Druga šubha u pogledu propisa o demokratiji: Bira se manja od dvije štete

Popularno na sajtu

Ovo pravilo koriste oni koji dozvoljavaju učestvovanje na izborima kako bi sugerisali da je u glasanju za kandidata čija je politika u najmanjoj suprotnosti islamu – izbor manje od dvije štete. Ili oni kaži da je u potpunom ne-glasanju i (samim time) dozvoljavanju da prevagne lošiji kandidat – veća šteta (zlo) nego glasati za drugog kandidata čija je politika bliža islamu.

Kao što je slučaj sa većinom pravila islamskog fikha (prava), ljudi često navedu ispravno pravilo, a onda ga primjene ili neispravno ili u okolnostima gdje se ono ne bi trebalo primjenjivati. Greška onih koji koriste ovo pravilo je da ono može biti primjenjeno jedino kada je izbor neizbježan. Primjer ovog pravila je kad je neko suočen sa dvije opcije, koje su potpuno neizbježne, a od kojih je svaka nedozvoljena.

Tako, ako je osoba u situaciji da je prinuđena da izabere između dvije stvari od kojih su obe suštinski nedozvoljene – opcija koja je manje zlo treba da bude odabrana. Kao što je jedan brat naveo:

”Kada neko pokušava da primjeni ovaj princip na ovu situaciju, to je slično onome ko pije alkohol po sledećem scenariju: ‘Brat pozove brata u svoju kuću. Tamo mu ponudi dvije čaše alkohola, jednu sa 50% alkohola i drugu sa 25% alkohola. Ovaj odabere ovu drugu’.”

A što se tiče učešća na ovim demokratskim izborima – ne postoji nikakva prinuda, tako da ne može biti opravdanja za činjenje ovog širka korišćenjem ovog opravdanja ”manje od dvije štete” (što se tiče propisa glasača, njihov propis se razlikuje shodno njihovom stanju. Među njima ima onih koji ne znaju suštinu demokratije i samih izbora te ne ciljaju uspostavljanje na vlasti onih koji će propisivati zakone oprečne Šerijatu, ima i onih koji su obmanuti pojedinim strankama koje za sebe tvrde da su (pro)islamske, šireći u predizbornoj kampanji reklame poput ”Islam je rješenje” (poput Ihvanul-muslimina), neki su obmanuti „šerijatskim dokazima“ uleme tirnskih arapskih režima. Drugi, oni ekstremni, glasaju da bi kandidati za koje glasaju propisivali zakone u njihovo ime, dozvoljavali ono što je Allah zabranio i zabranjivali ono što je Allah dozvolio. Nema sumnje da propis svih ovih glasača nije isti. Detaljnije o ovome pogledaj knjigu Selasiniju od šejha El-Makdisija, poglavlje „Dvadeset i šesta greška u tekfiru“ ili poslušajte audio predavanje sa sljedećeg linka: , op. PV.).1 Štaviše, kažemo da je odabiranje da se čini djelo širka – šaljući nekoga da sudi po ljudski načinjenom zakonu umjesto po Allahovom šerijatu – daleko gora šteta (zlo) nego uzdržavanje od glasanja u ovom tagutski-orijentisanom sistemu. Stoga bi to, zaista, bilo poput osobe koja bira 50% alkohola nad 25% alkohola.

Iz knjige „Šubhe u pogledu propisa o demokratiji“
Autor: At-Tibyan Publications
Obrada: Put vjernika

_________________________________________

1.  Čudno, čak i autor članka ”Glasati ili ne glasati” koristi ovo opravdanje u članku, neposredno nakon prividnog slaganja da ovo pravilo može jedino biti primjenjeno kada je čovjek prisiljen da odabere između brojnih nedozvoljenih djela, kao što je rekao:

”Jedan od najosnovnijih principa na kojim je zasnovana vjera islam, je da, ako su pred čovjekom dvije štete (zla), i ako on nema izbora izuzev da učini jednu od njih – on onda suzbija (otjeruje) veću štetu (haram), čak i ako to znači činjenje manje štete (harama). Imam Ibn Tejmijje, Allah mu se smilovao, je rekao: ‘Šerijat je objavljen da bi se postigle sve moguće koristi, da se spriječi što je više moguće štete i da se ona umanji. Cilj Šerijata je da dovede do najbolje moguće situacije (događaja) od dvije dobre opcije, ako već obje ne mogu biti postignute zajedno, i da suzbije

(odstrani) najgoru od dvije štete (zla) ako već obje štete ne mogu biti izbjegnute.’ (Medžmu'ul fetawa, 23.tom. 343. str.)”

A nakon što je autor članka ”Zašto glasati i za koga glasati!” upotrebio ovo pravilo da dozvoli učešće na demokratskim izborima, on je rekao: 

”Jasno je vidljivo da su pojedinci nekada stavljeni u situaciju u kojoj su prisiljeni da donose odluke koje su u normalnim okolnostima smatrane neprihvatljivim, ili koje mogu biti daleko od njima sličnih, zbog činjenice da je to za njih najbolja dostupna otvorena opcija.”

 

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz