Hadis o velikom i malom džihadu nema osnove

Popularno na sajtu

Od negativnih stvari koje se danas poturuju muslimanima jeste i to da se džihad dijeli na mali i veliki džihad! Pod malim džihadom se cilja na borbu protiv neprijatelja Allaha i muslimana, dok se pod velikim džihadom cilja na borbu čovjeka sa samim sobom – džihadun-nefs.

Nema sumnje da je ovo jedna od spletki neprijatelja islama, koji su uvidjeli da ne mogu izići na kraj sa Allahovim iskrenim borcima, koji su uvijek davali i živote i imetke kako bi Allahova riječ bila gornja a riječ nevjernika donja, i radi odbrane islama i muslimana, pa su bili prinuđeni da na bilo koji način odvoje muslimane od vrhunca njihove vjere a to je džihad na Allahovom putu.

Pa su tako koristili razne metode, a od tih je upravo ova o kojoj trenutno govorimo, izmišljanje hadisa koji će muslimane odvraćati od džihada.

Imam El-Hatib El-Bagdadi prenosi u svom Tarihu od Džabira, radijellahu anhu, da je rekao:
“Kada se Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, vratio od jednog od svojih pohoda, reče svojim ashabima: ‘Vratili ste se iz malog džihada u veliki džihad!’, ashabi ga upitaše: ‘A koji je to veliki džihad, o Allahov Poslaniče?’, ‘Čvojekova borba sa svojim strastima’ odgovori on”.1

Hajmo da pogledamo reakciju i komentar šejhul-islama Ibn Tejmijje, rahimehullah, na pomenuti hadis. Rekao je šejhul-islam Ibn Temijjje:
“Što se tiče hadisa kojeg neki prenose, da je Poslanik, onda kada se vratio sa pohoda na Tebuk, rekao:Vratili smo se iz malog džihada u veliki džihad!, nema nikakve osnove, i ne prenosi ga niko od onih koji posjeduju znanje o Vjerovjesnikovim, sallallahu alejhi ve sellem, riječima i djelima. A džihad protiv nevjernika je najbolje djelo i ibadet, šta više on je najbolje od onoga što insan može učiniti, rekao je Uzvišeni Allah:
Vjernici koji se ne bore, osim onih koji su nesposobni, ne mogu se izjednačiti s onima koji se na Allahovu putu bore imecima svojim i životima svojim. One koji se bore imecima svojim i životima svojim Allah je odlikovao za stepen nad onima koji se ne bore, i svima Allah obećava lijepu nagradu. A Allah je borce, u odnosu na one koji se ne bore, odlikovao velikom nagradom.2

I rekao je:

Zar smatrate da je napajanje hadžija vodom i održavanje Časne džamije poput vrijednosti svakog onog koji vjeruje u Allaha i u ahiret i koji se na Allahovu putu bori? Nisu oni jednaki pred Allahom, a Allah neće uputiti ljude zulumćare. Oni koji vjeruju, i koji se iseljavaju, i koji se na Allahovu putu bore, zalažući imetke svoje i živote svoje na većem su stepenu u Allaha; oni su baš uspjeli. Gospodar njihov im šalje radosni navještaj o milosti Njegovoj i zadovoljstvu, i o džennetskim baščama u kojima će neprekidno uživati. Vječno će u njima boraviti. Uistinu, u Allaha je nagrada velika“3.4

Molimo Uzvišenog Allaha da popravi stanje muslimana, i da ih vrati islamskom ponosu kojeg su uživali ashabi, tabiini i svi oni koji su ih u tome dostojno slijedili.

I hvala Allahu Gospodaru svih svijetova.

Prevod i obrada: Ebu Abdur-Rahman El-Balkani

Fusnote:

1. Šejh Albani je za ovaj hadis rekao da je daif, u knjizi: „Daiful-džami'a“ (4080), i „Es-Silsiletud-daife“ (2460).

2. En-Nisa: 95.

3. Et-Tevba: 19-22.

4. Medžmu’ul-fetava: 11/197.

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz