Predznak Sudnjeg dana: Pojava ljudi koji će odbacivati hadise i sunnet

Popularno na sajtu

Pojava Kur'anijjuna1, i odbacivanje vjerovjesničkih hadisa

„A zar ne, meni je dat Kur'an i nešto slično njemu uz njeg. A još malo pa će sit čovjek sa svoje sećije govoriti: ‘Na vama je da se držite (samo) ovog Kur'ana, pa što u njemu nađete da je halal, smatrajte to halalom, a što nađete da je haram, smatrajte to haramom.’ A zaista je ono što Allahov Poslanik odredi haramom kao ono što Allah zabrani.“2

„Gotovo da je došlo da će čovjek oslonjen na svom ležaju, kada mu se bude kazivao neki moj govor/hadis, reći: ‘Između nas i vas je Allahova knjiga, što u njoj nađemo od halala, smatramo halalom, a što u njoj nađemo od harama smatramo haramom.’ A zar ne, zaista ono što Allahov Poslanik zabrani je kao i ono što Allah zabrani.”3


Izvor: rasoulallah.net/

Bilješke:

1 op. prev. Nazvani su ovako zato što prihvataju načelno samo Kur'an a odbacuju hadise i sunnet Allahovog Poslanika, iako i sam Kur'an poziva na slijeđenje Poslanika.
2 Albani kaže da je njegov lanac prenosilaca vjerodostojan.
3 Albani kaže da je njegov lanac prenosilaca vjerodostojan.

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz