Hadisi koji se prenose o učenju subhanallah, elhamdulillah i Allahu ekber nakon namaza

Popularno na sajtu

Hadisi koji se prenose o učenju tesbiha, tahmida i tekbira nakon namaza

Postoji nekoliko oblika učenja tesbiha (subhanallah), tahmida (elhamdulillah), tekbira (Allahu ekber) i tehlila (la ilahe illallahu…):

Prvi oblik: Da kažeš subhanallah 33 puta, elhamdulillah 33 puta, i Allahu ekber 34 puta. Hadis o tome bilježi imam Muslim od Kaba ibn Udžre da je rekao Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: „Riječi nakon svakog namaza, ko ih izgovori neće razočaran biti: 33 tesbiha, 33 tahmida, i 34 tekbira.“

Drugi oblik: Da kažeš 33 puta subhanallah, 33 puta elhamdulillah, 33 puta Allahu ekber a potom: la ilahe illallahu vahdehu la šerike lehu. Lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli šejin kadir – Nema drugog boga osim Allaha Jedinog Koji nema druga. Njemu pripada sva vlast i sva hvala i On sve može.

Hadis o tome bilježi takođe imam Muslim od Ebu Hurejre, radijellahu anhu, da je rekao Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: „Ko na kraju namaza prouči tesbih 33 puta, tahmid 33 puta, i tekbir 33 puta, to je devedeset i devet, pa izgovori La ilahe illalahu vahdehu la šerike leh lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli šejin kadirNema drugog boga osim Allaha Jedinog Koji nema druga, Njemu pripada sva vlast i sva hvala i On sve može, tako namirujući na stotinu, bit će mu oprošteni grijesi pa makar ih bilo koliko morske pjene.“

Treći oblik: Da kažeš po 33 puta subhanallah, elhamdulillah i Allahu ekber bez učenja la ilahe illallahu….

Hadis o tome bilježi Buhari i Muslim od Ebu Hurejre, radijellahu anhu, da su siromašni ashabi došli Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i rekli: „Allahov Poslaniče, bogataši stekoše visoke stepene i trajne blagodati. Klanjaju kao što i mi klanjamo, poste kao što i mi postimo, i imaju viška imetka s kojim obavljaju hadž i umru, bore se na Allahovom putu i udjeljuju.“ Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem im reče: “Hoćete li da vas nečemu podučim čime ćete stići one koje su vas pretekli i prestići one koji su iza vas i niko od vas neće bolji biti osim ako bude isto radio što i vi radite!?“ „Dakako, Allahov Poslaniče!“ – odgovoriše oni. Poslanik a.s. reče: „Recite na kraju svakog namaza trideset i tri puta subhanallah, elhamdulillah i Allahu ekber.“ Pa smo se potom razišli te su neki rekli da trebamo reći 33 puta subhanallah, 33 puta elhamdulillah a 34 puta Allahu ekber. Pa sam se vratio Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, te mi on reče: „Reći ćeš 33 puta subhanallah, 33 puta elhamdulillah i 33 puta Allahu ekber, da svaku od njih izgovoriš 33 puta.“

Četvrti oblik: Da pomenute riječi izgovoriš 10 puta. Hadis o tome bilježi Ebu Davud od Abdullaha ibn Amra da je rekao Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: „Dvije vrline, ili dva svojstva, neće voditi računa o njima rob musliman a da neće ući u Džennet. A malo je onih koji rade po njima. Da na kraju svakog namaza kaže 10 puta subhanallah, 10 puta elhamdulillah, i 10 puta Allahu ekber.“

Peti oblik: Da 25 puta kažeš subhanallah, elhamdulillah 25 puta, Allahu ekber 25 puta, i la ilahe ilallah 25 puta. Hadis o tome bilježi Nesai od Zejda ibn Sabita da je rekao: „Naređeno nam je bilo da nakon svakog namaza kažemo 33 subhanallah, 33 puta elhamdulillah i 34 puta Allahu ekber. Potom je nekom od ensarija došao čovjek u snu i rekao mu: ‘Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, vam je naredio da nakon svakog namaza kažete 33 puta subhanallah, 33 puta elhamdulillah i 34 puta Allahu ekber?’ ‘Da’ – odgovori mu on. Čovjek mu tada reče: ‘Proučite to po 25 puta i još dodajte tehlil (la ilahe illallah).’ Kada je osvanuo ensarija je došao Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i obavijestio ga o onome što je vidio u snu. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, tada reče: ‘Tako i postupite’.“

Šesti oblik: Da 33 puta kažeš subhanallah, 33 puta elhamdulillah, 33 puta Allahu ekber zatim stoti put la ilahe illallah, a potom još 10 puta la ilahe illallah. Međutim ovaj oblik nije vjerodostojan zbog slabosti ovog hadisa kojeg bilježi Tirmizi od Abdullaha ibn Abbasa da su siromašni ashabi došli Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i rekli: „Allahov Poslaniče , bogataši klanjaju kao što i mi klanjamo, poste kao što i mi postimo, i imaju viška imetka kojeg udjeljuju i njime oslobađaju roblje.“ Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, im reče: „Kada završite sa namazom recite subhanallah 33 puta, elhamdulillah 33 puta, Allahu ekber 33 puta, i la ilahe illallah 10 puta. Tako ćete stići one koji su vas prestigli a neće vas stići oni koji dođu poslije vas.“

Sedmi oblik: Oko njega postoji razilaženje koje se veže za shvatanje značenja hadisa. Da se 33 puta izgovori subhanallah, elhamdulillah i Allahu ekber. Neki su učenjaci rekli da je značenje hadisa da se sve zajedno izgovori 33 puta, tj. da se subhanallah izgovori 11 puta, elhamdulillah 11 i Allahu ekber 11. Međutim ovaj rivajet nije vjerodostojan. Ispravno je da se svaki od pomenutog zikra izgovori po 33 puta što ukupno iznosi 99. Ovakav način se vjerodostojno prenosi od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.


Iz djela: “Fetve o namazu – odabrani stavovi šejha Sulejmana el Ulvana”
Prijevod: Put vjernika

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz