VIDEO: Ko su murdžije današnjice?- šejh Nebil el-Ivedi

Popularno na sajtu

Neće nastupiti vrijeme osim da je ono koje dolazi nakon njega gore i veće zlo. Ovako nas je obavijestio plemeniti poslanik, Muhammed, alejhis-selam, rekavši: „Požurite sa dobrim djelima, prije nego nastupe fitneti poput djelova mrkle noći, osvanuće čovjek kao vjernik a zamrknut kao nevjernik ili će zamrknuti kao vjernik a osvanuti kao nevjernik.“

I podstakao nas je Poslanik, neka je na njega mir i spas, na slijeđenje prve generacije: „Najbolja generacija je moja generacija, zatim oni poslije njih, zatim oni poslije njih.“ (predaju bilježi Buhari, br. 2651, Muslim br. 2535, od Imrana b. Husajna, radijallahu anhu)

Od El Irbad ibn Sarije, radijellahu anhu, se prenosi da je rekao: „Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: ‘Ko poživi od vas nakon mene vidjeće mnogobrojna razilaženja. Tada se držite moga sunneta i sunneta pravednih halifa, čvrsto se držite, a čuvajte se uvedenih stvari, jer, doista, svaka novotarija je zabluda.'“ (Hadis bilježi Ahmed, Et Tirmizi, Ibn Madže, Ed Darimi, El Hakim, a vjerodostojnim ga ocjenjuje El Albani)

Amr ibn Mejmun el-Evdi kaže: „Družio sam se sa Muazom (tj. Ibn Džebelom) i nisam se odvajao od njega sve dok ga nije zatrpala zemlja (tj. dok nije preselio). Zatim sam se nakon njega družio sa najučenijim čovjekom, Abdullahom ibn Mesudom, pa sam ga čuo kako kaže: ‘Držite se džemata, jer je Allahova ruka sa džematom.’ Zatim sam ga jednog dana čuo kako kaže: ‘Biće vladara koji će odgađati namaz, vi klanjajte namaz u njegovom vremenu i to je farz, a zatim ga klanjajte sa njima kao nafilu.’ Pa sam rekao: ‘O ashabi Muhammeda, sallAllahu alejhi ve selem, ne znam šta nam govorite!’ ‘Zašto’ – upita Abdullah ibn Mesud? Rekoh: ‘Naređuješ mi džemat i podstičeš na njega, a zatim mi kažeš da namaz klanjam sam kao farz a potom da ga klanjam sa džematom kao nafilu?!’ On mi tada reče: ‘O Amre, mislio sam da si najučeniji čovjek u ovom mjestu, znaš li šta je džemat?’ ‘Ne’ – odgovorih ja. ‘Većina ljudi je napustila džemat, džemat je ono što se poklapa sa istinom pa makar bio sam’ – odgovori on.“

Ebu Huzejfe, radijallahu anhu, je rekao: “Ljudi su pitali Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, o dobru, a ja sam ga pitao o zlu, bojeći se da ne padnem u njega. Pa sam rekao: “Allahov Poslaniče, mi smo bili u džahilijetu i zlu pa nam je Allah donio ovo dobro, pa da li postoji poslije njega zlo?”
Pa je on, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Da.” Pa sam rekao: “Da li će poslije ovog zla biti dobro?”
On, sallallahu alejhi ve sellem, reče: “Da, i u njemu će biti nejasnoća.” Pa sam rekao: “Šta su te nejasnoće?” On, sallallahu alejhi ve sellem, reče: “Ljudi koji će slijediti neki drugi put mimo moga, i slijedit će uputu neku drugu mimo moje. Nešto od toga ćeš odobriti, a nešto negirati.” Pa sam rekao: “Hoće li nakon tog dobra biti zlo?” On, sallallahu alejhi ve sellem, reče: “Da, ljudi koji će pozivati na vratima Džehennema, onaj ko im se odazove bacit će ga u njega.” Pa sam rekao: “Allahov Poslaniče, opiši nam ih.” Kaže, sallallahu alejhi ve sellem: “Da, oni su od naše kože i govore našim jezikom.” Pa sam rekao: “Allahov Poslaniče, šta mi naređuješ ako to doživim?” Kaže, sallallahu alejhi ve sellem: “Drži se džema’ta muslimana i njihovog vođe.” Pa sam rekao: “A šta ako ne budu imali džemat ili vođu?”
Reče, sallallahu alejhi ve sellem: “Distanciraj se od svih tih skupina, makar se zubima držao za korijen drveća sve dok te ne stigne smrt, a ti budeš na tome.” (Muttefekun alejhi)

Od skupina koje na prvi pogled u potpunosti odgovaraju opisu ‘selefa’ (selefija), a koja uveliko krši osnovna načela ispravnog menhedža[1] i svojim vjerovanjima potpomažu batil (neistinu) je skupina o kojoj govori šejh Nebil el `Ivedi u svom obraćanju prikazanom na video snimku ispod. To je skupina koja je pogazila osnovne postulate selefizma a negiraju postojanje sljedbenika selefa osim njih samih. Ko je god od muslimana počeo aktivnije da se bavi da'vetom[2], pozivao u jedinstvo muslimana, tražio da se stane u odbranu časti obeščašćenih i potlačenih muslimana, zahtijevao pravednost vladara, odrekao se velijstva[3] vladara kafira, zagovarao prelazak preko sitnih grešaka ulemi ummeta i slično, bio je meta njihovih bezdušnih napada negirajući mogućnost da takav bude sljedbenih selefa.

Šejh Nebil el `Ivedi spominje neke od bitnijih karakteristika jedne od murdžijskih sekti. Jedna od najgorih i najpogubnijih novotarija po islamski ummet jeste novotarija u ubjeđenju, novotarija irdža'a, tj. murdžizma.

Rekao je imam Seid b. Džubejr rahimehullah:`Murdžije su jevreji Kible!`

Ovo samo zbog toga što su djela, riječi i ubjeđenja koja su kufr i nevjerstvo učinili velikim grijesima, s kojima kada ih čovjek počini ne izlazi iz vjere i u tome je njihova sličnost sa jevrejima koji govore “Vatra će nas doticati samo neko vrijeme.” (El Bekara, 80. ajet)

Rekao je imam Ez Zuhri rahimehullah: `Nije se u islamu uvela štetnija novotarija po sljedbenike islama od ove!` (tj. irdža, murdžizam)

Ono što je bitno napomenuti da ljudi koje spominje šejh Nebil u ovom video snimku – ljudi sa ovakvim opisom postoje i na našim prostorima i vidjećete ih da ne proglašavaju nevjernicima čak i vladare (poput Gadafija) za koje je ulema kazala da su izašli iz vjere! Naravno, ova skupina ljudi ima posebno shvatanje određenih propisa, a svoje stavove potkrijepljuju svojim „super-fikhom“ po kojem taguti[4] ne bivaju tagutima već su to muslimani, ispravni šerijatski vladari (pored svih kufrova od kojih je najjasniji nesuđenje šerijatom i odbacivanje Allahovog zakona) kojima se treba pokoravati, a u skladu sa njihovim „super-extra fikhom“ muslimani koji se nekad organizuju i ustanu na ove tagute – Allahove i naše neprijatelje, takvi su za njih haridžije koje treba ubijati shodno hadisima Allahovog Poslanika, alejhi selam.

Pogledajte i video prilog:

Pogledajte i sljedeći odgovor o medhalijevcima:

Pogledajte također i primjer učenjaka taguta, Abdun-Nasira el-Ubejkana, koji kod mnogih bosanskih murdžija uživa status „uvaženog šejha“.

Na sljedećim linkovima imate detaljnije objašnjenje o ovoj sekti koja kod nas sve više uzima maha, jer su neki poznati predvodnici ove sekte kod muslimana poznati kao selefijske daije:

http://www.putvjernika.com/medhalijevci-medhalije-murdzije

http://www.putvjernika.com/murdzije

Molimo Allaha da nas sačuva iskušenja irdža'a i da nas učvrsti na putu Kur`ana i sunneta! Amin!

Obrada: Put vjernika

Fusnote:


[1] menhedž – pravac, put, metodologija
[2] da'va, da'vet – pozivanje u islam
[3] velijstvo – pravo na starateljstvo, pravo na vladavinu
[4] tagut – sve ono što se obožava mimo Allaha a ono zadovoljno time; tagut je osoba koja je sebe učinila Allahovim suparnikom i uzela pravo da ljudima propisuje zakone (oprečne Allahovim) i ovo je značenje taguta u ovom tekstu.

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz