je vadžib, a okretanje glave sunnet. Stoga ako bi čovjek dao selam bez okretanja glave namaz bi mu bio ispravan.“

2 Šejh Abdul Aziz et Tarifi kaže: „Učenjaci su složni da drugi selam na kraju namaza nije vadžib. Oko ovoga su složni svi ashabi. Čovjek završava namaz prvim selamom. Međutim, nije pritvrđeno od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da bi on davao samo jedan selam na kraju namaza. Ali je pritvđeno od nekih ashaba da su davali samo jedan selam. Stoga drugi selam nije vadžib a kamoli rukn što je stav nekih pravnika nakon prvih generacija. Sunnet je da klanjač upotpuni selam riječima: Es-selamu alejkum we rahmetullah.“

3 Šejh Abdul Aziz et Tarifi kaže: „Dodatak „ve berekatuhu“ nema osnove, niti je to bila praksa ashaba, što ukazuje da to nije bilo njihova praksa. Spominjanje ovog dodatka je došlo u nekim primjercima Ebu Davudovog Sunena. Izgleda da je to greška od nekih pisara. A i da nije u pitanju greška pisara onda je ovaj dodatak šaz (izniman i oprečan drugim vjerodostojnim predajama).“

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz