TAG

demokratija

Priklanjanje ateističkim strankama i idejama (demokratskim, komunističkim) kao i drugim džahilijetskim pravcima i strankama (Šejh Salih Fewzan)

U to spada priklanjanje i slijeđenje stranaka poput komunističkih, demokratskih i drugih stranaka i ideja. Ovako nešto u osnovi predstavlja otpadništvo od vjere islama,...

Propis parlamenta i parlamentaraca

Srž parlamenta i demokratije se ogleda u tome da propis pripada narodu i da je narod taj koji putem svojih deputata koji se nazivaju...

Nacionalizam na vagi islama

Na frapantan i rastući nacionalizam nemuslimanskih naroda u svijetu, koji je u prošlom stoljeću odnio više desetina miliona žrtava, a danas je glavni inkubator islamofobije, mnogi muslimani, na žalost, odgovaraju svojim nacionalizmom: ističu se svoja nacionalna obilježja, te se voli i mrzi, uspostavljaju i raskidaju veze na osnovu nacionalne pripadnosti.

Šesta šubha u pogledu propisa o demokratiji: “Nužda dozvoljava zabranjeno”

Oni koji koriste ovo pravilo kažu da su muslimani u situaciji darure (nužde), u kojoj činjenje nedozvoljenih djela – kao što je učestvovanje na...

Četvrta šubha u pogledu propisa o demokratiji: Djela se cijene prema nijetima

A oni koji primjenjuju ovo pravilo kažu da, sve dok je čovjekov nijjet (namjera) da umanji zulum (nepravdu) nad muslimanima, ili da im obezbjedi...

Druga šubha u pogledu propisa o demokratiji: Bira se manja od dvije štete

Ovo pravilo koriste oni koji dozvoljavaju učestvovanje na izborima kako bi sugerisali da je u glasanju za kandidata čija je politika u najmanjoj suprotnosti...

Nema ponosa osim u islamu

Zaista je Omer ibnul-Hattab, radijAllahu anhu, rekao veliku istinu kada je rekao: “Mi smo narod koga je Allah uzdigao islamom i kad god budemo tražili...

Savjet muslimanima o demokratiji

Doista se ja direktno obraćam muslimanima, pa kažem: Uistinu ova nacionalistička i sekularna demokratija se suprotstavlja vašoj vjeri i ubjeđenju, i kada biste se vi...

Deset grijehova demokratije

Ovo je kratak pregled koji objašnjava neke destruktivne i opasne posljedice koje proističu iz uranjanja u močvaru demokratije, zbog kojih su mnogi ljudi prevareni,...

Nenadmašan govor o koristima i štetama glasanja i ulaska u parlament

Koja masleha (korist) se može uzeti u obzir spram mefsede (štete) kufra (nevjerstva) i riddeta (otpadništva) koji se dobrovoljno čini – kada bi samo...

Novo na sajtu

Kategorije