GRIJESI BRIŠU STID

Popularno na sajtu

Jedna od posljedica grijeha je brisanje stida, koji je elementarni faktor života srca. Stid je osnova svakog dobra, a kad on nestane nestalo je svako dobro. U Sahihu se bilježi hadis Allahovog Poslanika sallallahu alejhi we sellem: “Stid je osnov svakog dobra.” Hadis prenosi Muslim: Knjiga o imanu br. 37 i Ebu Davud: Knjiga o lijepom ponašanju br. 4796, u predaji Imrana b. Husejna.


U drugom hadisu se kaže: “Ljudi pamte da su raniji poslanici rekli.” Ako se ne stidiš čini šta želiš. Hadis prenosi Buhari: Knjiga hadisa o poslanicima br. 2484, Knjiga o lijepom ponašanju br. 6120.

Ovaj hadis se može na dva načina tumačiti.

Prvi način kao prijetnja i upozorenje. Znači, onaj ko se ne stidi može činiti svakakva ružna djela, jer mu to omogućava nedostatak stida. A kad nema stida čovjeka ništa ne sprečava od činjenja ružnih djela. Ovo je tumačenje Ebu ‘Ubejdea.

Drugi način, ako se ne stidiš od Allaha Uzvišenog da nešto učiniš, onda ga učini. Treba se okaniti stvari koje čovjek ne bi smio činiti pred Allahom Uzvišenim. Ovo je tumačenje imama Ahmeda, kako prenosi Ibn Hani’. Prema prvom mišljenju, ovdje se radi o upozorenju, a u drugom, radi se o dozvoli i dopuštanju.

Neko se može pitati da li je moguće ovaj hadis podvrgnuti objema značenjima. Odgovor je da to nije moguće čak kad bismo iscrpili sva značenja spomenutih izraza. Dozvoljavanje i upozoravanje su potpuno različiti pojmovi, ali prihvaćanje jednog značenja obavezuje da se prihvati i drugo.

Objašnjenje: Grijeh slabi osjećaj stida kod čovjeka sve dok ga potpuno ne iskorijeni, tako da čovjek ne vodi računa o tome što ljudi vide njegove ružne postupke. Štaviše, mnogi od njih se hvale svojim stanjem i ružnim djelima koje čine. Ovo je posljedica nestanka stida, a kad čovjek dođe u ovu situaciju, onda nema nade da će se popraviti.

U arapskom jeziku riječ stid (haja’) vuče korijen iz rijeći život (hajat). I kiša se naziva haja – zato što daje život zemlji, biljkama i životinjama.

Za stid se koristi riječ život zato što njemu počiva ovaj i budući život. Ko nema stida taj je mrtav na ovom i nema sreće na budućem svijetu. Grijesi i nedostatak stida su kauzalno povezani. Oni jedno drugo smjenjuju i uzrokuju. Ko se postidi kad počini Allahu Uzvišenom grijeh – Allah se postidi da ga kazni na Dan kada ga sretne. A ko se ne postidi kad počini grijeh, ni Allah Uzvišeni se neće postidjeti kad bude vrijeme da ga kazni.

Iz knjige: „Bolest i lijek“
Autor: Ibnul Kajjim el-Dževzijje

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz