Da li je dozvoljeno raditi kao policajac?

Popularno na sajtu


Pitanje:
Es-selamu alejkum, zanima me da li je dozvoljeno raditi kao policajac? Allah vas nagradio!

Odgovor:

We alejkum selam we rahmetullahi we berekatuhu,

Prije nego li odgovorimo na pomenuto pitanje neophodno je da ukažemo na nekoliko veoma bitnih stvari koje će nam uz Allahovu pomoć i dozvolu pomoći da shvatimo odgovor na ovo pitanje.

Jedna od najbitnijih stvari kojom je Uzvišeni Allah obavezao svoje robove jeste nijekanje taguta (kufr u taguta). Kaže Uzvišeni:

) ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتـنبوا الطاغوت( 

“Mi smo svakom narodu poslanika poslali: Allaha obožavajte a taguta se klonite.”

I kaže:

 فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى

“Ko zanijeka (učini kufr u) taguta, a bude mu’min (vjernik) u Allaha – uhvatio se za najčvršću vezu koja se neće prekinuti.” (Bekare, 256)

Šejh Muhammed ibn Abdil Vehhab kaže: „Znaj da insan neće  postati vjenikom osim kufrom u taguta a dokaz tome su riječi Uzvišenog…“ potom je šejh spomenuo prethodni ajet. (Medžmuatu et-tevhid, 1/14)

Šejh Sulejman ibn Sehman kaže: „Uzvišeni je pojasnio da se za najčvrću vezu drži onaj ko je učinio kufr u taguta. Uzvišeni je prvo spomenuo kufr u taguta prije vjerovanja u Allaha zbog toga što neko može tvrditi da vjeruje u Allaha a ne kloni se taguta. Njegova tvrdnja je tada lažna. Uzvišeni kaže :

“Mi smo svakom narodu poslanika poslali: Allaha obožavajte, a taguta se klonite.”

Uzvišeni nas obavještava da su svi poslanici poslati sa naredbom da se ljudi klone taguta . Ko se ne kloni taguta taj je oprečan svim vjerovjesnicima. Kaže Uzvišeni:

) والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى (

“One koji se klone da taguta obožavaju i Allahu se povrate – njih čekaju radosne vijesti.”

U ovim ajetima je nekoliko dokaza koji na više različitih načina ukazuju na obavezu klonjenja taguta. A pod klonjenjem od taguta se misli na neprijateljstvo prema njemu i mržnju srcem, kuđenje jezikom, njegovo odstranjivanje rukom kada je čovjek to u stanju , i njegovo napuštanje. Ko tvrdi da se kloni taguta a ovo ne čini taj nije iskren.” (Ed-Durerus-senijje, 10/502)

Šejh Abdur-Rahman ibn Hasen kaže: „Tevhid predstavlja kufr u svakog taguta kojeg obožavaoci obožavaju mimo Allaha… Jer kufr u taguta je rukn (stub) tevhida, pa ukoliko nema ovog rukna čovjek neće biti muvehhid. A tevhid je osnova imana na osnovu čije prisutnosti djela bivaju ispravna, a na osnovu njegove neprisutnosti neispravna.” (Fethul Medžid)

Govor uleme o ovoj temi je dug a nama je samo cilj ukazati da je Uzvišeni Allah čovjeka obavezao da  učiniti kufr u taguta i da ga se kloni.

Druga stvar na koju je isto tako veoma važno ukazati jeste činjenica da svako zakodavstvo mimo Šerijata kao i svaki zakon koji je oprečan Allahovom šerijatu predstavlja taguta kojeg čovijek treba zanijekati i kloniti ga se.

Ibnul Kajjim, rahimehullahu teala, kaže:  „Ko se parniči ili sudi nečim drugim mimo onoga što je došlo Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, takav sudi tagutom i parniči se pred njim, a Uzvišeni nam je naredio da se klonimo taguta pa kaže:

“One koji se klone da taguta obožavaju i Allahu se povrate – njih čekaju radosne vijesti.”

Suđenje šerijatom (zakonodavstvom) taguta je vid ibadeta za kojeg nam Uzvišeni naređuje da ga ostavimo i da ga se klonimo.“ (I'lamu el muvekki'in, 1/49)

Šejh Abdullah ibn Abdir-Rahman Ebu Betin, rahimehullahu teala, kaže: „Ime taguta obuhvata sve što se obožava mimo Allaha, svakog kolovođu u zabludi koji poziva svojoj zabludi i predstavlja je lijepom. Pojam taguta takođe obuhvata sve ono što ljudi postave među sobom od džahilijjetskih sudova koji su oprečni sudu Allaha i Njegova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.“ (Medžmuatu et-tevhid, 500)

Šejh Abdur-Rahman es-Sadi, rahimehullahu teala, kaže: „Svaki sud mimo šerijata je tagut.“ (Tejsirul Kerimi el-Mennan, 1/363)

U fetvi Stalne komisije za fetve na čelu sa šejhom Bin Bazom, rahimehullahu teala, stoji: „ Pod tagutom u riječima Uzvišenog „Žele da im se pred tagutom sudi“, se cilja na sve što odstupa od Allahove Knjige i sunneta Njegova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i parniči pred laičkim sistemima i zakonima ili nasljednom tradicijom i adetima ili glavešinama plemena da bi presudili među njima. Otuda postaje jasno da sistemi koji su postavljeni da se sudi njima a koji su oprečni Allahovom zakonodavstvu, potpadaju pod pojam taguta.“ (Fetve Stalne komisije za fetve, 1/542)

Šejh Usejmin, rahimehullahu teala, kaže: „Tagut je sve što se suprostavlja sudu Allaha i Njegova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, jer ono što se suprostavlja sudu Allaha i Njegova Poslanika je prevazilaženje granice (tugjan) i nasrtanje na sud Onoga kome pripada sud i kome se sve vraća a to je Uzvišeni Allah.“ (Medžmuatu fetava ve resail, 1/39)

Na osnovu ovih citata uleme, kao i puno drugih koje ne možemo spomenuti kako se odgovor ne bi oduljio, postaje jasno da je zakon koji je oprečan Šerijatu tagut kojeg je čovjek dužan zanegirati i odreći ga se i umjesto njega uspostaviti Šerijat, a ne štititi ga, čuvati i raditi po onome što on nalažea, a što se suprostavlja Šerijatu (što je prevashodni posao policije).

“Doći će vam namjesnici koji će sebi približavati loše ljude i odgađati namaz od njegova vremena. Ko od vas zatekne to vrijeme neka im ne bude arrif (obavještajac), policajac, džabija (onaj koji sakuplja imetak od ljudi) ili blagajnik.” (Hadis bilježi Ibn Hibban u svom Sahihu, a šejh Albani ga ocjenjuje vjerodostojnim u svojoj knjizi Silsiletu es-sahiha)

Nakon ova dva bitna uvoda ostaje nam da pojasnimo prirodu posla jednog policajca u okrilju sekularističkog, demokratskog ili nekog drugog nevjerničkog sistema i režima. Ko pogleda suštinu onoga čime se bavi polacija može lahko zaključiti sljedeće stvari:

– Oni su budno oko koje nadzire laički, kafirski zakon. Oni ga štite, učvršćuju i sprovode svom snagom.

– Oni su stubovi koji učvršćuju prijesto taguta koji se njima štiti od pridržavanja Šerijata i njegova sprovođenja.

– Oni su njegova snaga i pomagači koji ga pomažu u sprovođenju kafirskih zakona i ohalaljivanja (dozvoljavanja) harama poput riddeta (otpadništva), alkohola, kamate i tako dalje.

– Oni su ti koji napadaju svakog Allahovog roba koji negira taguta i njihov širk, koji nastoji da potpomogne vjeru koju su ovi odstranili i da uspostavi  Allahov šerijat.

– Oni su ti koji će svakog Allahovog roba koji poziva u Allahovu vjeru i pomoć potlačenim muslimanima svrstati u teroriste i strpati u zatvor.

– Oni su ti koji će svaku muslimansku zajednicu, pa maker ona bila mala, koja želi živjeti po Allahovoj vjeri i sunnetu Njegova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, napasti svim snagama, i privesti ih kako bi im se sudilo zbog “izlaženja iz okrilja njihova zakona (tj. taguta)” ili “njegova kršenja”.

Dakle, suština njihova posla jeste sprovođenje i čuvanje laičkog zakona koji je tagut kako smo to vidjeli iz prethodnih citata uleme. Pa kako osoba koja za sebe tvrdi da je musliman može raditi posao koji se kosi sa prvim ruknom šehadeta, negacijom taguta, pod kojim potpada i laički zakon, koji se obožava mimo Allaha?!

Allah mu naređuje da se taguta kloni a on ga sprovodi, štiti i čuva! Joše jednom ponavljam riječi šejha Sulejmana koji kaže: “U ovim ajetima je nekoliko dokaza koji na raznovrstan način ukazuju na obavezu klonjenja taguta. A pod klonjenjem od taguta se misli na neprijateljstvo prema njemu i mržnju srcem , kuđenje jezikom, njegovo odstranjivanje rukom kada je čovjek to u stanju , i njegovo napuštanje. Ko tvrdi da se kloni taguta a ovo ne čini taj nije iskren.” (Ed-Durerus-senijje, 10/502)

Kako da policjac zanijeka taguta kada ga on sprovodi, štiti i čuva?!

Na osnovu pomenutog kažemo da je posao policajca u okrilju ovih laičkih sistema stvar koja se kosi sa islamom, ruši šehadet i predstavlja djelo kufra koje onoga ko za sebe tvrdi da je musliman izvodi iz Allahove vjere.

Svaki musliman mora znati da je najveća korist očuvanje njegova dina i tevhida te klonjenje širka i taguta a da je najveća šteta činjenje širka i obožavanje taguta. Stoga se rad u policiji ne može opravdati činjenicom da musliman koji uđe u policiju može doprinijeti neki hajr jer se hajru kojeg će on doprinijeti ne može dati prednost nad najvećim hajrom i naredbom a to je da se taguta klonimo i da ga ne sprovodimo ili štitimo. S druge strane, sprovođenje taguta i rad po onome što on nalaže jeste šteta koju ne može „zakripiti“ i nadmašiti pojedina dobra djela koja eventualno policajac može učiniti. Kada bi čovjeku bilo rečeno: Uradi djelo kufra i povjerovaće čitav svijet, opet mu ne bi bilo dozvoljeno da uradi djelo kufra pored tako velike koristi jer će čitav svijet povjerovati.

Ono što je posebno čudno od strane pojedinih daija (islamskih misionara) jeste to što oni kada govore o poslu policajca više pažnje pridaju brijanju brade kao uvjet za rad u policiji a ne obaziru se na ono što je krupnije i veće od toga, a to je čuvanje i sprovođenje laičkog sistema. Subhanallah, pa zar je brijanje brade veći grijeh od čuvanja i sprovođenja taguta?! Napiše se i po nekoliko redova kao odgovor na ovo jako opasno pitanje, a gotovo da se i ne navede ajet ili hadis već se samo govori o nekoj zamišljenoj maslehi (koristi) koja se ne može porediti sa štetom koja rezultira bavljenjem ovim poslom.

Ako je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zabranio da čovjek bude policajac u okrilju  islamske države čiji je vladar musliman ali nasilnik, šta bi tek Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao o policajcu u okrilju nevjerničke države čiji je posao uspostavljanje taguta i njegovo čuvanje?!

Od Ebu Hurejre, radijellahu anhu, se prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Doći će vam namjesnici koji će sebi približavati loše ljude i odgađati namaz od njegova vremena. Ko od vas zatekne to vrijeme neka im ne bude arrif (obavještajac), policajac, džabija (onaj koji sakuplja imetak od ljudi) ili blagajnik.” (Bilježi ga Ibn Hibban u svom Sahihu, a šejh Albani ga ocjenjuje vjerodostojnim u svojoj knjizi Silsiletu es-sahiha)

Pogledaj kako Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zabranjuje da čovjek radi kao policajac u okrilju islamske ali zulumćarske države (vlasti), pa šta tek ostaje onome ko kao policajacac želi da radi u okrilju nevjerničke države?!

Na kraju ostaje da još jednom upozorimo i posavjetujemo svakog policajca da se udalji od ovoga posla, da bude svjestan da je opskrba u Allahovim rukama i da njegov rizk niko ne može spriječiti niti uskratiti. Znaj, da je po nas muslimane tvoj boravak u policiji bolji za nas gledano s dunjalučke strane, ali mi ne želimo da ti budeš poput svijeće koja će drugima osvijetliti put a sama sagorjeti, da mi od tebe vidimo kakvog hajra a da sebe izlažeš džehennemskoj vatri i Allahovoj srdžbi.

Na pitanje odgovorio: Šerijatski odbor portala Put vjernika

 

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz