Ispravno i pogrešno poimanje riječi La ilahe illallah

Popularno na sajtu

Dokaz za ove riječi: Uzvišeni Allah kaže:

“Allah svjedoči da nema drugog istinskog boga osim Njega – a i meleki i učeni – i da On postupa pravedno. – Nema istinskog boga osim Njega, Silnog i Mudrog!” (Prijevod značenja Ali Imran, 18.)

Također kaže:

“Znaj da nema istinskog boga osim Allaha!” (Prijevod značenja Muhammed, 19.)

Značenje ovih riječi: “Nema drugog istinskog boga osim Allaha.”

Druga neispravna, često upotrebljavana značenja:

  1. Nema boga osim Allaha. Ovo značenje je neprecizno, jer činjenica je da postoje božanstva koja se obožavaju, iako toga nisu dostojna. Osim toga, ukoliko ne bismo naglasili “istinskog boga”, moglo bi se shvatiti da se Uzvišeni Allah može obožavati na istinski i na neistinski način, odnosno ispravno i neispravno, što je pogrešno.
  2. Nema stvoritelja mimo Allaha. Također, i ovo značenje je neprecizno i ono je samo jedan dio ispravnog značenja riječi la ilahe illallah, jer ukoliko bi ovo bilo pravo značenje tih riječi, ne bi Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve ala alihi ve selleme, ratovao protiv svog naroda, Kurejšija, koji su priznavali Allaha, subhanehu ve te’ala, za Istinskog Stvoritelja.
  3. Nema vladara mimo Allaha. I ovo značenje je nepotpuno i njime se ne namjerava značenje riječi la ilahe illallah, jer ukoliko bi se Uzvišeni Allah i smatrao jedinim Vladarom i Onim Koji svima sudi, a pored njega obožavao se drugi, ne bi se postigao tevhid, Allahova, subhanehu ve te’ala, jednoća.

Sastavni dijelovi riječi la ilahe illallah:

  1. Negacijanema istinskog boga. Tj. da negiraš činjenje ibadeta bilo kome drugom mimo Allaha.
  2. Potvrdaosim Allaha. Tj. da potvrdiš dostojnost ibadeta samo Uzvišenom Allahu, Jedinom Koji nema sudruga.

Dokaz za ovo su riječi Uzvišenog: “Onaj koji ne vjeruje u taguta” – ovo je negacija, dok su riječi: “a vjeruje u Allaha” – potvrda, “drži se za najčvršću vezu. “ (Prijevod značenja El-Bekare, 256.)

Također, riječi Uzvišenog:

“A kad Ibrahim reče ocu svome i narodu svome: ‘Nemam ja ništa s onima kojima se vi klanjate'“ – ovo je negacija, dok su riječi: “ja se klanjam samo Onome Koji me je stvorio” – potvrda, “jer će mi On, doista, na Pravi put ukazati.” (Prijevod značenja Ez-Zuhruf, 26. -27.)

Kada će čovjeku koristiti riječi la ilahe illallah?

  1. Kada spozna njihovo značenje.
  2. Kada bude radio po onome što one zahtijevaju i čemu pozivaju, a to je činjenje ibadeta samo Allahu, subhanehu ve te’ala, i ostavljanje ibadeta svemu drugom mimo Njemu, subhanehu ve te’ala.

Autor: Abdullah b. Ahmed el-Havil

Iz knjige: Olakšano poimanje tevhida

Priprema i naslov: Put vjernika

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz