Priklanjanje ateističkim strankama i idejama (demokratskim, komunističkim) kao i drugim džahilijetskim pravcima i strankama (Šejh Salih Fewzan)

Popularno na sajtu

U to spada priklanjanje i slijeđenje stranaka poput komunističkih, demokratskih i drugih stranaka i ideja. Ovako nešto u osnovi predstavlja otpadništvo od vjere islama, a ako bi se sljedbenik tih stranki vezao za islam to predstavlja veliki nifak.1

Munafici se vanjštinom priklanjaju islamu i deklarišu kao muslimani a svojom nutrinom su sa kafirima. U tom kontekstu Uzvišeni kaže (u prijevodu značenja):

“Kada susretnu one koji vjeruju, govore: ‘Vjerujemo’ – a čim ostanu nasamo sa šejtanima svojim govore: ‘Mi smo s vama, mi se samo rugamo’.” (El-Bekare, 14)

I kaže (u prijevodu značenja):

“One koji iščekuju šta će biti s vama pa ako vam Allah daruje pobjedu, oni reknu: ‘Zar nismo bili uz vas?’ a ako sreća posluži nevjernike, onda govore njima: ‘Zar vas nismo mogli pobjediti i zar vas nismo odbranili od vjernika? Na Sudnjem danu Allah će svima presuditi. A Allah neće dati priliku nevjernicima da uništi vjernike.” (En-Nisa, 141)

Ovo je stanje munafika varalica. Oni imaju dva lica, lice s kojim se susreću sa vjernicima i lice kojim se okreću svojoj braći mulhidima – bezbožnicima. Oni se također služe sa dva jezika, jezik kojim razgovaraju sa vjernicima i jezik koji otkriva njihove tajne a kojim se obraćaju nevjernicima. U tom kontekstu Uzvišeni kaže (u prijevodu značenja):

“Kada susretnu one koji vjeruju, govore: ‘Vjerujemo’ – a čim ostanu nasamo sa šejtanima svojim govore: ‘Mi smo s vama, mi se samo rugamo’.” (El-Bekare, 14)

Oni su se okrenuli od Kur'ana i sunneta tako što se ismijavaju sa njegovim sljedbenicima. Odbijaju da se pokore propisima objave a oslanjaju se na svoje znanje koje im povećava samo zlo i oholost. Vidiš ih kako se uvijek ismijavaju sa onima koji se čvrsto pridržavaju objave, a Allah, azze we dželle, kaže (u prijevodu značenja):

“Allah njih izvrgava poruzi i podržava ih da u svom nevjerstvu lutaju.”

Allah, azze we dželle, naređuje da se priklanja vjernicima pa kaže (u prijevodu značenja):

“O vjernici, bojte se Allaha i budite s onima koji su iskreni!” (Et-Tevba, 119)

Ovi bezbožnički pravci i stranke predstavljaju propast jer su zasnovani na batilu-neistini. Tako komunizam niječe postojanje Stvoritelja, subhanehu we te'ala, i bori se protiv svih nebeskih vjera. Ko je zadovoljan da njegov razum živi bez vjere i akide i da niječe osnovne stvari u koje je ubjeđen čovjekov razum te na taj način negira svoj razum?

Demokratija i kapitalizam se oslanjaju na materiju i imetak koji nema svrhe ako se na ovom svijetu ne usmjerava i ne troši po vjerskim osnovama. Tako nešto važi samo u životinjskom svijetu. Cilj kapitalizma je sakupljanje imetka bez obzira na način i sredstva ne obazirući se da li je halal ili haram i bez imalo milosti i saosjećanja prema siromasima i nevoljnicima. Osnova te ekonomije se temelji na kamati koja predstavlja objavu rata Allahu, azze we dželle, i Njegovom Poslaniku, sallAllahu alejhi we sellem. Kamata predstavlja udar na države i pojedince te ispijanje krvi narodima i siromasima. Zar bi iko pametan ko posjeduje trun imana bio zadovoljan da živi u ovakvim sistemima i da njime vlada ovakva stranka bez pameti i vjere niti ispravnog pravca i cilja u svom životu.

Ovi pravci su počeli da se probijaju i ovladavaju muslimanskim zemljama kada je u većini njih ponestalo vjerodostojnog islama.

Slijeđenje džahilijetskih stranki i nacionalizam predstavljaju također nevjerstvo i otpadnišvo od vjere islama. Jer islam odbija nacionalizam, plemensku i džahilijetsku pristrasnost. Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem, kaže: “Nije od nas ko poziva u nacionalizam i nije od nas ko se bori iz nacionalizma i nije od nas ko se srdi (ljuti) zbog nacionalizma.” (Bilježi Tirmizi i drugi)

Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem, još kaže: “Allah je od vas odstranio džahilijetsku pristrasnost i hvalisanje očevima (porijeklom). Čovjek je ili pobožni vjernik ili nesretni razvratnik. Ljudi su Ademovi potomci a Adem je stvoren od zemlje. Arap nema prednosti nad nearapom osim po bogobojaznosti.” (Bilježi Muslim)

Allah, azze ve dželle, traži od nas da budemo u jednoj stranci a to je Allahova stranka spašenih.

Obavezno je ukazati da ove (džahilijetske) stranke predstavljaju kaznu koju je Allah, azze we dželle, poslao na one koji se okreću od Njegova Šerijata i niječu Njegovu vjeru. Otuda Uzvišeni kaže (u prijevodu značenja):

“Reci: ‘On je kadar da pošalje protiv vas kaznu iznad vaših glava ili ispod vaših nogu ili da vas u stranke podijeli i učini da silu jedni drugih iskusite.” (El-En'am, 65)

A Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem, kaže: “Ako njihovi imami ne budu sudili po Allahovoj Knjizi, Allah će među njih poslati nesreću.” (Bilježi Ibn Madže)

Pristrasnost tim strankama uzrokuje odbijanje istine koja je kod drugih, kao što je stanje židova o kojima Allah, subhanenhu we te'ala, kaže (u prijevodu značenja):

“A kada im se kaže: ‘Vjerujte u ono što Allah objavljuje !’ – oni odgovaraju: ‘Mi vjerujemo samo u ono što je nama objavljeno” – i neće da vjeruju u ono što se poslije objavljuje.” (El-Bekare, 91) 

Isti je slučaj sa džahilima koji su odbijali istinu s kojom je došao Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem, iz pristrasnosti i slijepog slijeđenja svojih očeva. U tom kontekstu Uzvišeni kaže (u prijevodu značenja):

“A kad im se rekne: ‘Slijedite Allahov objavu !’ – oni odgovaraju: ‘Nećemo, slijedit ćemo ono na čemu smo zatekli pretke svoje.’ – Zar i onda kada im preci nisu ništa shvaćali i kada nisu na pravo putu bili ?!” (El-Bekare, 170)

Kolovođe ovih stranaka (demokratskih i drugih džahilijetskih stranaka, op.prev.) i pokreta žele islam kojeg je Allah, azze we dželle, poslao čovječanstvu kao blagodat, zamijeniti ovim idejama i pravcima.

Šejh Salih Fevzan, “Akidetu-t-tevhid”, citati iz prijevoda na stranama 83-85.

Obrada: Put vjernika

Fusnota:

1. Veliki nifak (veliko licemjerstvo) je licemjerstvo koje čovjeka izvodi iz vjere.

 

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz