Posljednji veliki predznak Sudnjeg dana

Popularno na sajtu

Posljednji predznak Sudnjeg dana je vatra, koja će se pojaviti u Jemenu i koja će tjerati ljude u pravcu njihovog okupljališta, gdje će ih sve okupiti. Ovo mjesto okupljanja je bijela ravna zemlja, kao okrugla čista ploča, pusta da se na njoj neće prepoznati nikakvo obilježje.

U vezi ove vatre postoji nekoliko neizostavnih pitanja:

  • Koja su svojstva ove vatre?
  • Kako će se pojaviti?
  • Odakle?
  • Šta će se desiti nakon njene pojave?

Prenosi Huzejfa, radijallahu anhu, te kazuje: “Zateče nas Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, dok smo jedni druge podsjećali (na određene stvari iz vjere), pa nas upita: Na šta se podsjećate? Rekosmo: Na Sudnji dan. Na to nam reče: Neće nastupiti dok prije njega ne vidite deset znakova, pa je naveo: dim, Dedždžala, Životinju, pojavu Sunca sa zapada, silazak Isaa sina Merjemina, alejhi selam, (izlazak) Jedžudža i Medžudža, tri propadanja zemlje – jedno na Istoku, jedno na Zapadu i jedno na Arapskom poluostrvu i pojava vatre iz Jemena, koja ljude tjera mjestu okupljališta.”1

A u jednoj drugoj predaji stoji: “Vatra koja će izaći iz najdubljeg mjesta iz zemlje Adna i koja će tjerati ljude.”2

Abdullah ibn Omer, radijallahu anhu, prenosi da je Vjerovjesnik rekao slijedeće: “Prije Smaka svijeta pojavit će se vatra iz mora Hadra Mevta, ili iz Hadra Mevta, koja će okupiti ljude. Upitali smo: Pa šta nam naređuješ?Držite se Šama – odgovorio je.”3

Od Enesa, radijallahu anhu, se prenosi da je rekao: “Do Abdullaha ibn Selama je došlo da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, stigao u Medinu, pa mu je otišao i rekao: Upitat ću te o troje, ne poznaje ih niko osim vjerovjesnika. Koji je prvi predznak Sudnjeg dana, i koju će prvu hranu jesti džennetlije, i od čega zavisi hoće li se čovjek biti na oca ili će biti na majku? Poslanik reče: Evo, Džibril me sad obavijesti o tome. Abdullah reče: To je neprijatelj jevreja između meleka.4 Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, odgovori: Prvi predznak Sudnjeg dana je vatra, koja će okupljati ljude (vodeći ih) sa istoka prema zapadu, prva hrana koju će jesti džennetlije je komad koji je višak na džigerici od kita, a to na koga će ličiti dijete – ako muškarac imadne odnos sa ženom, pa njegova voda pretekne njenu, dijete će biti na njega, a ako pretekne njena voda, dijete će biti na nju. Na to Abdullah reče: Svjedočim da si uistinu Allahov poslanik.”5

Pojašnjenje

Abdullah ibn Amr, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao slijedeće: Prvi su znakovi izlazak Sunca sa zapada i izlazak Životinje među ljude s početka dana, a koji god od njih dva bude prvi, slijedeći je vrlo blizu.6

Kako sada razumjeti ovaj hadis u odnosu na prethodni u kojem se navodi da je prvi predznak vatra, koja će tjerati ljude ka mjestu okupljališta?

Odgovor na ovo pitanje je da se ovdje govori o predznacima Smaka svijeta, a ne o predznacima koji najavljuju da se Smak svijeta približava. Ovo potvrđuje i predaja koju bilježi imam Buhari u kojoj stoji: Šta je prva stvar Sudnjeg dana, tj. nastupanja Sudnjeg dana?

Ova vatra, nije ona vatra za koju se kaže da će izbiti u Hidžazu i koja će osvijetliti vratove deva u Busri, jer se ova vatra već pojavila u sedmom stoljeću i ona predstavlja mali predznak Sudnjeg dana.

Kako će vatra okupiti ljude

Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: Ljudi će biti okupljani na tri načina: (prvi su) oni koji idu iz žudnje i iz straha, drugih će biti dvojica na jednoj devi, i bit će ih trojica na jednoj devi, i bit će ih četverica na jednoj devi, i bit će ih deseterica na jednoj devi, i (treći su) oni preostali koje će vatra skupiti, a bit će uz njih i dok prilegnu poslijepodne, i bit će uz njih dok budu spavali noću, i bit će uz njih kada se jutrom probude, i bit će uz njih kada omrknu.7

Hadis kazuje da vatra neće peći ljude, nego će ih voditi prema okupljalištu u Šamu. Pa kada se ljudi umore od puta, pa se raspreme da prilegnu poslijepodne i zaspu, vatra će ostati uz njih, a kada se probude, vatra će ih ponovo potjerati. Tako isto kada zaspu noću, vatra će stati dok se ne probude, pa će ih ponovo potjerati, i tako sve dok ne stignu do mjesta okupljališta.

Ebu Zerr, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, također rekao: Na Sudnjem danu ljudi će se skupljati na tri načina: jedni siti od hrane i pića i na jahalicama, drugi će hodati obično i žureći, i treće će meleki vući na njihovim licima. Neko od prisutnih reče:

Ove prve i treće znamo, a ko su ovi što će obično hodati i žuriti? Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, odgovori: “Allah će spustiti bolest na jahaće životinje, da ih više neće ostati, dotle da će čovjek svoj divan vrt zamijeniti za devče8 sa malim samarom na sebi, ali mu ništa neće biti od koristi.9

Iz knjige Kraj svijeta

Autor: Muhammed ibn Abdurrahman el-‘Arifi;


1 Bilježi imam Muslim.
2 Bilježi imam Muslim.
3 Bilježi imam Ahmed. Hadis je vjerodostojan.
4 Jevreji su rekli Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, da nije bilo poslanika, a da mu nije dolazio melek koji mu je donosio vijesti, pa su upitali koji je tvoj melek. Rekao je da je Džibril, alejhi selam, a oni rekoše: “Džibril je onaj koji donosi kaznu i rat i sukob, i on je naš neprijatelj. Da si rekao Mikail, koji donosi milost i zelenilo i kišu, prihvatili bi.” Na to je Allah objavio: “Reci: Ko bude neprijatelj Džibrilu, pa on Allahovom voljom tebi na srce stavlja Kur'an potvrđujući istinitost onoga otprije, kao putokaz i radosnu vijest vjernicima. Ko je neprijatelj Allahu, melecima Njegovim i poslanicima Njegovim i Džibrilu i Mikailu – pa, Allah je, doista, neprijatelj onima koji ne vjeruju!” (El-Bekara: 97-98)
5 Bilježi imam Buhari.
6 Bilježi imam Muslim.
7 Bilježi imam Buhari.
8 Riječ je o devi eš-šarif, kako se deva naziva kada ostari i onemoća.
9 Bilježe Ahmed i Nesai, hadis je vjerodostojan.

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz