Osnove tewhida i akide

Popularno na sajtu

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

 

1) Ako te neko upita: Ko je tvoj Stvoritelj?

Reci: Allah je stvorio mene i sve što postoji. Dokaz tome su Allahove riječi (u prijevodu značenja): “Allah je Stvoritelj svega i On upravlja svim.” ( Ez-Zummer, 62).

 

2) Ako te neko upita: Ko je tvoj Bog?

Reci: Allah je moj Bog, On je Bog svega. Dokaz za ovo jesu Allahove riječi (u prijevodu značenja): Reci:”Zar da za Gospodara tražim nekog drugog osim Allaha, kad je On Gospodar svega”? ( El-En'am, 164 )

3) Ako te neko upita: Zašto te je Allah stvorio?

Reci: Allah je sve nas stvorio samo da Ga obožavamo. Argument za ovo jesu Allahove riječi (u prijevodu značenja): “Džine i ljude sam stvorio da Me obožavaju.” ( Ez-Zarijat, 56).

4) Ako te neko upita: Koja je tvoja vjera?

Reci: Moja vjera je islam, jedina priznata vjera kod Gospodara. Dokaz za ovo jesu riječi Uzvišenog (u prijevodu značenja) : “Allahu je prava vjera jedino – islam…(Ali Imran, 19 ). Zatim Allah, subhanehu we te'ala, u drugom ajetu kaže : “On je poslao poslanika Svoga s uputom i pravom vjerom da bi je uzdigao iznad svih vjera…” (Et-Tewba, 33). I još jedan dokaz, gdje Allah, subhanehu we te'ala, kaže (u prijevodu značenja): “A onaj ko želi neku drugu vjeru osim islama, neće mu biti primljena, i on će na onom svijetu nastradati” (Ali Imran, 85).

 

5) Ako te neko upita: Ko je tvoj Poslanik?

Reci: Moj poslanik i poslanik ovog ummeta je Muhammed, sallAllahu alejhi we sellem, Allahov Poslanik. Dokaz tome jesu riječi Uzvišenog (u prijevodu značenja): “Muhammed nije roditelj ni jednom od vaših ljudi, nego je Allahov poslanik i posljednji vjerovjesnik – a Allah sve dobro zna” (El-Ahzab, 40)

6) Ako te neko upita: Koja je prva obaveza Allahovog roba prema Allahu, subhanehu we te'ala?

Reci: Prva i osnovna obaveza je učenje tewhida. Dokaz za to je hadis kojeg prenosi Ibn Abbas, radijAllahu anhu: “Kad je Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem, poslao Muaza ibn Džebela u Jemen, rekao mu je: Ti ideš kod grupe ljudi od jevreja i kršćana. Neka prva stvar u kojoj ćeš ih pozivati bude jednoća Stvoritelja (da obožavaju Allaha i ne pripisuju mu druga).‘ “ Hadis bilježe Buharija i Muslim.

7) Ako te neko upita: Šta znače riječi la illahe illAllah?

Reci: Značenje ovih riječi je, da niko ne zaslužuje da se obožava sem Allaha, subhanehu we te'ala. Dokaz tome su riječi Uzvišenog (u prijevodu značenja): „Znaj da nema boga osim Allaha …” (Muhammed,  19). Zatim drugi dokaz: „To je zato što je Allah – istina, a oni koje oni, pored Allaha obožavaju – neistina, i zato što je Allah uzvišen i velik” (El-Hadždž, 62).

8) Ako te neko upita koje značenje imaju riječi Muhemmedun resulullah?

Reci: Njihovo značenje je da je Muhammed, sallAllahu alejhi we sellem, Allahov Poslanik koji je poslan čitavom čovječanstvu, bilo da su u pitanju ljudi ili džini. Dokaz za to su riječi Allaha, subhanehu we te'ala, (u prijevodu značenja): “Mi smo te poslali svima ljudima …” (Sebe’, 28). Mi se moramo potpuno pokoriti njemu i držati što dalje od onoga što je on (Poslanik) zabranio. Dokaz tome su riječi Uzvišenog (u prijevodu značenja): „Reci: “Pokoravajte se Allahu i pokoravajte se Poslaniku (Muhammedu)…” (En-Nur, 54). Ebu Hurejre, radijAllahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem, rekao: „Ono što vam zabranim, toga se klonite, a ono što vam naredim uradite što više možete. (Buharija i Muslim). Također, Allah, subhanehu we te'ala, u Kur'anu kaže (u prijevodu značenja): „I puhnut će se u rog, pa će oni iz grobova prema Gospodaru svome pohrliti, govoreći: Teško nama! Ko nas iz naših grobova oživi? Eto ostvaruje se prijetnja Milostivog, poslanici su istinu govorili”! (Ja-sin, 51-52).

9) Ako te neko upita: Koje je pravo koje Allah, subhanehu we te'ala, ima kod Svojih robova?

Reci: Pravo koje Gospodar, subhanehu we te'ala, posjeduje kod Svojih robova jeste da oni (robovi) moraju obožavati Allaha jedinog ne čineći Mu širk. Dokaz za to je hadis kojeg prenosi Muaz ibn Džebel, radijAllahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem, rekao: “Allahovo pravo kod Njegovih robova jeste da ga obožavaju i da Mu širk ne čine. A pravo koje robovi imaju kod Allaha jeste da On ne kazni nikoga od onih koji Mu ne čine širk.” (Buharija i Muslim).

 

10) Ako te neko upita: Šta je širk?

Reci: Širk je obožavanje nekog ili nečeg drugog mimo Allaha, subhanehu we te'ala. Tako da svaki ibadet (djelo ili riječi koje Allah voli) koji se posveti nekom drugom mimo Allaha, subhanehu we te'ala, jeste širk. Dokaz za ovo su riječi Gospodara Uzvišenog: „I Allaha obožavajte i širk Mu ne činite” (En-Nisa’, 36).

11) Ako te neko upita: Kakav tretman imaju osobe koji slikaju (crtaju) ljude, životinje i sve što posjeduje dušu ?

Reci: Slikanje stvari koje posjeduju dušu jedan je od velikih harama. Dokaz za  ovo je hadis kojeg prensi Ibn Mesud, radijAllahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem, rekao: „Zaista ljudi koji će biti najteže kažnjavani na Sudnjem danu su oni koji slikaju (crtaju) portrete, likove …” (Buharija i Muslim). I još jedan hadis u kojem stoji da je Ebu Džuhejfe, radijAllahu anhu, rekao: “Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem, nam je zabranio prodaju psa i krvi… i prokleo je one koji crtaju slike (likove)” (Buharija).

12) Ako te neko upita: Kakve veze ima slikanje stvorenja koje imaju dušu sa širkom?

Reci: Crtanje likova je jedna vrsta stvaranja u kojoj se umjetnici poistovjećuju sa Allahom, subhanehu we te'ala, (da nas Allah sačuva od toga) i uzimaju udjela u Njegovoj sposobnosti stvaranja. Dokaz tome je hadis kojeg prenosi Aiša, radijAllahu anha, da je Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem, rekao: “Ljudi koji će biti najteže kažnjavani na Sudnjem danu su oni koji se poistovjećuju sa Allahom, dželle we ala, u Njegovom stvaranju.” Također od Ebu Hurejre, radijAllahu anhu, se prenosi da je Poslanik, alejhis-selam, rekao: Allah je rekao: A ko je gori od onog koji teži da stvara poput Moga stvarenja..” (Buharija i Muslim).

13) Ako te neko upita: Šta obuhvata riječ obožavanje (ibadet)?

Reci: Obožavanje je sveobuhvatna riječ koja sadrži sve ono što Allah, tebareke we te'ala, voli i čime je zadovoljan. Dokaz je: “Ako vi budete nezahvalni, – pa Allah od vas ne zavisi, ali On nije zadovoljan ako su robovi Njegovi nezahvalni, a zadovoljan je vama ako budete zahvalni…” (Ez-Zumer, 7).

14) Ako te neko upita: Gdje se nalazi Allah, subhanehu we te'ala?

Reci: Allah je iznad sedam nebesa nad Aršom. Dokaz je :”Milostivi, Koji se nad Aršom uzdigao” (Ta-ha, 5). I hadis kojeg prenosi Ebu Hurejre, radijAllahu anhu, da je Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem, rekao : „Naš Gospodar Uzvišeni i Slavljeni svake noći silazi na najbliže dunjalučko nebo kada ostaje posljednja trećina noći i pita: Ko se moli Meni da mu se odazovem, ko traži da mu dam, i ko traži oprosta da mu oprostim?” (Buharija i Muslim). Riječ ‘silazi’ ukazuje da je On iznad.

15) Ako te neko upita: Da li je Allah sa nama?

Reci: Allah je sa nama svojim znanjem. Dokaz tome je sljedeći ajet: “… On je sa vama gdje god bili…” (El-Hadid,  4). Zatim drugi dokaz: „On je Allah na nebesima i na Zemlji, On zna i što krijete i što pokazujete, i On zna ono što radite.” (El-En'am, 3). Mufesir Kur'ana Ibn Kesir je rekao: „Ovo znači da Allah, subhanehu we te'ala, zna šta je na nebesima i na Zemlji od skrivenih i ispoljenih stvari.”

16) Ako te neko upita: Šta je islam?

Reci: Islam znači pokoravanje Allahu, subhanehu we te'ala, obožavanje samo Njega Uzvišenog sa potpunim ubjeđenjem i bez činjenja širka (a to je grijeh za kojeg je Allah, subhanehu we te'ala, rekao da ga neće oprostiti). Dokaz: „Svakoj vjerskoj zajednici propisali smo klanje kurbana da bi spominjali Allahovo ime prilikom klanja stoke koju im On daje. Vaš Bog je jedan Bog, zato se samo Njemu iskreno predajte! A radosnom viješću obraduj poslušne” (El-Hadždž, 34). I kaže Allah, subhanehu we te'ala, (u prijevodu značenja): „O vjernici, bojte se Allaha onako kako se treba bojati i umirite samo kao muslimani!” (Ali imran,102).

17) Ako te neko upita: Koliko stubova ima islam?

Reci: Islam ima pet stubova. Dokaz je hadis kojeg prenosi Abdullah ibn Omer, radijAllahu anhu, da je Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem, rekao: „Islam je izgrađen na pet stubova: 1 Svjedočenje da nema drugog božanstva koje zaslužuje obožavanje osim Allaha i  da je Muhammed Allahov Poslanik (La illahe illAllah, Muhammedun resulullah); 2 Obavljanje namaza; 3 Davanje zekata; 4 Post mjeseca ramazana; 5 I obavljanje hadža” (Buharija i Muslim).

 

18) Ako te neko upita: Da li je vjera islam savršena, ili islam ima potrebe da se usavršava?

Reci: Islam je savršena i upotpunjena vjera, dokaz tome je sljedeći ajet (u prijevodu značenja): „ …Danas sam vam vašu vjeru usavršio i blagodat Svoju prema vama upotpunio i zadovoljan sam da vam islam bude vjera…” (El-Ma'ida, 3).

 

19) Ako te neko upita: Odakle musliman uči svoju vjeru?

Reci: Musliman crpi znanje o svojoj vjeri iz tekstova Kur'ana i sunneta, shodno shvatanju naših dobrih predaka (selefa). Dokaz je Kur'anski ajet (u prijevodu značnja): „ A zar im nije dosta to što Mi tebi objavljujemo Knjigu koja im se kazuje; u njoj je, doista, blagodat i pouka narodu koji vjeruje” (El- Ankebut, 51). I drugi ajet (u prijevodu značenja): „O vjernici, pokoravajte se Allahu i pokoravajte se Poslaniku i predstavnicima vašim. A ako se u nečemu ne slažete, obratite se Allahu i Poslaniku, ako vjerujete u Allaha i u onaj svijet; to vam je bolje i za vas rješenje ljepše” (En-Nisa’, 59). I još jedan ajet: „Uputi nas na pravi put, na put onih kojima si milost Svoju darovao, a ne onih koji su protiv sebe srdžbu izazvali, niti onih koji su zalutali!” (El-Fatiha, 5 – 7). I još jedan ajet: „Onoga koji se suprostavi Poslaniku, a poznat mu je pravi put, i koji pođe putem koji nije put vjernika, pustit ćemo da čini šta hoće, i bacit ćemo ga u Džehennem, – a užasno je on boravište!” (En-Nisa’, 115).

 

20) Ako te neko upita: Koja je tvoja akida?

Reci: Ja sam sljedbenik sunneta (sunija), i sljedbenik selefa (selefija). Dokaz za to je hadis kojeg prenosi Irbad ibn Sarije, radijAllahu anhu, da je Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem, rekao: „Držite se čvrsto moga sunneta i sunneta hulefai rašidina ( upućenih halifa). Uhvatite se za njih čvrsto svojim kutnjacima, i čuvajte se novina u vjeri, jer zaista je svaka novina u vjeri novotarija a svaka novotarija je zabluda.” (Ebu Davud, hadis je vjerodostojan).

21) Ako te neko upita: Ko je prvi i posljednji Poslanik koji je poslan od Allaha, subhanehu we te'ala?

Reci: Prvi Poslanik je bio Nuh, alejhis – selam, a posljednji od njih je bio najbolji među njima, a to je naš Poslanik Muhammed, sallAllahu alejhi we sellem. Dolazak Poslanika Muhammeda, sallAllahu alejhi we sellem je prvi mali predznak Kijametskog dana. Naša je obaveza da vjerujemo u sve Poslanike. Dokaz za to je hadis kojeg prenosi Ebu Hurejre, radijAllahu anhu, u kojem stoji da je Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem, rekao o okupljanju ljudi na Sudnjem danu: „Oni će otići kod Nuha i reći mu: O Nuh! Ti si prvi Poslanik koji je poslan ljudima na Zemlji i Allah te je nazvao ‘Zahvalnim robom’.” (Buharija i Muslim). Dokaz da je Muhammed, alejhis – selam posljednji Allahov Poslanik je Kur'anski ajet: „Muhammed nije roditelj ni jednom od vaših ljudi, nego je Allahov Poslanik i posljednji vjerovjesnik – a Allah sve dobro zna” (El-Ahzab, 40). Seuban, radijAllahu anhu, prenosi da je Poslanik,  salAllahu alejhi we sellem, rekao: „Ja sam posljednji Poslanik i poslije mene neće više biti drugih poslanika” (Muslim). Dokaz da moramo vjerovati u sve poslanike, i da je svako ko odbije vjerovati makar u jednog od njih odbio vjerovanje u sve poslanike, jeste Kur'anski ajet gdje naš Gospodar Allah, subhanehu we te'ala, kaže (u prijevodu značenja): „Poslanik vjeruje u ono što mu se objavljuje od Gospodara njegova, i vjernici – svaki vjeruje u Allaha, i meleke Njegove, i knjige Njegove i poslanike Njegove: – Mi ne izdvajamo ni jednog od poslanika Njegovih….” (El-Bekara, 285). Još jedan ajet kao dokaz: „Oni koji u Allaha i poslanike Njegove ne vjeruju i žele da između Allaha i poslanika Njegovih u vjerovanju naprave razliku, i govore: – U neke vjerujemo, a u neke ne vjerujemo -, i žele da između toga nekakav stav zauzmu, oni su zbilja pravi nevjernici; a Mi smo nevjernicima pripremili sramnu patnju.” (En- Nisa’, 150 – 151). U zadnjem dijelu ovog ajeta i ajeta :”I čuvajte se vatre za nevjernike pripremljene” (Ali Imran, 131), i ajeta: „I nastojte da zaslužite oprost Gospodara svoga i Džennet prostran kao nebesa i Zemlja, pripremljen za one koji se Allaha boje” (Ali imran,133)su dokazi da Džennet i Džehennem već postoje. Dokaz da je Allahov Poslanik Muhammed, sallAllahu alejhi we sellem, prvi mali predznak posljednjeg časa (kijameta) jeste hadis kojeg prenosi Sehl ibn Sa'd, radijAllahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem, rekao :Moje poslanstvo i posljednji čas su ovako” spajajući dva prsta.

22) Ako te neko upita: U šta su svi poslanici pozivali ljude?

Reci: Oni su pozivali ljude da obožavaju samo Allaha i da se klone širka. Dokaz tome je Kur'anski ajet u kojem Allah, subhanehu we te'ala, kaže ( u prijevodu značenja): “Mi smo svakom narodu poslanika poslali: Allaha obožavajte, a taguta se klonite…” (En-Nahl, 36).

 

23) Ako te neko upita: Šta znači tewhid u kojeg su pozivali svi poslanici?

Reci: Tewhid znači da se samo Allah, Gospodar nebesa i Zemlje i svega između njih obožava, i da se pored Njega ne obožavaju druga lažna božanstva. Dokaz za to je Kur'anski ajet u kojem naš Stvoritelj, Allah, subhanehu we te'ala, kaže ( u prijevodu značenja): „I Allaha obožavajte i nikoga Njemu ravnim ne smatrajte!” (En-Nisa’, 36). U drugom ajetu Allah, subhanehu we te'ala, kaže ( u prijevodu značenja): „Reci: On je Allah – jedan, (jedini). Allah je utočište svakom (On je Vlasnik savršenih svojstava, sva stvorenja imaju potrebu za Njim, i sva stvorenja se Njemu obraćaju; Vječni, Bespočetni i Beskrajni; On nema potrebu za nečim). Nije rodio i rođen nije, i niko Mu ravan nije!” (El-Ihlas, 1 – 4).

24) Ako te neko upita koliko kategorija ima tewhid u Allaha, subhanehu we te'ala?

Reci: Tri su kategorije tewhida:

1 Tewhid rububije (Jednoća Stvoritelja u Njegovom Gospodarstvu)

2-Tewhid uluhije (Jednoća Stvoritelja u Njegovom obožavanju)

3-Tewhid esma ves – sifat (Jednoća Stvoritelja u Njegovim imenima i svojstvima). Dokaz tome su riječi Uzvišenog ( u prijevodu značenja): „On je Gospodar nebesa i Zemlje i onoga što je između njih, zato samo Njega obožavaj i u tome budi istrajan! Znaš li da ima Njegovo ime iko!” (Merjem, 65). Ovaj ajet sadrži sve tri kategorije tewhida.

25) Ako te neko upita koje je najbolje djelo od dobrih djela, i koje je najgore djelo od svih loših djela ?

Reci: Od dobrih djela najbolje djelo je ostvarenje tewhida, a od loših djela najgore djelo je činjenje širka Allahu, subhanehu we te'ala, tj.da se neko ili nešto drugo obožava mimo Allaha, tebareke we te'ala. Dokaz tome su riječi Uzvišenog ( u prijevodu značenja): “Allah neće oprostiti da Mu se širk čini, a oprostit će manje grijehe od toga, kome On hoće…” (En-Nisa’, 48). I još jedan ajet kao dokaz: u kojem Allah spominje da će nevjernici na Sudnjem danu reći: „Pa nemamo ni zagovornika, ni prisna prijatelja, da nam je samo da se povratimo, pa da postanemo vjernici! (Eš-Šuara, 100 – 102). Enes ibn Malik, radijAllahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik sallAllahu alejhi we sellem, rekao: Moje zagovorništvo (šefa'at) na Sudnjem danu će biti za griješnike iz mog ummeta” (imam Ahmed, hadis je vjerodostojan). Ovo znači da će samo muslimani na Sudnjem danu imati udjela u Poslanikovom, sallAllahu alejhi we sellem, šefa'atu. Također, ovo znači da nema zagovorništva (šefa'ata) za one ljude koji obožavaju nekog drugog mimo Allaha, subhanehu we te'ala, koji pomoć traže od kaburova (grobova), turbeta, kipova i drugih lažnih božanstava mimo Allaha, dželle we ala. Džabir ibn Abdullah, radijAllahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik sallAllahu alejhi we sellem, rekao: “Ko preseli na Ahiret ne čineći Allahu širk ući će u Džennet, i ko preseli čineći širk Allah ući će u vatru (Džehennemsku)” (Muslim).

 

Napisao: Šejh Jahja bin Ali el-Hađuri

 

Preuzeto sa www.stazomislama.com

 

 

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz