Iskren nijet u džihadu na Allahovom putu

Popularno na sajtu

Poglavlje: O obaveznosti postojanja iskrenog nijeta u svim djelima

Prvi hadis:

Od vladara pravovjernih Omera b. el-Hattaba, radijellahu anhu, se prenosi da je rekao:

“Čuo sam Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da kaže: ‘Zaista se djela cijene prema nijetima (namjerama), i svakom čovjeku pripada ono što je zanijetio. Pa čija hidžra bude radi Allaha i Njegova Poslanika, njegova hidžra je radi Allaha i Njegova Poslanika. A onaj čija hidžra bude radi postizanja nečega od dunjaluka ili radi žene koju želi oženiti, pa njegova je hidžra radi onoga zbog čega se iselio’“

Neke od koristi iz hadisa:

1. Djela srca kao što je iskrenost (ihlas) su osnova u djelima, a spoljašnja djela su ta koja njih prate.

Šerijatska djela od kojih počinilac ima koristi su ona koja objedine između ispravne nutrine koja se ogleda u iskrenom nijetu i ispravne vanjštine koja se ogleda u ispravnim djelima.

2. Obaveza je na muslimanu da vodi računa o popravljanju svoje nutrine više nego što to radi sa svojom vanjštinom. Ova dva spomenuta značenja je sakupio Ibn el-Hadž el-Maliki u svom govoru, rekavši: ‘Osnova iz koje se granaju sve vrste ibadeta jeste iskrenost (ihlas), i to ne biva ničim drugo do srcem, prema tome, vanjski organi su ti koji prate (slijede) unutarnje, pa ako je unutrašnjost ispravna, neminovno, će bit i spoljašnjost ispravna, ali kada pokvarenost bude ušla u unutrašnjost preče je da uđe i u spoljašnost. Shodno spomenutom, obaveza je na vjernika da se sa svim usredsredi na čisčenju nutrine i njenom popravljanju, zato što je sama ustrajnost na pravome putu ogranak toga i to je njen izvor’.²

3. Postojanje i nepostojanje, kao i veličina i ograničenost nagrade, sve to biva shodno nijjetu počinioca djela.

4. Šerijatska djela od kojih počinilac ima koristi su ona koja objedine između ispravne nutrine koja se ogleda u iskrenom nijetu i ispravne vanjštine koja se ogleda u ispravnim djelima.

5. Nagrade za djela se umnogostručavaju ako počinilac ima više nijeta istovremeno, pa tako borac na Allahovom putu u mogućnosti je da objedini više nijeta u svom džihadu, kao što je pokoravnje Allahovoj naredbi, uzdizanje Njegove riječi, pomaganje potlačenih, oslobađanje zatvorenih, čuvanje muslimanskih teritorija, srditi nevjernike i mimo toga od ciljeva koji potpadaju pod ovaj ibadet, stoga, prisustvom ispravnog nijeta kod svih ovih djela povećava se nagrada počiniocu.

6. Nužnost postojanja iskrenog nijeta kod svih djela.

Sve u svemu, važnost i veličina ovog hadisa je dobro poznata, i skoro da nema poglavlja u koje ovaj hadis ne zalazi, te su zbog toga učenjaci i oduljili sa njegovim pojašnjavanjem i komentarom, a Allah najbolje zna.


Iz serijala: Četrdeset hadisa o džihadu i šehadetu (sa kratkim komentarom)
Izvor:
 Knjiga „El-Erbe'un fi fadliš-šehade ve talebil-husni ve zijade”
Autor: Šejh Hasen Kaid, rahimehullah
Ostali hadisi ovdje.

Fusnote:

1. Buhari (54, 6689), Muslim (1907)
2. El-Medhal (1/7)

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz