Važnost upravljanja u skladu sa islamom

Popularno na sajtu

Ova vjera (islam) nam nije objavljena samo kao religija ili kao dodatni duhovni generator. Ona je bogobojazni način života koji je Allah, subhanehu ve te'ala, objavio Svome Poslaniku i naredio mu da organizuje i reguliše interese čovječanstva u skladu sa Njegovim kompletnim zakonom – Šerijatom.

Prije objave islama, mušrici (idolopoklonici) i ehlul kitabije (narodi Knjige: Jevreji  i kršćani), živjeli su u mraku, baš kao i sada. Oni nemaju bogobojazan način života i (ispravne) principe koje treba slijediti, jer su sadržaji njihove knjige, koja je poslata poslanicima prije Poslanika Muhammeda, sallAllahu alejhi we sellem, uveliko korumpirani.


Posljedice se ogledaju u tome da oni upravljaju čovječanstvom kroz ugnjetavanje i tiraniju (tj. ljudskim zakonom).

Allah, subhanehu ve te'ala, im zatim šalje Svoga Poslanika Muhammeda, sallAllahu alejhi ve sellem, sa bogobojaznim načinom života koji će ukinuti i iskorijeniti norme, tradicije i njihovu religiju, a također će im u isto vrijeme predstaviti alternativni sistem upravljanja koji će ih osloboditi ugnjetavanja i korupcije. Glavna svrha objave islama je da se čovječanstvo izbavi iz tame, zbog ranijeg obožavanja lažnih bogova (uključujući i ljudski zakon), i da se društveni život reguliše u skladu sa Božijim zakonom (Šerijatom), koji je u potpunosti kompletan.

Osim toga, Allah, subhanehu ve te'ala, je spustio 114 sura i preko 6.000 ajeta koji nam ne samo govore da obavljamo namaz i postimo Ramazan, već i da je Kur'an mjerilo, ustav i vodič koji obavještava čovječanstvo o načinu spašenja od zbrke i nereda na zemlji i načinu postizanja stvarne bezbjednosti u ovom životu i beskonačne u budućem životu (ahiretu).


Allah, subhanehu ve te'ala, kaže u Svojoj Knjizi:

On vam propisuje u vjeri isto ono što je propisao Nuhu i ono što objavljujemo tebi, i ono što smo naredili Ibrahimu i Musau i Isau: ‘Pravu vjeru ispovijedajte i u tome se ne podvajajte!’ Teško je onima koji Allahu druge ravnim smatraju da se tvome pozivu odazovu. Allah odabire za svoju vjeru onoga koga On hoće i upućuje u nju onoga ko Mu se iskreno obrati.(Aš-Šura, 42: 13)

“Mi tebi objavljujemo Knjigu, samu istinu, da ljudima sudiš onako kako ti Allah objavljuje. I ne budi branilac varalicama.(An-Nisa, 4: 105)

Postoje mnogi ajeti u Kur’anu i izjave u hadisima koji ističu značaj upravljanja u skladu sa islamom, i koji politički organizuju društvene interese. U jednom od Svojih ajeta, Allah, subhanehu ve te’ala, nam pokazuje koliko je ozbiljan ovaj problem, spominjući narode koji ne sude u skladu sa Njegovom Knjigom kao što su kafiri, zulumčari i fasici (griješnici).

“…A oni koji ne sude prema onome što je Allah objavio, oni su pravi nevjernici.(Al-Ma’ida, 5:44)

Jedini način da se oslobodimo što je moguće više gore prikazanih karakteristika je da se trudimo da sprovodimo našu vjeru kolektivno (u džematu) i da podržavamo ljude koji dolaze iz redova ehli sunneta vel džemata, a koji se bore da implementiraju Šerijat. Zaista, oni koji ne učestvuju u ovoj plemenitoj borbi i nisu ljudi koji imaju istinsku vjeru. Oni će vjerovatno umrijeti u zabludi kao neznalice, baš kao što je rekao Resulullah, sallAllahu alejhi ve sellem:

“Ljudi koji povlače svoje ruke od poslušnosti neće naći olakšanje u vrijeme kada stanu ispred Allaha na Sudnjem danu, a ko umre bez prisege (date pravednom vladaru, op.PV.), umrijet će džahilijjetskom[i] smrću.“ (Hisnul Muslim)

O muslimani! Ako nam je zaista cilj da tražimo zadovoljstvo Allaha, subhanehu ve te’ala, a trebalo bi da bude, procijenit ćemo sami sebe i vidjet ćemo koliko smo truda uložili u Allahovu vjeru.

A Allah zna najbolje!

Theunjustmedia.com


[i] Džahilijjet – neznanje, paganizam; ovdje se misli na nepoznavanje islama i življenje u zabludi, daleko od uputa islama

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz

%d