Ahlak selefa – neke od izreka

Objavljeno / ažurirano:

Strah od umišljenosti

Rekao je Ebu Vehb el-Mervezi: “Upitao sam Ibnul Mubareka: ‘Šta je kibr – oholost?’ Reče: ‘Da prezireš ljude.’ Pa sam ga upitao o umišljenosti. Reče: ‘Da vidiš da ti imaš nešto što drugi nemaju, ne znam kod klanjača goru stvar od umišljenosti.'”

Rekao je Ahmed Ibn Ebi el-Havari: “Govorio nam je Ebu Abdullah el-Entaki, rekao je: ‘Sastao se Fudajl i Sevri pa su opominjali jedan drugog, pa se rastužio Sufjan i zaplakao, potom rekao: ‘Želim da ovo sijelo bude rahmet i bereket za nas.’ Pa mu reče Fudajl: ‘Ali ja, o Ebu Abdullah, se bojim da ne bude štetniji za nas od toga. Zar nisi govorio najljepšim govorom, a i ja sam govorio naljepšim govorom, i uljepšavao si govor a i ja sam ga uljepšavao?’ Pa je zaplakao Sufjan, pa reče: ‘Oživio si me (tj. njegova osjećanja),  Allah te oživio.””

Rekao je Imam Šafija: “Kada se pobojiš za svoje djelo od umišljenosti, sjeti se zadovoljstva kojeg tražiš, i kakvom užitku težiš, i od kakve kazne bježiš, pa ko bude o tome razmišljao, umanjit će se njegovo djelo kod njega (u njegovim očima).”

Rekao je Rašidin bin Sad: “Govorio nam je El-Hudžadž bin Šedad, čuo je Ubejdullaha ibn Ebi Džafera – a bio je jedan od vladara – Reče: ‘Kada neka osoba govori na sijelu, pa ga zadivi govor, neka se suzdrži (neka šuti), a ako bude šutio, pa ga zadivi šutnja, neka govori.'”

Zuhd na dunjaluku

Od Neima ibn Hamada se prenosi: “Govorio nam je Ibn el-Mubarek, govorio nam je Muhammed bin Mutarrif, govorio nam je Ebu Hazim, od Abdurrahmana bin Seida bin Jerbu`, od Malika ed-Dara, da je Omer, radijallahu anhu, uzeo 400 dinara, pa reče dječaku: ‘Idi s ovim Ebu Ubejdi, potom ga prati jedno vrijeme u njegovoj kući, kako bi vidio šta će uraditi!’ Reče: ‘Pa je otišao dječak i rekao: ‘Kaže ti emirul-muminin (vođa vjernika), da uzmeš ovo’, pa reče: ‘Allah mu se smilovao’, potom reče, dozva služavku i reče: ‘Idi s ovih 7 tome i tome, a s ovih 5 tome i tome’, i sve tako dok ih nije nestalo, pa se vrati dječak Omeru, i obavijesti ga, te ga nađe da je pripremio isto za Muaza Ibn Džebela, pa ga posla s tim njemu, pa reče Muaz: ‘Allah da mu primi. O služavko! Idi kući toga i toga s ovoliko, i kući toga i toga s ovoliko.’ Pa se pojavi žena Muaza i reče: ‘A mi smo tako mi Allaha miskini, pa daj i nama!’ A u kesi nije ostalo osim dva dinara, pa joj ih baci, pa se vratio dječak, i obavijesti Omera, pa ga to usreći i reče: ‘To su braća jedna od drugih.'”

Prenosi se od Abdurrahmana bin Jezida od Abdullaha ibn Mes`uda da je rekao: “'Vaši namazi su duži i vi se više trudite od ashaba (drugova) Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, a oni su bili bolji od vas.’ Bi mu rečeno: ‘S čime?’ Reče: ‘Oni su bili viši zahidi na dunjaluku i više su težili ahiretu od vas.'”

Od Zijada bin Mahika se prenosi da je rekao: “Šedad ibn Evs je govorio: ‘Vi od dobra nećete vidjeti osim njegove sebebe (uzroke), i nećete vidjeti od šera (zla) osim njegove sebebe, svo dobro je samo u Džennetu, a svo zlo je samo u Vatri, a dunjaluk je trenutna ponuda jede iz njega i dobročinitelj i griješnik, a ahiret je istinito obećanje u kome će presuditi Vladar, Koji nad svim bdije, i svaki ima svoje sinove, pa budite od sinova ahireta a ne budite od sinova dunjaluka.'”

Prenosi se od Abdullaha bin uht Muslim bin Sa`da da je rekao: “Htio sam obaviti hadždž, pa mi je moj daidža Muslim dao deset hiljada dirhema i rekao mi: ‘Kada stigneš u Medinu, potraži najsiromašniju kuću u Medini i daj im ovo.’ Pa kada sam stigao pitao sam za najsiromašniju kuću u Medini, te mi bi pokazano na kuću, pa sam pokucao na vrata pa mi odgovori žena: ‘Ko si ti?’ Rekoh: ‘Ja sam čovjek iz Bagdada, dato mi je deset hiljada i naređeno mi je da ih predam najsiromašnijoj kući u Medini, pa su mi vas opisali, pa ih uzmite!’ Pa reče: ‘O Allahov robe, vlasnik ti je postavio uslov da to bude najsiromašnija kuća a ovi do nas su siromašniji od nas!’ Te sam ih ostavio i otišao ovima, pokucao sam na vrata pa mi je odgovorila žena, pa sam joj rekao isto ono što sam rekao toj ženi prije nje, pa reče: ‘O Allahov robe, mi i naše komšije smo isti u siromaštvu, pa podijeli ih između nas.’

Fikh u vjeri

Spomenuo je Zehebi u njegovom životopisu halife El-Muteadida, da je Ismail el-Kadi rekao: “Ušao sam jednom prilikom, pa mi dadoše knjigu te pogledah u nju, kad u njoj bijahu sakupljene olakšice od grešaka uleme, pa rekoh: ‘Pisac ovoga je zindik (otpadnik od vjere)’, pa reče: ‘Zar nisu tačni ovi hadisi?’ Rekoh: ‘Svakako, ali onaj ko je dozvolio ono što opija, nije dozvolio muta` (privremeni brak), a onaj ko je dozvolio muta` nije dozvolio muziku, i nema alima osim da ima grešku, a ko bude uzimao sve greške uleme nestat će njegove vjere’, pa naredi da se knjiga zapali.”

Rekao je Ibnu Betta: “Čuo sam El-Berbeharija da kaže: ‘Sijeljenje radi savjetovanja otvara vrata fajde (koristi) a sijeljenje radi raspravljanja zatvara vrata fajde.'”

Selef  i njihovo izdavanje fetvi

Malika od Nafi`a prenosi: “Ibn Omer i Ibnu Abbas su sjedili pred hadždž, pa sam sjedio kod jednog, jednog dana, i kod drugog, drugog dana. Ibn Abbas je odgovarao i davao fetve u svemu o čemu je bio pitan, a Ibn Omer je više odvraćao nego što je davao fetve.”

Šuajb bin Ebi Hamza prenosi od Zuhrija: “Došlo je do nas da bi Zejd ibn Sabit kada bi bio upitan o nekoj stvari, govorio: ‘Da li se ovo dogodilo?’ Pa ako bi rekli: ‘Da’, govorio bi o tome ono što zna.  A ako bi rekli: ‘Nije se dogodilo’, rekao bi: ‘Ostavite ga dok se dogodi.'”

Prenosi se od Musa bin Ulej bin Rebaha, od njegovog oca, da je rekao: “Kada bi Zejda ibn Sabita neki čovjek pitao o nečemu, rekao bi: ‘Tako ti Allaha da li se ovo dogodilo?’ Pa ako bi rekao: ‘Da’, govorio bi o tome, a ako ne, ne bi govorio.”

Preuzeto iz knjige “Ahlak selefa”

NOVO NA SAJTU

Šest koraka kako poboljšati namaz

0
Elhamdulillah. Težnja ka postizanju kvalitetnog namaza je nešto što svi mi, kao produktivni muslimani, želimo. Niko od nas ne želi da uči Kur'an tokom...
Bitka na Uhudu

Pouke bitke na Uhudu

Preporučeni sadržaj

Srbija i Kosovo u Washingtonu potpisali ekonomski sporazum

0
Sporazum o ekonomskoj normalizaciji između Srbije i Kosova, potpisan je danas u Bijeloj kući. Sporazum podrazumijeva, između ostalog, pristupanje Kosova inicijativi "mini-Šchengen", ulaganje u...

Islamske teme