Riječ istine pred nepravednim vladarem – SEID IBN DŽUBEJR (VIDEO)

Popularno na sajtu

Seid b. Džubejr b. Hasim, imam, hafiz, karija (učač), mufessir (tumač Kur`ana), šehid.

Prenosi Damre b. Rebia`, od Esbiga b. Zejda, da je rekao: Imao je Seid b. Džubejr horoza, njegovim glasom je ustajao u noći, pa jedne noći nije zaučio horoz, sve dok nije sabah nastupio, te nije Seid klanjao noćni namaz, pa mu to pade teško, pa reče:


“Šta mu je, Allah mu prekinuo glas! Pa nije vise čuo glas horoza nakon toga. Pa mu reče njegova majka: ‘O sine moj, nemoj više doviti protiv nekoga nakon ovoga!'”

 

Prenosi Šu`be, od Kasima b. Ebi Ejjuba: “Bio je Seid b. Džubejr u Asbahanu (mjesto), imao je dječaka medžusiju koji ga je služio, donosio bi mu Mushaf u njegovim koricama. Rekao je Kasim b. Ebi Ejjub: ‘Čuo sam Seida da ponavlja ovaj ajet u namazu dvadeset i nekoliko puta: “I bojte se Dana u kome ćete Allahu biti vraćeni!” (Al-Baqara, 281)

Obavijestio nas Ahmed b. Ebi el-Hajr, od Lebana, obavijestio nas El-Hadad, obavijestio nas Ebu Neim, govorio nam je Ahmed b. Džafer, govorio nam je Abdullah b. Ahmed, govorio nam je Seid b. Ebi Er-rebia` Es-Seman, govorio nam je Ebu Avaneh, od Ishaka sluge Abdullaha b. Omera, od Hilala b. Jesafa, da je rekao: “Ušao je Seid b. Džubejr u Kabu pa je proučio Kur`an na jednom rekatu”.

El-Hasen b. Salih prenosi od Vaka` b. Ijjasa, da je rekao: “Seid b. Džubejr bi proučio čitav Kur`an između akšama i jacije u mjesecu Ramazanu, a odgađali bi jaciju”.

Kaže Jezid, obavijestio nas Abdul Melik b. Ebi Sulejman, od Seida b. Džubejra, da je on završavao (hatma) Kur`an svake dvije noći.

Prenosi Ja`kub El-Kami, od Dža`fera b. Ebi El-Mugire da je Ibn Abbas kada bi mu došli stanovnici Kufe da traže fetve od njega, govorio bi im: “Zar među vama nije Ibn Um Ed-Dehma, tj. Seid b. Džubejr”.

Kaže Ibn Mehdi prenoseći od Sufjana, a on od Amra b. Mejmuna, a on do svog oca da je rekao: “Preselio je Seid b. Džubejr a ne površini Zemlje nema nikoga osim da je potreban njegovog znanja”.

Dovio je Seid: “Allahu, ja tražim iskreno oslanjanje na Tebe, i lijepo mišljenje o Tebi”.

Od Ebu Avaneta, od Hilala b. Hababa se prenosi da je rekao: “Izašao sam sa Seidom b. Džubejrom u Redžepu, pa je obukao ihrame u Kufi radi umre, potom se vratio sa umre, potom je obukao ihrame da obavi hadž u polovini mjeseca zul-ka`de, svake godine bi po dva puta oblačio ihrame, jednom za hadž a jednom za umru.

I prenosi se od Habiba b. Ebi Sabita da mu je rekao Seid b. Džubejr: “Da se proširi znanje koje imam draže mi je od toga da uđem u kabur sa njim”.

Rekao je Hilal b. Habab: “Rekao sam Seidu b. Džubejru: ‘Šta je znak propasti ljudi?’ Reče: ‘Kada nestane njihove uleme'”.

Abad b. El-Avam prenosi: “Obavijestio nas je Hilal b. Habab: ‘Izašli smo sa Seidom b. Džubejrom na dženazu. Pa nam je govorio na putu i opominjao nas, dok nismo stigli, pa kada je sjeo, nije prestao da nam govori sve dok nismo ustali, potom smo se vratili, a mnogo je spominjao Allaha”.


Rekao je Salim b. Ebi Hafsa kada dovedoše Hadžadžu Seida b. Džubejra da je rekao: “'Ja sam Seid (sretan) b. Džubejr (ogroman)!’ Reče Hadžadž: ‘Ti si Šekijj (nesretan) b. Kusejr (mali), sigurno ću te ubiti!’ Reče: ‘Ja sam onako kako me moja majka nazvala, potom reče, ostavite me da klanjam dva rekata.’ Reče Hadžadž: ‘Okrenite ga prema kibli kršćana.’ Reče Seid: ‘Kuda god se okrenete, tamo je Allahovo lice.’ (El-Bekara, 115) I reče: ‘Ja tražim utočište od tebe kod Onoga kod koga je Merjem zatražila.’ Reče: ‘A kod koga je tražila utočište?’ Reče: ‘Utječem se Svemilosnom od tebe, ako se Njega bojiš!’ (Merjem, 18). Ovu predaju prenosi Ibn Ujejne od Salima, potom je rekao Ibn Ujejne: “Nije Hadžadž ubio nakon Seida osim jednog čovjeka.”

Reče Hadžadž: ‘Teško tebi Seide!’ Reče Seid: ‘Teško onome ko bude udaljen od Dženneta a uveden u Vatru!’ Reče Hadžadž: ‘Izaberi na koji način zelšs da te ubijem.’ Reče: ‘Izaberi za sebe o Hadžadžu, jer tako mi Allaha nećeš me ubiti osim da će te Allah ubiti na ahiretu!’ Reče Hadžadž: ‘Hoćeš da ti oprostim?’ Reče Seid: ‘Ako biva oprost pa od Allaha je, a što se tebe tiče nema opravdavanja niti izvinjenja tebi!’ Reče: ‘Idite sa njim I ubijte ga!’

Pa kada izađe na vrata, nasmija se, pa obavijestiše Hadadža o tome, pa naredi da se vrati, pa reče: ‘Šta je te zasmijalo?’ Reče: ‘Začudio sam se tvojoj smjelosti naspram Allaha i Njegovoj blagosti prema tebi!’ Pa naredi da se donese koža na kojoj se izvršavaju pogubljenja pa je prostrije, pa reče: ‘Ubijte ga!’ Pa reče Seid: ‘Ja okrećem lice svoje, kao pravi vjernik prema Onome Koji je nebesa i Zemlju stvorio!’ (Al-Anam, 79) Pritegnuše ga suprotno od Kible. Pa reče: ‘Kuda god se okrenete, tamo je Allahovo lice.’ (El-Bekara, 115) Reče Hadžadž: ‘Postavite ga na lice!’ Reče Seid: ‘Od zemlje vas stvaramo i u nju vas vraćamo i iz nje ćemo vas po drugi put izvesti!’ (Ta-ha, 55) Reče Hadžadž: ‘Ubijte ga!’ Pa reče Seid: ‘Ja svjedočim da nema drugog boga osim Allaha Jedinog Koji nema sudruga i da je Muhammed Njegov rob i Poslanik. Uzmi je od mene dok se ne sretnemo na Sudnjem danu.’ Potom je dovio Allahu i rekao: ‘Allahu moj, ne daj mu vlasti da ubije nekog nakon mene, pa bi ubiven na koži.’

Prenosi se da je Seid b. Džubejr rekao: “Da sjećanje na smrt napusti  moje srce pobojao bih se da se moje srce iskvari”.

Prenosi se od Halefa b. Halife, od njegovog oca, da je rekao: “Prisustvovao sam ubistvu Seida, pa kada mu se ukaza glava reče: ‘La ilahe illallah, la ilahe illallah’, i ne dovrši treći put”.

Ovo su samo neke od predaja koje govore o  ovom velikom tabi`inu Allah mu se smilovao i bio zadovoljan njime. Amin!

Priprema i prijevod s arapskog: Talibul Ilm

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz