Želi svome bratu ono što želiš sam sebi

Popularno na sajtu


Iman vjernika neće biti potpun sve dok svojoj braći vjernicima ne bude želio što i sam sebi priželjkuje. Uzvišeni kaže:

“Samo su vjernici braća.”1

Ibn Kesir, Allah mu se smilovao, kaže: Tj. svi su braća u vjeri kao što kaže Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: Musliman je muslimanu brat neće mu nepravdu nanijet ili ga poniziti. U Sahihu stoji: ‘Allah je na pomoći robu dok je rob na pomoći svome bratu’.

Ovim svojstvom gotovo da se samo naša vjera odlikuje. Bratske veze unutar ummeta kao i sjedinjenje srca u ljubavi prema dobru i međusobnom podstrekivanju na dobro nisu lahke stvari. Zato ćemo naići na društva koja su se udaljila od učenja islama kako ih nagriza raskol, partijaštvo, šovinizam, staleštvo i rasizam koji razbijaju zajednička stremljenja, obezvređuju nakane i oslabljuju moć. Problem klasnih i rasnih razlika je jedan od najvećih problema s kojima se susreće savremeni svijet.

U islamskom društvu nailazimo na suprotnu situaciju. Nailazimo na prijaznost, ljubav, bratstvo i davanje prednosti, što se smatra vrhuncem ljubavi prema dobru. Dokaz tome su riječi Uzvišenog:

“I više vole njima nego sebi, mada im je samima potrebno.”2

Prenose se hadisi od Enesa , radijAllahu anhu, u Sahihul-Buhariji koji kaže: “Niko od vas neće vjerovati dok svome bratu ne bude volio ono što i sam sebi voli.” Tu i je hadis Džerira ibn Abdullaha koji se prenosi u Sahihul-Buhariji i Muslimu: “Dao sam prisegu Allahovom Poslaniku, sallAllahu alejhi ve sellem, na klanjanje namaza, davanje zekata i iskrenost prema svakom muslimanu.” Značenje riječi “Niko od vas neće vjerovati” – tj. iman nijednog od vas neće biti potpun bez iskrenog bratstva u riječima i djelima.3 Evo nekih manifestacija islamskog vjerovanja kao što se prenosi u “Šu'abul-imanu”:

Prvo: Otklanjanje prepreka na putu koje bi mogle smetati prolaznicima

Ljubav prema muslimanima podrazumijeva otklanjanje prepreka na putu prema hadisu od Ebu Hurejre, radijAllahu anhu, u Sahihul-Buhariji i Muslimu: “Iman se sastoji od šezdeset i nekoliko dijelova ili sedamdeset i nekoliko dijelova. Najbolji je La ilahe i illallah (nema drugog boga osim Allaha), a najmanji otklanjanje prepreke na putu. I stid je dio vjere.” Odavde se zaključuje da je otklanjanje prepreka na putu muslimana s ciljem njihova dobra i sprečavanja njihovog uznemiravanja.

Prenosi se više hadisa o Allahovom oprostu čovjeku koji je sklonio trnje sa puta i otklonio prepreku od muslimana. Da se muslimanska zajednica pridržava ovog pravila ummet bi prosperirao. Islamski gradovi bi postali primjer izvanredne ljepote, čistoće i primjer malog broja nesretnih slučajeva. Uklanjanje prepreka sa puta predstavlja civilizacijski čin kojeg je islam prvi propagirao, a gradovi hilafeta su se time odlikovali stoljećima.

Drugo: Iskrenost prema svakom muslimanu

Od znakova ljubavi muslimana prema svojoj braći muslimanima jeste i iskrenost koje ne treba biti lišen ni vladar, ni učenjak, ni bogataš. To je pojašnjeno u hadisu kojeg prenosi imam Muslim od Temima ed-Darija , radijAllahu anhu, da je Poslanik, sallalahu alejhi ve sellem, rekao: “Vjera je iskrenost.” “Prema kome, o Poslaniče? – rekoše. “Prema Allahu, Njegovoj knjizi, Njegovom Poslaniku, vođama vjernika i ostalim ljudima.” Pod iskrenošću se smatra sve ono što je suprotno prevari. En-Nevevi, Allah mu se smilovao, kaže4: “Iskrenost prema ostalim ljudima… podrazumijeva njihovu uputu na koristi Ahireta i dunjaluka, odstranivanje prepreka od njih i njihovo podučavanje vjeri, svestrana pomoć u riječi i djelu, prikrivanje njihovih mahana, popunjavanje praznina, otklanjanje štete, pridobijanje koristi, naređivanje dobra i zabrana zla na blag i iskren način, lijepo ophođenje s njima, poštivanje starijih i samilost prema mlađim, lijepo savjetovanje i izbjegavanje prevare i zavisti.” U svemu ovome je potpuno dobro i blagodat.

Iskrenost i savjetovanje su fardi-kifaje (kolektivna obaveza) – ako neki obave ovu dužnost ona spada sa ostalih. Učenjaci kažu: “Savjetovanje i iskrenost su potrebni shodno mogućnostima, ako savjetodvac zna da će se njegov savjet primiti i njegova riječ slušati i da na tom putu neće na neugodnosti naići. Ako se bude bojao uznemiravanja tada ima pravo da raspolaže (između dvije opcije).”

En-Nevevi o spomenutom hadisu kaže: “Da im voli što i sebi voli i da prezire da im se desi ono što i sebi prezire. Dužan je štititi njihove imetke, čast itd. riječju i djelom. Podsticat će ih na izgradnju morala prema svemu što smo spomenuli od značenja iskrenosti. Njihova stremljenja će usmjeriti prema pokornosti Allahu.

Treće: Ummet je kao jedno tijelo

Islamski ummet se smatra jednim tijelom u međusobnoj ljubavi, samilosti i ophođenju. Sve je to veliki stepen vjernika koji im je Allah propisao radi učvršćivanja zajedničkog pomaganja. Ova odlika se očituje u krizama koje ih snađu čime se formira solidarnost u osjećajima, prema hadisu: “Primjer muslimana u međusobnoj ljubavi, samilosti i blagonaklonosti je kao primjer jednog tijela. Kada jedan organ oboli drugi mu se organi odazovu vrućicom i nesanicom.”5 Ovakav primjer visoke humanosti nećemo naći kod drugih naroda. Sve ovo su odlike islama, njegove temeljne postavke za izgradnju ummeta i jačanja međusobne ljubavi.

Četvrto: Pomaganje muslimana

Islamsko bratstvo je od osnovnih uslova imana. Uzvišeni kaže:

“Svi se čvrsto Allahova užeta držite i nikako se ne razjedinjujte! I sjetite se Allahove milosti prema vama kada ste bili jedni drugima neprijatelji, pa je On složio srca vaša i vi ste postali, milošću Njegovom, prijatelji; i bili ste na ivici vatrene jame, pa vas je On nje spasio. Tako vam Allah objašnjava Svoje dokaze, da biste na pravom putu istrajali.”6

Ibn Kesir kaže: “Kontekst ovog ajeta govori o Evsu i Hazredžu. Između njih su u predislamsko doba vođeni dugotrajni ratovi. Kada su ušli u islam postali su braća koji su se međusobno voljeli u ime Allaha, održavali odnose radi Njega, pomagali se u dobru i bogobojaznosti. Uzvišeni kaže:

“A ako htjednu da te prevare – pa, tebi je doista dovoljan Allah; On te podržava Svojom pomoći i vjernicima, i On je sjedinio srca njihova. Da si ti potrošio sve ono što na Zemlji postoji, ti ne bi sjedinio srca njihova, ali je Allah sjedinio. On je zaista Silan i Mudar.”7

U bratstvo se ubraja pomoć onome kome je nepravda učinjena i onome ko je slab i ponižen. Uzvišeni kaže:

“Oni koji vjeruju, i iseljavaju se, i u borbi na Allahovu putu zalažu imetke svoje i živote svoje, i oni koji daju utočište i pomažu, oni jedni druge nasljeđuju. A onima koji vjeruju, a nisu se iselili – vi ne možete, sve dok se ne isele nasljednici biti. A ako vas zamole da im u vjeri pomognete, dužni ste da im u pomoć priteknete, osim protiv naroda sa kojim o nenapadanju zaključen ugovor imate. – A Allah dobro vidi ono što radite.”8

Ovako se pomoć ugnjetavanom muslimanu smatra dužnošću o bilo kojem predjelu Zemlje da se radi. Ta pomoć je u vidu djela i govora. Ibn Ebi Šejbe, kao što se spominje u “Kenzul-ummalu”, od Ibn Omera , radijAllahu anhu, prenosi da je rekao: “Da spasim muslimana iz nevjerničkih ruku draže mi je nego čitavo Arapsko poluostrvo.” Cilj je naglasiti da se bratstvo ostvaruje ljubavlju, pomoći i dobročinstvom prema muslimanima.

Allah najbolje zna.

Autor: Abdurrahman b. Abdulkerim el-Ubejjid

Iz knjige: Načela islamskog življenja – Savremeni pristup islamskom vjerovanju, šerijatskim propisima i moralnim normama (naziv poglavlja u knjizi: Poglavlje o želji čovjeka svome bratu ono što i sam sebi želi) str. 506-508.

Fusnote:

1. Suretul-Hudžurat, ajet 10.

2. Suretul-Hašr, ajet 9.

3. Kaže Leodor Duš: “U islamu sam našao rješenje za dva problema koji zokupljaju cijeli svijet. Prvo: Allahov govor: “Samo su vjernici braća” rješava problem rasizma; i drugo: obaveznost davanja zekata od strane svakog imućnog rješava problem siromaštva.”; Časopis “Hazihi Sebili”, br. 1, 1398. god. po H.

4. Šerhu Muslim, 12/38

5. El-Buhari i Muslim.

6. Suretu Ali Imran, ajet 103.

7. Suretul-Enfal, ajet 62-63.

8. Suretul-Enfal, ajet 72.

 

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz