Da li je Bagdadijeva država na menhedžu poslanstva ili na menhdžu Musejleme Lažova koji je tvrdio poslanstvo?

Popularno na sajtu

Prvo: Od menhedža Poslanika sallallahu alejhi ve sellem jeste sustezanje ubijanja onih koje je Allah razotkrio kao munafike, od straha da će beduini reći kako je Muhammed počeo ubijati svoje ashabe. Što se tiče Bagdadijeve organizacije, oni ubijaju najbolje od ummeta Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Kao što je Muaz ibn Džebel r.a. rekao, Allah odabire najbolje u ummetu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem za ribat, kao i muslimane koji su ubijeni zbog el-teterusa (oni koji su nehotice ubijeni jer su korišteni kao živi štit od strane neprijatelja). Vidjeli smo u Iraku da se koriste samoubilačkih pojaseva i auto-bombi unutar tržnica ili u blizini javnog prijevoza i sl.. Pa gdje je menhedž poslanstva na kojem su oni?

Drugo: Od menhedža Poslanika sallallahu alejhi ve sellem jeste neutraliziranje neprijatelja, kada je otputovao u Medinu i gradio svoju državu, nije napadao židove jer je imao otvorena bojišta sa mušricima Kurejša, i nakon što je slomio kičmu Kurejšija i kada su židovi prekršili ugovore, počeo je da se bori protiv svakog židovskog plemena posebno, poslije toga se borio protiv Rimljana a nakon toga protiv Perzijanaca. Menhedž Bagdadija je širom otvorio vrata borbe protiv svakoga ko njemu nije dao prisegu. Tako da je otvorio vrata borbe protiv muslimana i nemuslimana, protiv islamskih i neislamskih grupa, prouzrokovao je ubistva muslimana i skrnavljenje njihove časti, uništenje njihovih kuća, gradova i sela. I prouzrokovao je raseljavanje ehli sunneta iz njihovih zemalja, pa gdje je menhedž poslanstva na kojem su oni?

Treće: Od menhedža Poslanika sallallahu alejhi ve sellem jeste govor Poslanika sallallahu alejhi ve sellem: ”Držite se moga sunneta i sunneta mojih pravednih halifa nakon mene, uhvatite se za to svojim kutnjacima.” Unatoč postojanju uvjeta i obavezi davanja prisege njemu, i govoru Poslanika salallahu alejhi ve sellem o njemu: “Allah, Njegov poslanik i muslimani odbacuju svakog mimo Ebu Bekra.” Ali Es-Siddik r.a. nije optužio one koji mu nisu dali prisegu da su Sahavati i murtedi koje treba ubiti. Što se tiče Ebu Bekra El-Bagdadija, on postupa po menhedžu Busha mlađeg: “Ili ste sa mnom ili protiv mene!”. Svako ko ne dadne prisegu El-Bagdadiju je od Sahavata murteda i vidjeli smo koliko su mudžahida ubili (vođa, pravnika i vojnika) počevši od Iraka gdje su ubijali ljude iz Ensarul Islama i Džejšul Mudžahidin a nakon toga u Šamu gdje su ubijalu ljude iz Džebhetun Nusre i Ahraru Šama, i na kraju su hvatali u zasjedu vojnike emirata talibana, kao što neki od njihovih pristaša govore. Pa gdje je menhedž poslanstva na kojem su oni?

Četvrto: Od menhedža Poslanika sallallahu alejhi ve sellem jeste da je naredio vojsci u njihovom osvajanju: da ne ubijaju žene, djecu, starije, da ne uništavaju domove, da ne posjecaju drveće i da ne ubijaju one koji se odvoje u svojim samostanima (redovnici). I kada je Usame ibn Zejd ubio čovjeka od mušrika koji je rekao ‘La ilahe ilellah Muhammedun resulullah’ tokom bitke, Zejd je pogrešno protumačio (ubio ga je jer je smatrao da je čovjek to rekao samo iz straha ili da bi ga prevario) ali ga Poslanik nije opravdao. Što se tiče menhedža Bagdadija, oni su ubili žene i djecu mudžahida, čak su bombardovali muslimansko stanovništvo i uništili im domove, i ne samo da su sjekli drveće nego su prijetili Ensaru Islamu sa slanjem auto-bombi na njihove kuće što je i snimljeno od strane vojnika njihove grupe. Pa gdje je menhedž poslanstva na kojem su oni?

Peto: Poznato je, i učenjaci selefa i halefa su se složili da odbrambeni džihad ne uslovljava postojanje vođe, grupe, zastave i drugih uvjeta koji su od napadačkog džihada. Sin može otići (u džihad) bez dozvole roditelja, rob bez dozvole vlasnika i td.. (Odbrambeni) džihad postaje obaveza svakom muslimanu i muslimanki koji su u stanju voditi džihad, svako prema svojoj mogućnosti. Bagdadijeva grupa također ovo poznaje, jer oni također odbacuju uvjet postojanja vođe u odbrambenom džihadu koji su postavili učenjaci taguta (koji ovime odgađaju, odbacuju i ograničavaju odbrambeni džihad). Međutim upadaju u sasvim istu grešku u koju su upali učenjaci taguta, svjesno ili nesvjesno; jer su proglasili sve grupe, zastave i njihov džihad nevažećim ako ne dadnu prisegu Bagdadiju. Ovime su slični murdžijama koji odbacuju ispravnost odbrambenog džihada bez vođe. Pa gdje je menhedž poslanstva na kojem su oni?

Šesto: Od menhedža Poslanika sallallahu alejhi ve sellem jeste da je rekao čovjeku kojeg je najviše volio i najboljem od ovog ummeta nakon Poslanika sallallahu alejhi ve sellem: “O Ebu-Bekre, možda si ih rasrdio a ako si njih rasrdio, rasrdio si svog Gospodara…” Ovo se dogodilo kada su neki od ashaba vidjeli Ebu Sufjana i rekli: “Nisu Allahove sablje dobile ono što im pripada od vrata Allahovog neprijatelja (tj. Ebu Sufjana)”. I ovo je bilo prije nego je primio islam. Pa im je Ebu Bekr rekao: “Zar govorite to o glavešini Kurejša?” Nakon toga je Ebu Bekr otišao do Poslanika sallallahu alejhi ve sellem i obavijestio ga o onome što se desilo, bojavši se da je rekao nešto pogrešno. Allahov poslanik mu je rekao: “…ako si njih rasrdio, rasrdio si svog Gospodara…”. Pa se Es-Siddik vratio do njih i izvinuo se, ali su mu oni rekli da se nisu naljutili na njega, Allah bio sa njima svima zadovoljan. Što se tiče menhedža Bagdadijeve organizacije, oni su omalovažili učenjake, mudžahide i one koji imaju prošlost u borbi protiv nevjernika i otpadnika. Neki od njih su ih čak okarakterisali kao fasike (velike griješnike), nevjernike i izdajnike i opisali su ih najružnijim opisima. Učenjaci su nasjednici vjerovjesnika pa mi kažemo njima: “Ako rasrdite Allahove evlije (štićenike) onda ste rasrdili Allaha. Izvinite se Alahovim evlijama da vas Allahova srdžba ne bi snašla. Da li su oni na menhedžu poslanstva?

Sedmo: Od menhedža Poslanika sallallahu alejhi ve sellem jeste da je blagoslovio plemenitog ashaba Ebu Besir r.a. s grupom koju je osnovao, smještenu na obali Arapskog poluotoka (neovisno i izvan Medine) kako bi presretao karavane Kurejša. Poslanik je također blagoslovio Džafera i ashabe s njime, Allah bio sa svima njima zadovoljan, i njihov ostanak u Abesiniji i nisu došli u Medinu sve nakon osvajanja Hajbera kada je Poslanik s.a.w.s. rekao: “Šta nas je danas više obradovalo? Dolazak Džafera ili osvajanje Hajbera?” Unatoč činjenici što je Poslanikova država bila upostavljena islamska država koja je dala sigurnost svakome ko je živio pod njenom vlašću. To nije kao Bagdadijeva država koja gubi gradove i sela svaki dan i raseljava njene ljude. Što se tiče menhedža Bagdadija, unatoč tome što nije u stanju da zaštiti sebe, on i dalje zahtjeva od svih muslimana i muslimanki da učine hidžru u državu koja je pod njegovom vlašću. I neki od njegovih sljedbenika su izdali fetve u kojima obavezuju žene da učine hidžru iz svojih zemalja u zemlju koja je pod njihovom vlašću bez dozvole njihovih porodica i muževa.

Ali ja ne znam kakva će njihova sudbina biti ako dođu u zemlju ‘hilafeta’ bez svojih muževa, da li će biti udate a nisu se razvele od svojih muževa? Zar ovo nije nered? To je kao da govore: “Trebali bi povećati nered kako bi Mehdi došao (nešto što rafidije govore kako bi opravdali nered i ubrzali dolazak Mehdija) Allah bio sa njime zadovoljan.” Adnani je (isto tako) rekao da će oni, vojnici ‘hilafeta’, biti oni koji će predati zastavu Mehdiju. I rafidije također govore da će predati zastavu Mehdiju. Pa ko će mu predati zastavu, da li Adnani ili Sistani? I da li je Mehdi ubica koji naređuje ubistva ljudi ili naređuje nered? Hvaljen neka je Allah, ovo je velika potvora, El-Mehdi će biti onaj koji će ispuniti zemlju pravdom i pravednošću. Pa gdje je menhedž poslanstva na kojem su oni?

Osmo: Od menhedža Poslanika sallallahu alejhi ve sellem jeste da ne postoji naredba koja ima prednost nad naredbom Allaha Uzvišenog i Njegova poslanika i da nema drugog izbora za muslimana ili muslimanku ako Allah i Njegov poslanik nešto odrede. Allah Uzvišeni kaže: “Kada Allah i Poslanik Njegov nešto odrede, onda ni vjernik ni vjernica nemaju pravo po svom nahođenju postupiti. A ko Allaha i Njegova Poslanika ne posluša, taj je sigurno skrenuo s Pravoga puta.” (Prijevod značenja El-Ahzāb – Saveznici, ajet 36.) Naveo sam ovaj uvod jer sam imao raspravu sa jednim od pristaša Bagdadijeve organizacije i on je od stanovnika Faludže. Sreo sam ga nakon nekog vremena, popričali smo a zatim je rekao: “Pitao sam jednog od odgovornih u IDIŠ-u da li su protekfirili Ensarul Islam?” Odgovorio je da nisu. Pa je rekao da ga je upitao: “Pa zašto se borite protiv njih?” Službenik je odgovorio: “Naredba dolazi odozgo” tj. od vodstva.

Slavljen neka je Allah, on zna ali ipak izvršava naredbe stvorenja čineći time nepokornost Stvoritelju. On je poput onih o kojima je Allah rekao: “”Uzeli su svoje monahe i svećenike za bogove mimo Allāha.” (Et-Tevba, 31) I ovaj ajet je objašnjen riječima Poslanika s.a.w.s. Adijju ibn Hatimu (koji je prešao s kršćanstva na islam) rekavši mu: “Zar vam oni (monasi i svećenici) nisu dozvolili ono što je zabranjeno, pa ste to učinili dozvoljenim? I zar vam nisu zabranili dozvoljeno pa ste to učinii zabranjenim?” Ibn Hatim je rekao: “Jesmo.” Pa je Poslanik rekao: “To je njihov ibadet njima.” I ovo je bilo objavljeno po pitanju hrane, pića i strasti pa šta mislite o dozvoljavanju zabranjene krvi, krvi onih koji su izašli u džihad na Allahovom putu; ovakvim ih mi smatramo a nikoga pred Allahom nečistimo. Zatim sam mu rekao: “Allah Uzvišeni kaže: ‘Onome ko namjerno ubije vjernika kazna će biti – Džehennem, u kome će vječno ostati; Allah će na njega gnjev Svoj spustiti i prokleće ga i patnju mu veliku pripremiti.'“ (Prijevod značenja En-Nisā’, 93) On je svjestan zabranjene krvi mudžahida Ensarul Islama ali se bori protiv njih kao odgovor na strasti njegovog vođe. Pa gdje je menhedž poslanstva na kojem su oni?

Deveto: Od menhedža Poslanika sallallahu alejhi ve sellem jeste da kada bi osvojio grad ili selo, stavio bi njegove stanovnike pod vlast islama i zaštitio bi ovaj grad ili selo. Ako bi neprijatelj pokušao da ga napadne i uzme od muslimana, Poslanik sallallahu alejhi ve sellem bi naredio svojim ashabima da se mobilizuju i izađu prema njima, tako da selo ne bi postalo bojište, i da njegovi stanovnici ne bi bili ubijani i njihovi domovi uništavani. Što se tiče menhedža Bagdadija, oni predaju zemlju ehli sunneta s isprikom da ljudi tog grada nisu stali uz njih. Ali onaj koji živi u Iraku zna da su stanovnici Sulejman Bega, Jenkedže, Jesriba i dijelova Dijale, djelova Duluijjeh, i pojasa Bagdada; svi stali uz njih sa svojim muškarcima i ženama ali danas su ova područja pod napadom rafidija. Da Allah pomogne. Hadi El-Ameri je nadgledao gradnjom puta od Dijale do Samare kako bi prevezao posjetitelje turbeta Alija El-Hadija i Hassana El-Askerija, ova ruta prolazi kroz Jesrib i postoje govori da je narodu Jesriba onemogućen povratak jer pokušavaju da naprave smještaj posjetiocima (kaburova). Da Allah pomogne. Pa gdje je menhedž poslanstva na kojem su oni?

Završavam sa selamom i salavatom na našeg poslanika Muhammeda, njegovu porodicu i ashabe.

Napisao Ebu Abdurrahman El-Ensari

Izvor: alminara.wordpress.com

Prijevod: Salafimedia Balkan

Obrada: Put vjernika

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz