Talasi tame u rafidijskoj/šiitskoj literaturi

Popularno na sajtu

Svaka od sljedećih 110 tačaka može se naći u šiitskim knjigama. S obzirom da među šijama ima podjela i frakcija, moguće je da neka od stavki nije prisutna kod jedne frakcije šija, ali jeste prisutna kod druge.

OPŠTE TAČKE:

1. Šiitski kelime se razlikuje od muslimanskog kelime-i-šehadeta. Šiitski kelime glasi: “La ilahe illallah Muhammedun resulullah Alijjun velijjullah vesijju resulullahi ve halifetuhu bila faslin” [Nema drugog boga sem Allaha, Muhammed je Allahov Poslanik, Alija je Allahov štićenik, oporučenik Allahovog poslanika i njegov halifa bez razdjeljivanja (između njih dvojice, tj. ne priznaju hilafet Ebu Bekra, Omera i Osmana, radijellahu ‘anhum)]

2. Šijje u ezanu dodaju sljedeće riječi: “Ešhedu enne Alijjen velijjullah” i “hudždžetullah” [“Svjedočim da je Alija Allahov evlija (štićenik) ” i “Allahov dokaz.”] i “Hajje ‘ala hajril ‘amel” [“Požurite na najbolji posao (namaz). “]

3. Pet ruknova (stubova) šiizma su: vilajet/imamet, namaz, post, zekat i hadždž.

4. Osoba treba da kaže poslije svakog namaza: “O Allahu, prokuni Ebu Bekra, Omera, Osmana, Muaviju, Aišu, Hafsu, Hind i Ummul-Hakem!”

5. Laganje je veoma pohvalno i zaslužuje nagradu.

6. Prikrivanje vlastitog vjerovanja (tukja) je od izuzetne važnosti.

7. Obmana i prevara su plemeniti činovi.

8. Pretvaranje (Tekijja/tukja) je dozvoljeno. Šijje se pretvaraju da rade ili govore ono što vjeruju ili što osjećaju. Skrivanje šiitskog vjerovanja je dozvoljeno.

9. Tekijja je devet desetina cijele vjere.

10. Gledanje u stidna mjesta nemuslimana je dozvoljeno i smatra se istim kao gledanje u stidna mjesta životinja.

11. Jedino prirodna boja kože treba da se pokrije. (Ako je koža obojena, onda ta osoba može šetati bez odjeće.) Imam Bakir, po njihovim predajama, se pojavio bez donjeg dijela odjeće i rekao je da je to dozvoljeno jer je obojio krečom svoje privatne dijelove.

12. Analni seks je dozvoljen.

13. Brak se može sklopiti bez ijednog svjedoka.

14. Osoba će ući u Džennet ako opere i pojede zalogaj hrane koji je upao u izmet.

15. Muta-brak (privremeni brak, tj. iznajmljivanje ženskog tijela na određeno vrijeme radi naslađivanja) je dozvoljen.

16. Čin muta-braka zaslužuje veću nagradu od namaza i posta.

17. Ko jedanput sklopi muta-brak, njegov će stepen biti jednak Husejnovom stepenu. Ko dvaput sklopi muta-brak, njegov će stepen biti jednak Hasanovom stepenu. Ko tri puta sklopi muta-brak, njegov će stepen biti jednak stepenu Alije, radijallahu anhu. A ko četiri puta sklopi muta-brak, njegov će stepen biti ravan stepenu poslanika Muhammeda, sallAllahu alejhi ve sellem.

18. Ko tri puta sklopi muta-brak, bit će potpuno spašen od džehennemske vatre.

19. Mužu je dozvoljeno da dopusti nekome drugom da se okoristi o stidna mjesta njegove žene.

20. Sunije su gori od pasa.

21. Sunije su gori od vanbračne djece.

22. Sunijama u Iranu nije dozvoljeno da nadijevaju imena kao Ebu Bekr, Omer, Aiša, itd. svojoj djeci.

23. Prema šiitskim predanjima, Resulullah, sallAllahu alejhi ve sellem, je tajno diktirao sahifu (manuskript) Aliji, radijallahu anhu, koja je (po završetku) bila duga “70 stopa”. U njoj se nalaze svaki halal i haram i sve ono što je potrebno ljudima, pa čak i kazna za ogrebotinu. Naziva se još i Alijina sahifa.

24. Džefr je posuda napravljena od kože koja sadrži znanje svih vjerovjesnika i oporučenika (vesijjun) i znanje uleme (učenjaka) od Benu Israila (židova).

25. U dugoj raspravi između imama Dža'fera Sadika i Ebu Bešira, imam Dža'fer opisuje Fatimin mushaf sljedećim riječima: “Taj mushaf je kao tri vaša Kur'ana. Tako mi Allaha, u njemu nema ni jedne riječi iz vašeg Kur'ana.”

26. Meleki (anđeli) su napravili grešku, pa je zbog nesporazuma poginuo Husejn, radijallahu anhu.

27. Stopala se ne peru za vrijeme abdesta. Jedino treba potrati mokrom rukom prednji dio glave (mesh) i gornje površine oba stopala.

28. Sedžda-tilavet i dženaza-namaz su dozvoljeni bez uzimanja abdesta ili gusula.

29. Dozvoljeno je klanjati u pravcu kaburova (grobova) šiitskih imama.

30. Šijje iftare deset do petnaest minuta poslije zalaska sunca.

31. Šijje ne klanjaju teraviju-namaz za vrijeme ramazana.

32. Muta-devrijja (redaljka) je dozvoljena, a to je da deset ili dvadeset muškaraca mogu imati seksualne odnose sa istom ženom u jednoj noći.

33. Zemlja Kerbele je bolja od Kabe u Mekki.

34. Traženje pomoći od Alije, radijallahu anhu, govoreći: “O Alija, pomozi”, nije širk.

ALLAH:

35. Doktrina beda'a se pripisuje Allahu, što znači da Allah čini greške i Allah zaboravlja.

36. U stanju ljutnje, Bog ne može da pravi razliku između prijatelja i neprijatelja.

37. Allah se bojao ashaba poslanika Muhammeda, sallAllahu alejhi ve sellem.

38. Allah mora da sudi i odlučuje u skladu sa onim što ljudski intelekt smatra korisnim za ljude.

39. Allah nije sve stvorio.

KUR'AN:

40. Kur'an nije kompletan. On je iskrivljen i izmijenjen, tj. dodato mu je nešto, a nešto je oduzeto od njega.

41. Šiitski “Kur'an” se nalazi kod posljednjeg šiitskog imama koji se zadnjih 1.200 godina, tj. od svoje pete godine, skriva u jednoj pećini u Iraku.

42. “Trenutni” Kur'an se potpuno razlikuje od šiitskog “Kur'ana”.

43. “Trenutni” Kur'an ima preko 6.000 ajeta, a šiitski “Kur'an” ima preko 17.000 ajeta.

POSLANICI/ASHABI:

44. Poslanik Adem, alejhi-s-selam, je gori od Iblisa (šejtana).

45. Adem, alejhi-s-selam, je optužen za pobunu, ljubomoru i zlobu.

46. Poslanici čine greške zbog kojih im se uskraćuje poslanstvo, kao što se to desilo sa Jusufom, alejhi-s-selam.

47. Šijje ismailije vjeruju u kontinuitet poslanstva.

48. Poslanik Muhammed, sallAllahu alejhi ve sellem, se bojao Allahovih stvorenja, pa nije pozivao u Islam ispravno.

49. Poslanik Muhammed, sallAllahu alejhi ve sellem, je odbio Allahov dar.

50. Poslanik Muhammed, sallAllahu alejhi ve sellem, je tražio naknadu za učenje.

51. Alija, radijallahu anhu, je mogao da bira i razvodi supruge od poslanika Muhammeda, sallAllahu alejhi ve sellem.

52. Supruge Poslanika, sallAllahu alejhi ve sellem, ne smatraju se dijelom porodice Poslanika, sallAllahu alejhi ve sellem (Alu-l-bejt).

53. Svi ashabi, osim nekoliko njih, odmetnuli su se od islama nakon smrti poslanika Muhammeda, sallAllahu alejhi ve sellem.

54. Svaka osoba treba da se odrekne četiri idola (kipa): Ebu Bekra, Omera, Osmana i Muavije, i četiri žene: Aiše, Hafse, Hind i Ummul-Hakem.

55. Svako treba da proklinje gore spomenute osobe poslije svakog namaza.

56. Aiša, radijallahu anha, i Hafsa, radijallahu anha, su otrovale poslanika Muhammeda, sallAllahu alejhi ve sellem.

57. Aiša, radijallahu anha, je izdajnik i licemjer. Ona je upamćena po najodvratnijim osobinama.

58. Aiša, radijallahu anha, je počinila blud.

59. Manje od deset ashaba je ostalo na islamu nakon smrti Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.

IMAMET:

Koncept imama je integralno vjerovanje šiizma. Ovaj koncept se u potpunosti razlikuje od četiri imama fikha. Četiri imama fikha su prokleti od strane šiitskih autora. Slavni imami fikha su nazvani ‘psima’.

60. Šijje (isna ašerijje) vjeruju u koncept 12 imama.

61. Imami su imenovani od strane Allaha, kao i svi poslanici.

62. Stepen 12 imama je ravan stepenu poslanika Muhammeda, sallAllahu alejhi ve sellem.

63. Prvi imam je Alija, radijallahu anhu, a posljednji imam se još od svoje pete godine skriva u jednoj pećini u Iraku.

64. Šiitski imami su izašli iz bedara svojih majki jer su stidna mjesta njihovih majki nečista.

65. Šiitski imami su hazir (budni) i nazir (nadzornici), tj. oni su svugdje i uvijek prisutni.

66. Imami su ma'sum (bezgriješni) kao i poslanici.

67. Vjerovanje u imame je obavezno. Poricanje bilo kojeg imama je nevjerstvo, kao što je i poricanje bilo kojeg poslanika.

68. Obavezna je bezuslovna pokornost imamima.

69. Imami primaju vahj (objavu).

70. Isto kao što su vjerovjesnici i poslanici dolazili sa određenim mudžizama (čudima) kao dokaz svog poslanstva, tako su i imamima date određene mudžize kao dokaz njihovog imameta.

71. Imami imaju pravo da dokinu bilo koju šerijatsku naredbu. Dozvoljeno im je da ohalale haram (dozvole zabranjeno) i oharame halal (zabrane dozvoljeno).

72. Alija, radijallahu anhu, i ostali imami imaju veći status od poslanika.

73. Imami posjeduju veće znanje od poslanika.

74. Sva stvorenja, uključujući i poslanike, su stvorena radi imama.

75. Od poslanika je uzet zavjet u vezi imameta imama, tj. prihvatili su njihov imamet.

76. Poslanici su primili poslanstvo jer su prihvatili imamet imama.

77. Allah, subhanehu ve te'ala, je primorao sva stvorenja, uključujući i poslanike, da prihvate, dragovoljno ili pod prisilom, vilajet imama.

78. Vjerovjesnici dobijaju nur (svjetlost) od svjetlosti imama.

79. Alija, radijallahu anhu, na Sudnjem danu će biti ispred svih poslanika/vjerovjesnika.

80. Na Sudnjem danu će Alija, radijallahu anhu, sjediti sa desne strane arša (prijestola) Allaha, subhanehu ve te'ala, dok će poslanici/vjerovjesnici sjediti sa lijeve strane Njegovog arša.

81. Dove (molitve) poslanika/vjerovjesnika su prihvaćene posredstvom imama.

82. Razlog zašto Adem, alejhi-s-selam, nije uključen među najodabranije (ulul-azm) poslanike je u tome što je on bio ljubomoran na status imama.

83. Ibrahim, alejhi-s-selam, je prvi čovjek koji je primio nubuvvet (vjerovjesništvo), onda hulle (prijateljstvo), tj. postao je halil (prisan prijatelj) Allahov, pa je tek onda dobio imamet.

84. Ejuba, alejhi-s-selam, je spopala teška bolest jer je sumnjao u imamet Alije, radijallahu anhu.

85. Kad bi Musa, alejhi-s-selam, bio živ, imao bi obavezu da se pokorava imamima.

86. Junusa, alejhi-s-selam, progutala je riba (kit) jer je odbacio vilajet Alije, radijallahu anhu.

87. Cijela Zemlja pripada imamu.

88. Šijje pripisuju sljedeću izjavu Aliji, radijallahu anhu: “Ja dajem život i smrt. Uvijek sam postojao i nikada umrijeti neću.”

89. Šijje vjeruju da njihovi imami znaju šta je u srcima ljudi, pošto su oni sveznajući.

90. Šijje tvrde da je Resulullah, sallAllahu alejhi ve sellem, rekao Aliji, radijallahu anhu:

“O Alija, ti si dejjan (sudija) ovog ummeta i odgovoran si za njegovo polaganje računa. Ti ćeš biti Allahov ‘rukn-e-azam’ (najčvršći oslonac) na Sudnjem danu. Slušaj! Uistinu će se ljudi vratiti tebi i ti ćeš biti odgovoran za njihovu procjenu. Ćuprija (sirat) će biti tvoja, vaga (mizan) će biti tvoja, i mjesto stajanja (mevkif) će biti tvoje.”

91. Mnoga šiitska predanja spominju da je titula Alije, radijallahu anhu, “Distributor (davalac) Dženneta i Džehennema”.

Alim (učenjak) Bakir el-Medžlisi, je napisao posebno poglavlje u svojoj knjizi “Biharu-l-Envar” pod naslovom: “Doista je on (Alija) distributor Dženneta i Džehennema”.

92. Alim Bakir el-Medžlisi, čuveni šiitski učenjak, je napisao u svojoj knjizi “Hajatul-kulub”: “Imamet je na većem stepenu od vjerovjesništva.”

93. Imami znaju o svemu što se dogodilo u prošlosti i o svemu što će se desiti u budućnosti. Ništa na Zemlji ili na nebu nije skriveno od njih.

94. Imami znaju kada će umrijeti.

95. Imami poznaju stvarnost vjere i licemjerstva svake osobe na Zemlji. Oni imaju u svom posjedu spisak svih onih koji će ući u Džennet i svih onih koji će ući u Džehennem.

96. Imami znaju i govore svim jezicima svijeta.

97. Imami znaju jezike ptica i životinja.

98. Prema šiitskim predanjima, duše imama idu na miradž uoči svake džume. Tokom miradža, one stignu do Allahovog prijestolja gdje im se daje ogromno znanje.

99. Prema šiitskom vjerovanju, imamima se pokazuje posebna knjiga svakog lejletul-kadra. Meleki i Ruh (Džibril) je donose.

100. Čim se rode, imami čitaju sve Allahove knjige.

101. Imami su u stanju da urade sve mu'džize poslanika.

102. Šijje ne kritikuju svađe koje se dešavaju između sljedbenika njihovih imama.

103. Pratioci šiitskih imama su lišeni istinitosti, pouzdanosti i odanosti.

104. Pratioci šiitskih imama nisu ispravno stekli znanje o usulu (temeljima) i o furu’ (ograncima) vjere.

105. Posljednji šiitski imam se zadnjih 1.200 godina skriva u jednoj pećini u Iraku. Kada se on pojavi, Poslanik, sallAllahu alejhi ve sellem, i Alija, radijallahu anhu, će mu dati bej'u (prisegu na vjernost).

106. Posljednji imam će iskopati tijela Ebu Bekra i Omera iz njihovih kaburova, a onda će ih objesiti i bičevati i učinit će da oni umru 1.000 puta u jednom danu i noći.

107. Aiša će također biti proživljena i bičevana od strane posljednjeg imama.

108. Posljednji imam će pobiti sve sunije. Prvo će početi da ubija njihove učenjake.

109. Ako neka osoba ne prihvati šiitski koncept imameta, ona je onda kafir (nemusliman).

110. Posljednji imam će se pojaviti kada (u svijetu) bude 313 iskrenih šijja.

BIBLIOGRAFIJA:

1. Shi'ite Beliefs, Shaykh Khalid Mahmud, Ph.D, Islamic Academy of Manchester, UK, 20 stranica.

2. Hidayatus Shiah, Shaykh Khalil Ahmed Saharanpuri, 844 stranica.

3. Tuhfah Ithna ‘Ashariyyah, Shah Abdul Aziz Muhaddith Dehlwi, 826 stranica.

4. Shiah kay hazar sawalon ka jawab, Shaykh Hafiz Muhammad Miyanwalwy, 547 stranica.

5. Aqaidus Shiah, Muhammad Farooq, 413 stranica.

6. Aayaat Bayyinaat, Shaykh Sayyid Muhammad Mahdi Ali Khan, 360 stranica.

7. Masala tahreefay Qur'an pur Binori Town ka tahqeeqi fatwa, Mufti Muhammad Inaamul Allah, 213 stranica.

8. Irshadus Shiah, Shaykh Muhammad Sarfraz Khan, Maktabah Safdariyyah, 213 stranica.

9. Khomainyism or Islam, Shaykh Dhiyaur Rahman Farooqi, 160 stranica.

10. Shi'ism exposed, Majlisul Ulama of South Africa, 150 stranica.

11. Sunni standpoint on Shiahs, compiled by Ahlus Sunnah Wal Jamaat for the Supreme court of Pakistan, 102 stranica.

12. The truth about Shi'ism Part 1, Majlisul Ulama of South Africa, 26 stranica.

13. The truth about Shi'ism Part 2, Majlisul Ulama of South Africa, 21 stranica.

14. Shiah Madhab kay chalees bunyadee aqeeday, Shaykh Abdus Shakoor Lakhnawi, 64 stranica.

15. Sunni Shiah muttafaqah tarjamh Qur'an ka azeem fitnah, Shaykh Qadhi Mazhar Husain, 28 stranica.

16. Shiah ithna ashariyya or aqeedah tahreefay Qur'an, Shaykh Manzoor Nomani, 28 stranica.

17. Shiah madhab, Shaykh Aashiq Ilahi Bulandshehri, 40 stranica.

18. Taayeed madhab ahlus sunnah tarjamah rad rawafidh, Imam Mujaddid Alf Thani, 92 stranica.

19. Assawaiqul Muhriqah, Shaykh Ibn Hajar Alhaytami, 2 Volumes.

20. The difference between the Shii and the majority of Muslim scholars, Saeed Ismaeel, Carbondale, IL, US, 34 stranica

Izvor: Prisoner Of Joy

Prijevod i obrada: Put vjernika

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz