Šta treba učiti i raditi onaj ko je pogođen šejtanskom vesvesom

Popularno na sajtu


Prenosi Abdullah bin Mes'ud da je Poslanik, sallalahu alejhi ve sellem, rekao: “Melek ima utjecaj na čovjekovo srce, a i šejtan ima svoj utjecaj. Utjecaj meleka se izražava u vršenju dobra, očitovanjem istine i nadom u lijepu nagradu, a utjecaj šejtana se manifestira u rađenju loših djela, poricanju Istine i gubljenju nade u Allahovu milost. Pa kada, u sebi osjetite utjecaj meleka, zahvalite Allahu i tražite od Njegove dobrote, a kada osjetite utjecaj šejtana, utječite se Allahu od njega i molite za oprost.”1

17Reče mu Osman ibn Ebu el-‘As, radijallahu anhu: ‘Šejtan me sprječava od namaza i učenja.’ Poslanik, sallalahu alejhi ve selle, reče: “Toga šejtana zovu Hinzeb, pa kada ga osjetiš, prouči: E'uzu billahi mine-š-šejtan er-radžim. Utječem se Allahu od prokletog šejtana i pljucni tri puta na lijevu stranu.”2

Ashabi su se žalili Poslaniku, sallalahu alejhi ve sellem, da jedan od njih osjeća sumnju u sebi, tako da više voli da sagori nego da priča o tome. Poslanik, sallalahu alejhi ve sellem, reče: “Allahu ekber, Allahu ekber! Hvala Allahu koji je od šejtanove spletke napravio samo vesvesu.”3

Poslanik, sallalahu alejhi ve sellem, je uputio onoga koga je šejtan navratio da se pita odakle potiče, kada mu se kaže: Allah je stvorio ljude, a ko je stvorio Allaha? da uči:

“On je Prvi i Posljednji i Zahir i Batin, i On zna sve.” (El-Hadisi, 3)

Prenosi se da je Ebu Zumejl pitao Ibn Abbasa, radijallahu anhu: ‘Šta je to što osjećam u prsima?’ A šta to? – upita Ibn Abbas, radijallahu anhu. ‘Tako mi Allaha neću da pričam o tome’ – reče. Ibn Abbas, radijallahu anhu, upita: ‘Je li to sumnja?’ ‘Da’ – odgovorio je. ‘Niko se toga nije spasio, čak je Allah objavio:

“A ako sumnjaš u ono što ti objavljujemo, upitaj one koji čitaju Knjigu, prije tebe objavljenu. Tebi Istina od Gospodara tvoga dolazi, i nikako ne budi od onih koji sumnjaju.” (Junus, 94)

‘Kada osjetiš nešto od toga u sebi, reci: On je Prvi i Posljednji …’ – reče Ibn Abbas, radijallahu anhu.

Tim ajetom Poslanik, sallalahu alejhi ve sellem, je podučio ashabe da neprekidni beskrajni lanac stvaranja nije ispravna teorija prema zdravom razumu i da stvorenja potiču od Prvog prije koga nije bilo ništa, a završavaju kod Posljednjeg iza koga nema ništa.

Allahovo, dželle šanuhu, ime Zahir znači da je On uzvišen iznad kojeg nema ništa. Batin označava obuhvatanje svih stvari na način da mu ne promiče ništa, a da postoji nešto prije Njega što ima svoj utjecaj, onda bi to bilo gospodar koji stvara. Zato se sve vraća Tvorcu koji je neovisan od drugih, a sve je ovisno o Njemu. Onome ko Sam Svojom voljom vlada, a sve se vlada po Njegovoj volji, koji Sam po Sebi postoji, Beskrajni koji nema početka, a sve ostalo je nastalo iz ništa, koji Sam po Sebi živi, a sve živi po Njegovoj volji.

Poslanik, sallalahu alejhi ve sellem, kaže: “Ljudi raspravljaju dok neko od njih ne kaže: ‘Allah je stvorio stvorenja, a ko je stvorio Allaha?’, pa ko bude to pitao, neka se utječe Allahu od prokletoga šejtana (tj. nek kaže: E'uzu billahi mine-š-šejtan er-radžim) i neka prekine.4 Uzvišeni Allah, kaže:

“A kada šejtan pokuša da te na zle misli navede, ti zatraži utočište u Allaha.”  (Fussilet, 36)

Postoje dvije vrste šejtana: jedni koji se vide očima i pripadaju ljudima (tj. to su zli ljudi, op.PV) a zatim i oni drugi nevidljivi – koji pripadaju džinnima.

Zato je Allah, dželle šanuhu, naredio Svom Poslaniku, sallalahu alejhi ve sellem, da otklanja ljudsko zlo izbjegavanjem, isprikom i činjenjem dobra, a šejtansko zlo traženjem utočišta kod Allaha, dželle šanuhu. O ovim dvjema vrstama se govori u suri El -A'raf (ajeti 199 i 200),  El-Mu'minun (ajeti 96-98) i Fussilet (ajeti 34-36)

Samo skrušeno treba zaštitu tražiti ili dobrim
uzvratiti to je dobro koje se traži.
Jedno je lijek za bolest koja se vidi
a drugo lijek za bolest nevidljivu.

Iz knjige: ‘Opskrba za ahiret’, str: 167-169.
Autor: Ibn Kajjim el-Dževzije, rahimehullah
Obrada: Put vjernika

Fusnote:

1. Tirmizi, Fi tefsiri sureti-l-Bekare, hadis br. 2988; Nesai, EI-Kubra, hadis br. 11051. Lanac prenosilaca ovoga hadisa je slab, ali je vjerodostojno prenesen kao izreka Abdullaha ibn Mes'uda.

2. Muslim: Kitabu es-selami, poglavlje Et-Teavvuz min šejtani el-vesvese fi es-salati, hadis br. 2203.

3. Ahmed, Musned, 1/2097 s lancem prenosilaca odgovarajućim uslovima Buharije i Muslima; Ebu Davud: Kitabu el-edebi, badis br. 5112; Nesai, EI-Kubra, badis br. 6/10505 i Amelu el-jevmi ve-l-lejle, hadis br. 672.

4. Buhari: Kitabu bedi’ el-halki, poglavlje Sifeti lblisi ve džunudih, badis br. 3276; MusLim: Kitabu el-iman, badis br. 135; Ebu Davud: Kitabu es-sunne, poglavlje Fi el-džehmijje, hadis br. 4721; Nesai, El-Kubra, badis br. 6/10499.

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz

%d