Osam oblika poraza – šejh Jusuf el-Ujejri

Popularno na sajtu


Ovo je izvod iz dragocjene knjige “Konstante džihada”, u kojoj se sa islamskog stajališta govori o pojmu poraza.
Značenje poraza

Smrt na bojnom polju neprijatelj smatra porazom, ali mi ne. Sukob u svojoj suštini je sukob ideja, koji je prešao na bojno polje. Ako osoba odbaci te ideje, onda je poražena.

Prvi oblik poraza

“Ni jevreji, ni Kršćani neće biti tobom zadovoljni sve dok ne prihvatiš vjeru njihovu. Reci: ‘Allahov put je jedini pravi put!’ A ako bi se ti poveo sa željama njihovim, nakon Objave koja ti dolazi, od Allaha te niko ne bi mogao zaštititi niti odbraniti.“ (2:120)

Kada musliman odbaci ono što mu je Allah dao i počne da slijedi neki drugi put, bez obzira da li to slijeđenje bilo djelomično ili potpuno, to je najveći oblik poraza.

Slijeđenje njihovog puta ne znači (samo) da to objaviš javno, jer je to rijedak slučaj. Ajet se odnosi na one čija su dijela i riječi slična djelima i riječima onih ljudi koji su spomenuti u ajetu, onda je to slijeđenje njih. Ajet govori o usvajanju njihovih metoda.

Nevjerstvo nije samo javno objavljivanje (nevjerstva). Mi definišemo da je iman potvrda jezikom, vjerovanje u srcu i dijela udova. Nevjerstvo se može pokazati u sva ova tri oblika. Ako su nečije riječi, vjerovanje ili dijela poput nevjernika, onda je on od njih.

Ibn Tejjmije kaže: “Nevjernici su zadovoljni kada ih muslimani slijede, čak i u stvarima koje su svrstane u pojavne.“

Naći ćemo da su nevjernici vrlo sretni kada muslimanke ne nose hidžab, iako je to stvar našeg načina odijevanja.

Drugi oblik poraza

Nema kompromisa sa nevjernicima.

„Zato ne slušaj one koji neće da vjeruju.“ (68:8)

Postoji razlika između islama i drugih religija. Vođama drugih religija je dozvoljeno da mjenjaju svoju vjeru da bi odgovarala njihovim potrebama, ali u islamu mi smo oni koji slijede i koji ne uvode nove stvari. Stoga, mi nemamo prostora za igru sa principima islama, zato što su od Allaha.

Nevjernici su došli Muhammedu sallAllahu alejhi ve sellem želeći da naprave kompromis sa njim. I ovo je također primjer kako oni mogu praviti kompromise u svojoj religiji, a kako mi ne možemo. Pitali su Muhammeda: “Šta misliš da mi obožavamo Allaha jedan dan, a da ti obožavaš naše bogove jedan dan“? Muhammed je ovo odbio pa su rekli: “Šta misliš da mi obožavamo Allaha sedmicu dana, a da ti obožavaš naše bogove jedan dan“, i ovo je odbio. Pa su se vratili i rekli: “Šta misliš da mi obožavamo Allaha mjesec dana, a da ti obožavaš naše bogove jedan dan“. Muhammed sallAllahu alejhi ve selem je uporno odbijao, jer ovo je Allahova vjera, i mi nemamo pravo da je mjenjamo.

Amerika je rekla da bi bila voljna da sjedne i da surađuje sa muslimanskim „fundamentalistima“ ako su spremni da prihvate jednu stvar – da igraju po pravilima zapadne demokratije i da se uključe u borbu protiv ‘“terorizma“. Oni imaju ovu mogućnost kompromisa, ali muslimani ne. Neki muslimani i muslimanski pokreti su prihvatili ovu ponudu.

Opravdanje za ove muslimanske pokrete bilo je da će oni to uraditi za dobrobit da've. Oni se bore protiv pobjedonosne skupine, i oni narušavaju Allahovu vjeru.

Kurtubi kaže da su nevjernici od Kurejšija došli Muhammedu sallAllahu alejhi ve sellem i rekli: “Ostavi nas na miru i mi ćemo tebe ostaviti na miru.“

Allah kaže:“ …a da te nismo učinili čvrstim, gotovo da bi im se malo priklonio“. (17:74)

Allah nije dozvolio čak ni taj mali nagib.

(Nepopuštanje u principima vjere ne znači zanemariti svaki oblik mudrog djelovanja u ratu i miru, slijedeći u tome praksu Poslanika, sallallahu alejhi we sellam, op.PV)

Treći oblik poraza

Naginjanje prema nevjernicima je oblik poraza.

“Zamalo da te oni odvrate od onoga što ti Mi objavljujemo, da bi protiv nas nešto drugo iznio, i tada bi te oni smatrali prijateljem.“ (17:73)

“I ne držite stranu onih koji nepravedno postupaju, pa da vas vatra prži; vi nemate drugih zaštitnika osim Allaha, inače, nema vam pomoći!” (11:113)

Četvrti oblik poraza

Pokoravanje njima (nevjernicima) je oblik poraza.

„i ne slušaj onoga čije smo srce nehajnim prema Nama ostavili koji strast svoju slijedi i čiji su postupci daleko od razboritosti.“ (18:28)

 

Peti oblik poraza

Gubljenje nade

Peto značenje poraza je gubljenje nade u pobjedu. To je stanje uma koje je u suprotnosti sa imaanom. Kako možeš vjerovati da je Allah Moćni i Snažni i onda izgubiti nadu u pobjedu? Ovo je osobina nevjernika. Oni su ti koji odustaju, ali musliman nikada ne smije odustati. Ako si pobjedinčki nastrojen, onda ćeš pobjediti uz Allahovu pomoć. Gubljenje nade u pobjedu je veliki grijeh.

Velika vojna i medijska kampanja koju su nevjernici poveli danas, je uzrok što su mnogi muslimani danas izgubili nadu. Neki muslimani su odustali sa podrškom mudžahidima zato što su „izgubljen slučaj“. Rekli su sebi:“Zašto da trošim svoj novac na ove mudžahide? Oni nikada neće pobjediti ove snažne neprijatelje koji imaju nuklearno oružje i velike vojske? Kako će ovi mudžahidi pobjediti kada nevjernici imaju snažne medije, a mudžahidi nemaju medija kojima bi došli do ljudi?“ Ove mračne misli pokazuju da su ovi muslimani izgubili nadu u Allaha. Ovi muslimani su razumjeli pobjedu samo kao pobjedu na ratištu, pa su izgubili nadu.

Vidjeli smo da su danas mnogi od ovog ummeta izgubili bez suprostavljanja i borbe protiv neprijatelja. Ova medijska kampanja koja se širi ummetom čini muslimane da gube nadu bez pokušaja. Onda, kada budu poraženi psihički, pokušavaju da u islamu nađu opravdanje za taj poraz i onda pokušavaju da donesu dokaze kojima bi dokazali ispravnost svog mišljenja.

Bez obzira koliko je neprijatelj jak, musliman nikada ne smije odsustati od pobjede, NIKADA! Ako dozvolimo da ovaj poraz uđe u naša srca, čak i kada gubimo na bojnom polju, jer onda smo izgubili superiornost koju nam je Allah propisao, kao što je bio slučaj na Uhudu kada je Allah objavio:

“I ne gubite hrabrost i ne žalostite se; vi ćete pobijediti ako budete pravi vjernici.“ (3:139)

Ako stvarno tvrdimo da smo vjernici, onda ne smijemo gubiti nadu u pobjedu.

Šesti oblik poraza

Napuštanje džihada je oblik poraza.

Neprijatelj ne želi da ti prestaneš da klanjaš ili da prestaneš sa nekim drugim ibadetom, nego on želi da prestaneš sa džihadom. Oni pokušavaju da prošire glasine, da u momentu kada se uključiš i bilo koji oblik džihada, da ćeš biti praćen, i da će tvoj život biti upropašten. Odustajenje od bilo kojeg oblika džihada, bilo u ubjeđenju ili izlasku (na front ), je poraz.

Sedmi oblik poraza

Gubljenje nade u vojnu pobjedu

Gubljenje nade u vojnu pobjedu je poraz, koji je sličan petom obliku.

Osmi oblik poraza

Strah od smrti je oblik poraza

“…i ne bojte ih se, a bojte se Mene, ako ste vjernici!“ (3:175)

Nakon vojnog poraza, musliman se ne smije žaliti na manjak pripreme. Ovo je pitanje koje treba pojasniti. Mi ćemo pretpostaviti da se muslimani nisu sasvim potrudili da se pripreme. Brojnost i priprema nisu uzrok pobjede. Mi se trebamo potruditi u smislu pripreme, a jednakost (u snazi) ne zavisi od onoga šta neprijatelj posjeduje, nego zavisi od toga šta je Allah naredio da uradiš. Iako je ono što smo mi pripremili deseti dio od onoga što neprijatelj posjeduje, onda smo ispunili ono što Allah traži od nas.

Ovi principi o kojima smo govorili, prvi su korak prema pobjedi. Suprotno od ovih principa su ideje koje će ubiti ummet. Nošenje ovog ubjeđenja je prvi korak prema pobjedi. Kao što znamo, ovo je borba između istine i laži.

Prijevod i obrada: Put vjernika

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz