Uklanjanje vradžbine istom ili sličnom vradžbinom

1641
Sihr rukja

Ibnul-Kajjim, Allah mu se smilovao, rekao je: “Sihir se može ukloniti na dva načina: prvi, uklanjanje sa sihirom, i to je šejtanski posao. Na to se odnose riječi Hasana el-Basrija da, u takvim slučajevima sihr uklanja samo sihirbaz. Tada se i onaj ko pravi i onaj ko uklanja sihr približavaju šejtanu onim što on voli, jedan praveći a drugi uklanjajući vradžbinu, i drugi, uklanjanje sa rukjom, učenjem određenih ajeta, lijekovima i sadržajnim dovama; ovaj je način legitiman.”

Što se tiče predanja kojega je zabilježio Buhari u svome Sahihu bez lanca prenosilaca (muallekan)da je Katada rekao: „Upitao sam Ibn-Musejjiba: ako je čovjek opsihren i ne može prići ženi, da li je dopušteno da se liječi i ukloni vradžbina? Pa je odgovorio: ‘To je dopušteno, time se želi ozdravljenje; ono u čemu je korist, nije zabranjeno’“, odnosisena uklanjanje vradžbine nečim što nije zabranjeno,jer, uvjerodostojnomhadisustojidajePoslanik, sallallahualejhivesellem, upitanouklanjanjusihira – sihirom, odgovorio:

((هي من عمل الشيطان)).

“To je šejtanski posao.”[1]

Odlazak kod sihirbaza, vračara, astrologa i proricatelja veliki je porok i grijeh, i iziskuje neprimanje namaza četrdeset dana. Imam Muslim u Sahihu(2230) je zabilježio od Jahje b. Seida, on od Ubejdullaha, on od Nafia, on od Safije, a ona od neke Poslanikove, sallallahu alejhi ve sellem, supruge da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:

((من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة)).

Ko ode vračaru i upita ga za nešto, namaz mu neće biti primljen četrdeset dana.

A ako ga upita i povjeruje mu, zanijekao je Objavu, na osnovu hadisa kojega je zabilježio Hakim 1/8 sa vjerodostojnim lancem prenosilaca, putem Avfa, on od Hallasa i Muhammeda, a oni od Ebu-Hurejre, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:

((من أتى عرافاً أو كاهنًا فصدقه فيما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلي الله عليه وسلم)).

“Ko ode proricatelju ili vračaru i povjeruje mu, zanijekao je ono što je objavljeno Muhammedu,sallallahu alejhi ve sellem.”

Zabilježio ga je i imam Bezzar 2/443 sa ispravnim lancem prenosilaca kao riječi Ibn-Mesuda:

((من أتى كاهنًا أو ساحرًا فصدقه بما يقول كفر بما أنزل على محمد صلي الله عليه وسلم)).

“Ko ode vračaru ili sihirbazu i povjeruje mu, zanijekao je ono što je objavljeno Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem.”

Autor: šejh Sulejman ibn Nasir el-Ulvan
Iz djela “Tibjan šerhu navaqidil islam”

Fusnota:


1. Zabilježio ga je Ahmed u Musnedu 3/294 i Ebu-Davud putem Ahmeda od Abdurrezzaka, da je rekao: “Kazivao nam je Akil b. Meakil da je čuo Vehba b. Munebbiha kako pripovijeda od Džabira da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, to rekao. Njegov je lanac dobar.”