Muslimani bez Allahovog zakona su poput ribe na suhom

Popularno na sajtu

Mnogi muslimani ne shvataju značaj Allahovog zakona u njihovim životima kao i njegovu bitnost za zajednicu. To je vjerovatno jedan od glavnih razloga zašto teško nalazimo rješenje za probleme sa kojima se kao pojedinci danas suočavamo, kao npr. koga odabrati za životnog partnera, u koju školu da pošaljemo svoju djecu, koji posao je dozvoljen a koji nije, da ne spominjemo probleme društva kao sto su pornografija, alkohol, kamata, promiskuitet, obrazovanje, droga, recesija, vanjska politika itd.

Čovjek mora biti sposoban prepoznati dodirnu tačku između problema kojima se individua suočava kao musliman u vezi pronalaska pravog zaposlenja, životnog partnera itd. i zakona koji vlada njegovim ili njenim društvom. Ovo je stoga što svi drugi sistemi koji su u društvu na snazi dolaze od vlade, pa u stvarnosti, ako je vlada pokvarena, onda će i narod također postati pokvaren i zaveden.

Ovo je jedan od razloga zašto je dawa Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, u ranim fazama Mekke bila usmjerena ka vladarima (kralju Perzije i rimskom Herakliju). Vladari moraju odgovarati za stvari svog naroda i oni ili će biti izvor dobrote i upute za njih ili će biti izvor pokvarenosti i zablude. Pad društva ili naroda početi će sa njegovom vladavinom.

Posljednji Poslanik Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Čvorovi islama će popucati jedan po jedan sve dok svaki od njih se ne odriješi. Prvi koji će se odriješiti biće čvor vladavine a zadnji biće čvor namaza.” (Musned Imama Ahmeda)

Međutim, s druge strane, promjena koja će se dogoditi kako bi ispravila zabludu i pokvarenost vladajućih klasa doći će prirodno od ljudi. Jer oni će biti sposobni da vide i osjete ugnjetavanje od samih vladara. Kao što je bio slučaj poslanika kao što su Musa, Isa i Muhammed i onih prije njih, Allah im se smilovao svima.

Allah, subhanehu ve te'ala, kaže: “On vam propisuje u vjeri isto ono što je propisano Nuhu i ono što objavljujemo tebi, i ono što smo naredili Ibrahimu i Musau i Isau: ‘Pravu vjeru ispovjedajte i u tome se ne podvajajte!’ Teško je onima koji Allahu druge ravnim smatraju da se tvome pozivu odazovu.  Allah odabire za Svoju vjeru onoga koga On hoće i upućuje u nju onoga ko Mu se iskreno obrati.” (Eš-Šura, 13)

U našem vremenu korijen i trajno rješenje leži u ponovnoj uspostavi Allahovog Zakona od kojeg će sve druge stvari društva biti ispravljene jer je on zasnovan na Vahju (Objavi). U našem vremenu, kod onoga koji poziva i radi za Allahov zakon to je znak njegova sidka (istinoljubivosti) a kod onoga koji govori protiv njega – to je znak nifaka (licemjerstva), a onaj ko šuti o tome treba da preispita svoj din.

Allah kaže: “Allah obećava da će one među vama koji budu vjerovali i dobra djela činili sigurno namjesnicima na Zemlji postaviti, kao što je postavio namjesnicima one prije njih, i da će im zacijelo vjeru njihovu učvrstiti, onu koju im On želi, i da će im sigurno strah bezbjednošću zamijeniti; oni će se samo Meni klanjati, i neće druge Meni ravnim smatrati. A oni koji i poslije toga budu nezahvalni – oni su pravi grješnici.” (En-Nisa, 55)

Šta je čudnije od ljudi koji tvrde da nam nije potreban Šerijat ili da je sistem i način na koji muslimani praktičari žive ‘pokvaren’? Posebno kada se radi o individuama kojima ne predstavlja problem država u kojoj žive; on ili ona ne nalaze nikakav problem sa alkoholom,  preljubom, ateizmom, širkom i svim drugim vidovima  pokvarenosti u društvu. Ovo je jedna od Allahovih kazni Njegovim robovima, učini im srca nemarnima za stvari ummeta i zadovoljnim sa kufrom i neposlušnošću.

Poslanik Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Primjer onog koji se zauzima za Allahov Din i onog ko je to ostavio je poput ljudi u čamcu, neki od njih su na gornjoj palubi neki na donjoj. Kada god oni na donjoj palubi zatrebaju vodu, moraju da idu na gornju palubu da je preuzmu. Pa je neko od njih rekao: ‘Zašto ne napravimo rupu u našoj palubi pa da tako ne naštetimo ljudima sa gornje polube?’ Ako ih ljudi ne spriječe, oni će svi pasti i biti gubitnici, ali ako ih zaustave, svi će biti spašeni.” (Buhari)

Braćo i sestre u islamu, moramo shvatiti da nam je farz da radimo za Šerijat u skladu sa metodologijom Poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem. Mi koji živimo na Zapadu moramo da ljudima pružimo alternativu ne samo u vjerovanju (iz kufra u iman) nego i za društveno uređenje (od čovjekovog zakona do Allahovog zakona) također.

Ne smijemo se ograničiti na razumijevanje prethodnog već moramo slijediti njegovu primjenu u društvu.

Allah, subhanehu ve te'ala kaže: “I izbjegavajte ono što će dovesti do smutnje koja neće pogoditi samo one među vama koji su krivi, i znajte da Allah strašno kažnjava.” (El-Enfal, 25)

Izvor: darulilm.info
Obrada: Put vjernika

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz