Predznak Sudnjeg dana: Istinitost snova mu’mina – istinskih vjernika

Popularno na sajtu

Među predznake Sudnjeg dana spada istinitost snova mu’mina. Dokle god je osoba iskrena u svom vjerovanju, njeni snovi će biti iskreni. U Buhariji i Muslimu se prenosi hadis od Ebu Hurejre, radijaAllahu anhu, da je rekao: Rekao je Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi ve selem: “Kada vrijeme bude veoma brzo prolazilo, skoro da ni jedan san vjernika neće biti neistinit. Najistinitijih snova će biti oni koji su najistinitiji u govoru. San vjernika je četrdeset i peti dio poslanstva. ” (Muslimova predaja)

U Buharijinoj predaji stoji: “Skoro da ni jedan san vjernika neće biti neistinit…od poslanstva će jedino preostati da se vjernik neće služiti lažnim govorom.”

Ibn Ebi Džemre kaže: “Pojašnjenje hadisa u kojem se spominje da skoro ni jedan san mu’mina neće biti neistinit, je sljedeće: Većina tih snova će se pokazivati u obliku kojeg neće biti potrebno objašnjavati, i tako spriječiti prisustvo laži u njima; za razliku od predhodnog, čija tumačenja su skrivena, koja su tumačili svakovrsne osobe; pa se ne bi dešavalo onako kako su tumačili, što je omogućilo prisustvo laži na ovakav način.”

Rekao je: “Mudrost u davanju posebnosti svega toga pred sam kraj ovoga svijeta, jeste da će se mu’min u tom vremenu osjećati usamljenikom; kao što je to spomenuto u hadisu: “Islam je počeo na pojedincima i završit će se na pojedincima.” (Muslim, 2/176)

U tom vremenu će se umanjiti broj sagovornika i pomagača mu’minu, a on će biti počašćen sa istinitim snovima.” (Fethul-Bari, 12/406)

Učenjaci su se razišli po pitanju tačnog određivanja vremena u kojem će snovi mu’mina biti istiniti, na nekoliko mišljenja :

Prvo: To će se desiti pred samo nastupanje Sudnjeg dana. Veliki dio znanja i šerijatskog podučavanja će biti podignut sa zemlje. Sve to zbog raznoraznih fitneta i mnoštva ubistava. Vjernici će klonuti duhom, potrebni onoga ko će obnoviti vjeru i podsjetiti ih na sve ono što su bili zaboravili od svoje vjere. Na taj način su i prijašnji narodi bili opominjani i podučavani od svojih poslanika. Pošto naš Poslanik Muhammed, sallAllahu aleji ve selem, bi posljednji poslanik, zatvoriće se vrata dolasku novih poslanika; ali im to bi zamijenjeno sa istinitim snovima, koji su jedan od dijelova poslanstva, kako bi bili obradovani ili opomenuti. Ovo mišljenje potvrđuje i hadis Ebu Hurejre, radijaAllahu anhu,: “Vrijeme će početi veoma brzo prolaziti, a znanje će biti podignuto sa zemlje.” (Muslim, 16/222) Ibn Hadžer smatra da je ovo mišljenje najispravnije i najbliže istini.

Drugo: To će se dogoditi prilikom smanjenog broja mu’mina, a nadvladanosti nevjerstva, neznanja i griješenja nad prisutnim osobama. Mu’min neće naći nikoga za sagovornika, ali će, u isto vrijeme, biti pomognut sa istinitim snovima, kao počast i veselje. Ovo mišljenje je veoma blizu predhodnom mišljenju Ibn Ebi Džemreta, po kojima se ne određuje tačan termin nastupanja istinitih snova, već, kako god se približava završetak ovoga svijeta, a od vjere se bude uzimalo samo jedan mali broj, vjerniku će ostati samo istiniti snovi.

Treće: To stanje je vezano posebno za vreme Isaa ibn Merjem, alejhi selam. Stanovnici njegova vremena će biti najbolji i najodabraniji od ljudi, nakon doba poslanstva. Bit će najistinitijeg govora, a u njihovim snovima neće biti laži. A Allah, dželle šanuhu, najbolje zna.

Autor: Jusuf b. Abdullah b. Jusuf el-Vabil
Iz knjige: Predznaci sudnjeg dana: mali – srednji – veliki
Priprema: Put vjernika

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz