Uklanjanje vradžbine istom ili sličnom vradžbinom

Popularno na sajtu

Ibnul-Kajjim, Allah mu se smilovao, rekao je: “Sihir se može ukloniti na dva načina: prvi, uklanjanje sa sihirom, i to je šejtanski posao. Na to se odnose riječi Hasana el-Basrija da, u takvim slučajevima sihr uklanja samo sihirbaz. Tada se i onaj ko pravi i onaj ko uklanja sihr približavaju šejtanu onim što on voli, jedan praveći a drugi uklanjajući vradžbinu, i drugi, uklanjanje sa rukjom, učenjem određenih ajeta, lijekovima i sadržajnim dovama; ovaj je način legitiman.”

Što se tiče predanja kojega je zabilježio Buhari u svome Sahihu bez lanca prenosilaca (muallekan)da je Katada rekao: „Upitao sam Ibn-Musejjiba: ako je čovjek opsihren i ne može prići ženi, da li je dopušteno da se liječi i ukloni vradžbina? Pa je odgovorio: ‘To je dopušteno, time se želi ozdravljenje; ono u čemu je korist, nije zabranjeno’“, odnosisena uklanjanje vradžbine nečim što nije zabranjeno,jer, uvjerodostojnomhadisustojidajePoslanik, sallallahualejhivesellem, upitanouklanjanjusihira – sihirom, odgovorio:

((هي من عمل الشيطان)).

“To je šejtanski posao.”[1]

Odlazak kod sihirbaza, vračara, astrologa i proricatelja veliki je porok i grijeh, i iziskuje neprimanje namaza četrdeset dana. Imam Muslim u Sahihu(2230) je zabilježio od Jahje b. Seida, on od Ubejdullaha, on od Nafia, on od Safije, a ona od neke Poslanikove, sallallahu alejhi ve sellem, supruge da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:

((من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة)).

Ko ode vračaru i upita ga za nešto, namaz mu neće biti primljen četrdeset dana.

A ako ga upita i povjeruje mu, zanijekao je Objavu, na osnovu hadisa kojega je zabilježio Hakim 1/8 sa vjerodostojnim lancem prenosilaca, putem Avfa, on od Hallasa i Muhammeda, a oni od Ebu-Hurejre, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:

((من أتى عرافاً أو كاهنًا فصدقه فيما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلي الله عليه وسلم)).

“Ko ode proricatelju ili vračaru i povjeruje mu, zanijekao je ono što je objavljeno Muhammedu,sallallahu alejhi ve sellem.”

Zabilježio ga je i imam Bezzar 2/443 sa ispravnim lancem prenosilaca kao riječi Ibn-Mesuda:

((من أتى كاهنًا أو ساحرًا فصدقه بما يقول كفر بما أنزل على محمد صلي الله عليه وسلم)).

“Ko ode vračaru ili sihirbazu i povjeruje mu, zanijekao je ono što je objavljeno Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem.”

Autor: šejh Sulejman ibn Nasir el-Ulvan
Iz djela “Tibjan šerhu navaqidil islam”

Fusnota:


1. Zabilježio ga je Ahmed u Musnedu 3/294 i Ebu-Davud putem Ahmeda od Abdurrezzaka, da je rekao: “Kazivao nam je Akil b. Meakil da je čuo Vehba b. Munebbiha kako pripovijeda od Džabira da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, to rekao. Njegov je lanac dobar.”

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz