ISLAM nasuprot demokratije

Popularno na sajtu

ISLAM

Islam je božanski način života poslan cijelom čovječanstvu:

Islam dolazi od korijena arapske reči istislam, što znači pokoravanje (pokoriti se). Poslan je od strane Svevišnjeg Boga, putem meleka (anđela) Džibrila (Gabrijela), posljednjem poslaniku Muhammedu (neka je Božiji mir i spas na njega), prije 1400 godina. On poziva čovječanstvo da se pokori njihovom Stvoritelju, time što će Ga priznati kao Jedinog pravog Boga; ovo podrazumijeva izvršavanje Njegovih naredbi i distanciranje sebe samih od lažnih religija i običaja. To je kompletan način života, koji istinski živi jednoću Boga i to ne samo priznajući Njega kao Stvoritelja nego i izdvajanjem Njegovih imena, atributa i svojstava koje isključivo Njemu pripadaju.

Islam štiti čast žena:

Islam štiti i osigurava čast žena. Njihov položaj u društvu se promatra kao vodeći i uspješan upravo zbog njihove osnovne uloge kao majke; one nisu eksploatisane kao poslovni alati i seksualni objekti; žene su igrale presudne uloge u povijesti islama kao učitelji, suci i doktori. Sudeći po listi novina The Times (2007) u SAD-u broj žena koje prihvaćaju islam nadmašuje četiri puta broj muškaraca.  

Islam čuva život:

Islam štiti život zabranjujući ono što će nezakonito da mu šteti; on također, jedinstveno prepoznaje i propagira prava fetusa (nerođenog djeteta).
Allah, subhanehu we te'ala, u Ku'anu kaže:
“Reci: “Dođite da vam kažem šta vam Gospodar vaš propisuje; da Mu ništa ne pridružujete, da roditeljima dobro činite, da djecu svoju, zbog neimaštine, ne ubijate – Mi i vas i njih hranimo – ne približujte se nevaljalštinama, bile javne ili tajne; ne ubijajte onog koga je Allah zabranio ubiti, osim kada to pravda zahtijeva – eto, to vam On preporučuje da biste razmislili.” (Prijevod značenja, Al-An'am, 151)  

Islam rješava pitanja siromaštva i iskorjenjiva korupciju:

Islam u detalje objašnjava 55 zabranjenih poslovnih transakcija osiguravajući da su sva stečena bogatstva ispravna (halal). On također smanjuje jaz siromaštva obavezujući distribuciju bogatsva i zabranu njihovog prikupljanja. Islam posjeduje perfektnu ravnotežu između privatnog i javnog posjedovanja.
Allah, subhanehu we te'ala, kaže u Kur'anu:
“O vjernici, jedni drugima na nedozvoljen način imanja ne prisvajajte – ali, dozvoljeno vam je trgovanje uz obostrani pristanak – i jedni druge ne ubijajte! Allah je, doista, prema vama milostiv. (Prijevod značenja, An-Nisa, 29)  

Islam pročišćava um:

Islam pruža pravi mir i smirenost u srcu pojedinaca pružajući sveobuhvatan vodič života kao i odgovore na svrhu našeg postojanja, što slijedi, obožavanje i povinovanje nikome drugom osim Onome koji nas je stvorio – Allahu.
Allah, subhanehu we te'ala, u Kur'anu kaže:
“Džine i ljude sam stvorio samo zato da Mi se klanjaju. “ (Prijevod značenja, Ad-Dariyat, 56)


 

DEMOKRATIJA  

Demokratija je lažna religija 21. stoljeća:

Demokratija je nova, lažna religija 21. stoljeća koja ugrožava svetost Svevišnjeg Allaha (Boga), ona Bogu pripisuje sudruga, dajući Njegovo isključivo zakonodavno pravo ljudima i ograničava muškarce i žene. Ovo narušava jednoću Boga dijeleći Njegova božanska prava sa stvorenjima, pa je samim tim demokratija politeistička religija.
Demokratija ne smatra bitnim postojanje Boga ili Njegove zapovijedi u društvu, zato je ateizam vrlo popularan pravac; dozvoljava obožavanje idola, drveća, pa čak i životinja, onoliko dugo koliko to obožavanje ne dolazi u sukob s naredbama svog vrhovnog zapovjednika, poznatog kao Predsjednik Države (Ustav, Premijer, Parlament, op.PV.).  

Demokratija narušava čast žena:

Demokratija vrlo malo čini da zaštiti čast žena u društvu. Aktivno ih ponižava kao poslovne alate i seksualne objekte. Jednaka prava i slobode su podkvotne fraze korištene da opravdaju ovaj ponižavajući način života, koji na žalost vodi ka poražavajućim posljedicama kao što su silovanja i napadi.
Prema British Crime Survey 2000 (Britanski pregled kriminala za 2000. godinu), svaka je 20-ta žena izjavila da je bila silovana od 16. godine.  

Demokratija uništava žvote:

Život pod demokratijom ima vrlo malo vrijednosti, posebno za one koji su uhvaćeni u nepravednim ratovima, poslanim da služe nacionalnim interesima. Aktivisti za ljudska prava su vrlo površni, čak šta više, ne priznaju prava fetusa (nerođenog djeteta).
Dokumentirano je da su SAD snage u Iraku i Afganistanu ubile 840 000 civila od 2001. godine, a u Britaniji svake godine se izvede 180 000 abortusa (tj. ubije se 180 000 nerođene djece, op.PV.).  

Demokratija povećava siromaštvo i korupciju:

Demokratija ne pravi razliku između dozvoljenog i nedozvoljenog imetka i kao rezultat toga dozvoljava prodaju alkohola, upotrebe osiguranja i kamate. Ovo korumpira društvo i povećava jaz između siromašnih i bogatih.
Po Oxfam listi, 13.5 miliona ljudi u Britaniji živi u siromaštvu.  

Demokratija zagađuje um:

Umovi pojedinaca koji žive pod demokratijom su modulirani, tako da imaju sekularni pogled na život; ovo vodi zabludama o svrsi postojanja, što prouzrokuje depresije i samoubistva.
The Samaritans proračunava da se u Velikoj Britaniji dogodi po jedno samoubistvo svakih 82 minuta.  

Izvor: Supporters of sunnah

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz