Tajni grijesi – tragovi i uticaj na srce, znakovi licemjerstva

Popularno na sajtu

Allahov Poslanik salallahu alejhi we selem je rekao: “Doista će čovjek raditi djela koja su djela stanovnika Dženneta u onome što izgleda ljudima, a on će biti stanovnik vatre; i doista će čovjek činiti djela koja su djela stanovnika vatre u onome što izgleda ljudima, a on će biti stanovnik Dženneta.”

Imam Buharija r.a, u rivajetu kojeg on prenosi, dodaje: “Zaista se djela cijene shodno završecima.”

Ibn Režeb r.a. je rekao: “Poslanikove salallahu alejhi we selem riječi o onome što izgleda ljudima ukazuje da je unutrašnjost suprotna spoljašnosti i uistinu loš završetak biva zbog nečeg lošeg kojeg rob taji unutar sebe, a što ljudi ne vide niti poznaju, ili ono dolazi od strane lošeg djela i slično tome. To je neka tajna i skrivena osobina koja obavezuje loš završetak prilikom dolaska smrti. A isto tako čovjek može nekad činiti djelo koje rade stanovnici vatre, a u svojoj unutrašnjosti posjeduje skrivenu osobinu koja je dobra i zatim mu preovlada ta osobina na kraju njegovog života pa mu obaveznim učini lijep završetak.

Abdulaziz ibn Ebi Ruvad r.a. je ispričao sljedeci događaj: “Bio sam blizu nekog čovjeka prilikom smrti dok su ga bodrili da izgovori la ilahe illaAllah – i nije uspijelo, jer bi rečeno da je on nevjernik te da je kao takav i umro. Ja sam se raspitao o njemu pa mi rekoše da je on bio notorna pijanica.”

Od tada je Abdulaziz r.a. znao govoriti: “Bojte se grijeha jer su dosita, oni ti koji su ga upropastili.”

Selefi su žestoko strahovali od lošeg završetka

Sufijan r.a. je rekao nekom od dobrih ljudi: “Da li te je ikad rasplakalo to što Allah zna o tebi”? Taj čovjek mu je odgovorio: “Natjerao si me da se više nikad ne radujem.”

Sufijanova r.a. briga se znala žestoko povećati pri pomisli na mogući loš kraj na Dunjaluku, pa bi plakao i govorio: “Bojim se da sam upisan u Knjizi kao nesretnik i da mi iman ne bude oduzet prilikom smrti.”

– Malik bin Dinar r.a. bi ostajao cijele noći držeći rukom bradu i govorio: “Gospodaru, Ti već znaš ko je stanovnik Dženneta, a ko je stanovnik vatre, pa koja je od te dvije kuće Malikova kuća?!”

Trag i uticaj grijeha na srce

Ebu Derda r.a kaže: “Neka se svaki od vas boji da ga srca vjernika ne proklinju a da on to i ne osjeti – to se dešava tako što griješi prema Allahu azze ve dželle u tajnosti, a Allah ubaci u srca vjernika mržnju prema njemu.”

Sulejman et Tejmij r.a. je rekao: “Zaista će čovjek činiti neki grijeh u tajnosti, a zatim osvanuti noseći poniženje tog grijeha na sebi.”
Neki su rekli: “Zaista rob učini neki grijeh o onome što je izmedju njega i Allaha zatim dodje svojoj braći pa oni ugledaju trag tog grijeha na njemu. Ovo je jedan od najvećih dokaza postojanja istinskog Gospodara Koji nagrađuje za djela pa makar ona bila poput atoma na Dunjaluku prije Ahireta, a kod Njega neće propasti djelo onoga ko ga uradi, a niti pomaže skrivanje i zastor od Njegove moći.”

Sretnik i gubitnik

Ibn Redžeb r.a. ih opisuje: “Sretnik je onaj ko popravi stanje između sebe i Allaha, a uistinu ko popravi ono što je imeđu njega i Allaha, Allah će popraviti ono što je izmedju njega i stvorenja. Ko bude tražio pohvale od ljudji srdeći Allaha zasigurno će se te pohvale koje je tražio preobratiti u ukor njemu.”

Ebu Sulejman r.a. je rekao: “Gubitnik je onaj ko pokazuje ljudima svoja dobra djela, a ispoljava loša djela prema Onome ko mu je bliži od žile kucavice.”

Razlozi lošeg završetka

Ibn Redžeb r.a: “Uistinu loš završetak biva zbog nečeg lošeg kojeg rob taji unutar sebe a što ljudi ne vide niti poznaju.”

Rečeno je: “Grijesi u tajnosti vode ka devijaciji, a pokornost u tajnosti je put ustrajnosti sve do smrti s Allahaovom dozvolom.”

Allah mu je zamjenio s nečim što je bolje od toga

Katade r.a. je rekao: “Nema čovjeka koji je u stanju učiniti neki haram a zatim ga ostavi iz bojaznosti prema Allahu, a da mu ga Allah neće zamjeniti s nečim što je bolje od toga na Dunjaluku prije ahireta.”

Rekao je Ubej bin Kab r.a: “Nema niti jednog roba koji je nešto ostavio Allaha radi a da mu Allah neće to zamjeniti s nečim drugim što je bolje od toga odakle se i ne nada. Rob neće biti nemaran za neku stvar pa zatim uzme od nje što mu ne pripada, a da mu Allah neće učiniti to još težim za njega.“

Dokaz za ovo je govor Poslanika salallahu alejhi we selem: “Pa zaista onaj ko nešto ostavi radi Allaha, Allah će mu to nadoknaditi s nečim što je bolje od toga.”

Znakovi nifaka

Jahja bin Muaz r.a. kaže: “Ko sakrije svoje grijejhe od ljudi a pokaže ih Onome kome nije ništa skriveno ni na Zemlji ni na nebu, to znači da se više boji stvorenja nego Allaha, a ovo je od znakova nifaka.”


RIz knjige: Dersovi odgoja iz hadisa Vjerovjesnika
Autor: Halid bin Abdur-Rahman El- Husejnan

Priprema: Put vjernika

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz